Интереси за придобиване на власт


Категория на документа: Други


Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов

На тема
"Интереси за придобиване на власт"
ПО ДИСЦИПЛИНАТА "Основи на управлението"

Изготвил: Научен ръководител:

проф.д-р ик.н.Камен Каменов
Ф№:
Спец.
Курс:
Свищов

2011

Най-общо може да се приеме,че стремежът към определен ред поражда потребността от власт.От своя страна,редът,добър или лош,е предпоставка за относителна устойчивост.От друга страна,у хората е заложена потребността от промяна и също чрез властта те искат да възпроизведат това свое желание.С особена важност за реализацията на ефективен управленски процес е да се изследват както интересите за придобиване на власт,така и мотивите за нейната употреба.В човека е заложено генетично потребността от притежаването на власт.Това се свързва с агресивния нагон като генетично детерминиран компонент на психиката.Агресивността е насочена към промяна на определени компоненти на средата.Това мойе да стане по пътя на силата,принудата,чрез убейдаване и т.н.У всеки човек по различен начин и в различна степен е заложен потенциалът за агресивност.В този смисъл изводът,който се налага,е,че стремежът за придобиване на власт у различните индивиди е различен,но винаги има такъв.

Стремежът към обществена промяна е своеобразен израз на всеки човек да възпроизведе своите представи за съдържание и функции на обшествената система.При реализацията на този стремеж несъмнено властта е важен фактор.Веднъж обособена обаче,властта влияе върху реда.Понеже при протичането на процеса на това влияние ясно се оформят двете страни-тези,които са обособили властта,и тези,притежаващи власт,на са изключени конфликти на интереси.

1.Интересът за придобиване на власт може да се свърже и със стремежа у индивида за определени привилегии и натрупване на богатство.Въпрос на ценностна система и съвест е до каква степен този стремеж може да се самоконтролира от личността,притежаваща власт.В тази насока са с изключителна важност механизмите,чрез които ще се улавя неправомерното използване на властта,което в практиката е известно като корупция.

2.Интересът за придобиване на власт може да има връзка и със стремежа за реализацията на определени идеи.Особено ярко в тази насока са изразени политическите интереси,които почиват на определени програми.Поднасянето им пред широката аудитория се свързва винаги с насоченост към чувствата,което се отразява на поведението.Прекалено емоционалното възприемане на идеите може образно казано да "замъгли" съзнанието на индивидите и те да не могат да преценят какво точно се крие зад определени политически интереси,т.е.дали те са конструктивни или деструктивни.Така трансформацията на идеите в прекалена емоционалност може да манипулира общественото мнение.Още повече,че за целта се използват подходящи думи и изрази,някои от тях станали дори клишета,но въздействащи емоционално на личността.

3.Политическите интереси за придобиване на власт се свързват и с възможността да се влияе върху институционалната структура,респ. правомощията на институциите.Държавната политика като цяло се осъществява от различни институции.Това въз основа на каква нормативна база се определят техните правомощия зависи от притежаваната власт,чрез която се дава и философията на приеманите закони и нормативни актове.

За субекта на управление придобиването на власт произтича от правомощията,които му дава съответната институция.В тази връзка се оформят и съответни корпоративни и групови интереси.Това до каква степен идеите на субекта на управление за постигането на определени цели съответства на дадените правомощия се оформя и усещането за достатъчност на властта.Не са редки случаите,когато широкия хоризонт от идеи на управляващия субект не му позволява да използва пълноценно властта,поради което перспективите за развитие се вместват в незначими краткосрочни и твърде разнообразни цели.Обратният случай е умението да се концентрират усилията и използва властта за постигането на вайни стратегически цели.В първия случай се удовлетворяват краткосрочни интереси,които в качеството си на реализирани цели не дават сериозна перспектива за развитие.Във втория случай за сметка на някои бързи успехи в кратки срокове,се преследват значими цели в по-далечен план,което осигурява и по-голяма мобилизация във времето за пълноценно използване на потенциала управлявания обект.За реалното постигане на планираните цели е важно субекта на управление да притежава необходимата власт,която да съответства на потенциала на управлявания обект,както и да има мотивация за използването й.

Разгледаните случаи на интереси за придобиване на власт имат отношение към йерархичната власт,т.т.властта,която се упражнява спрямо хората.За разлика от нея функционалната власт се свързва с определени права на личността или групата върху изпълнението на дейности.Когато се говори за интереси и несъответствия основани на властта се има предвид най-вече йерархичната власт.Именно тя позволчва да се вземат управленски рещения,чрез които да се определя характера и съдържанието на целите,които трябва да се постигнат,както и приоритетите на изпълнение във времето.

4.Интересите за придобиване на власт се свързват с активното поведение на личността или групата в различни среди на обществено-политическия и стопанския живот.Така властовия ресурс се превръза в инструмент за реализацията на определени идеи.Придобиването на власт обаче все още не е достатъчно за материализирането на идеите като форма на конкретни цели.Успехът на активното поведение на личността и групата за придобиване на власт се изразява в притезаването на определена власт.За да може да се провокира активно поведение в обекта на управление от значение е мотивацията за употреба на власт,която се притежава от субекта на управление.
Властта може да бъде оценена само ако бъде употребена,т.е.упражняването на власт като средство за промяна на поведението на управляваните дава представа за нейните характеристики.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интереси за придобиване на власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.