Интеркултурни комуникации


Категория на документа: Други


НОРМИТЕ, ВЯРВАНИЯТА И ЦЕННОСТИТЕ УПРАВЛЯВАТ ПОВЕДЕНИЕТО НА ИНДИВИДА
По културата в съзнанието на хората очевидно можем да гадаем каква всъщност е тя. Все пак резултатът от вярванията, ценностите,нормите е този че те въздействат в макросоциологически смисъл върху поведението на хората. С други думи възприетите вярвания, ценности и норми помагат на хората да установят за себе си какво означават нещата около тях кое е важното какво следва да се направи. Културата установява и една предсказуемост по отношение на контактите между отделните хора. Различието в културите може да бъде проследено в различни начини чрез които хората извършват ежедневните си рутинни дейности. В даден географски регион хората които взаимодействат по между си в хода на времето формират т.нар. социални връзки които им помагат да стабилизират и взаимоотношения и взаимодействие а и съответните модели на поведение. Установените и стабилизирани образци на поведението на лидер в групата на свой ред формира базата за предсказуемите реакции на други индивиди и на свързаните с тях очаквания.
КУЛТУРАТА ПОМАГА ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ ВЪЗНИКНАЛИ ГРУПОВИ ПРОБЛЕМИ
Културата по принцип предполага присъствие на големи групи от хора. Ако в съдържанието на същия този термин култура-в неговата интерпретация включим и по-малки групи хора или отделните индивиди-тогава ще отстраним от анализа важното различие между култура и междуличностна комуникация. Наистина разликата между интеркултурните и междуличностните комуникации установява основата за анализа на ефекта от културните различия върху формирането и развитието на междуличностните отношения. Например ако всеки ден работим с една и съща група хора редовно се срещаме с тях и разговаряме по между си несъмнено ще започнем да развиваме заедно общи възприятия на нещата около нас които ще рефлектират върху комуникационните не действия, върху техните характеристики. Въпреки че някои хора биха пожелали употребата и интерпретацията на понятието " култура" да обхваща и връзките които се появяват в едни малки групи от хора, за предпочитане е да се направи разлика между установените вярвания, ценности и норми които се отразяват върху техните комуникационни контакти и онези уникални очаквания, традиции и опит които възникват като резултат от специфичните междуличностни отношения. Тогава е възможно да ограничим употребата на понятието "култура" до равнището на много по-голяма социална група организирани на дадено място в дадено време.
Културата днес се използва за да характеризира различни типове големи социални групи по отношение на признака- на пол, професия, етнос......

10. Културата и свързани с нея термини. Култура и нация
Това са термините "нация", "раса", "етнос" или етническа група. Много често тези термини са свързани и с употребата на понятието "култура". Субкултурата е един друг термин който се употребява в случаи когато се обсъждат различни групи от индивиди и комуникацията между тях в културен контекст. Има съществени различия между всички тези термини по отношение на група от индивиди към които те се отнасят. Например термините "култура" и "нация".
В ежедневието сме привикнали да употребяваме двата термина много често като почти еквивалентни понятия. Въпреки че има страни с преобладаваща културна група, в повечето съвременни страни наблюдаваме голямо множество от култури които функционират и се развиват в техните граници. Нацията е един политически термин който се отнася към съответната държава и към властовите структури в нея които я управляват. Това управление има отношение към начина и по който се избират ръководителите на съответната държава към правилата на нейното функциониране и развитие; към общото законодателство, финанси; към създаване, функциониране и развитие на силовите структури; към правилата за прилагане на съдебната и законодателна власти. Външната политика също се определя от нацията а не от културата. Културата и културите които съществуват в определени граници на националната държава разбира се оказват влияние върху управлението. Но термина "култура" не може да бъде уеднаквен с "нация". Например японската нация е една хомогенна в културно отношение нация. Следователно думата "японска" спокойно може да бъде използвана като синоним по отношение на нация и култура. Япония обаче е изключение в списъка на съвременните държави които притежават в границите си само една култура. САЩ в същото време са красноречив пример за съвременна държава която притежава няколко съществени културни общности които живеят в нейните териториални граници-афроамериканска, местна американска, латино-американска, азиато-американска. Тези специфични групи притежават свои специфични култури. Членовете на тези общности заедно с американците с европейски произход са граждани на САЩ и съставляват цялостното единство на т.нар. американска нация.

11. Култура и раса
Расата като термин фиксира тези генетични или съществуващи на биологична основа сходства между хората които ги правят уникални и различни от другите индивиди в рамките на една определена социална група или общност. Днес се приема че употребата на този термин като критерий за класификация не е адекватен и подходящ до колкото става дума за членовете на една социална общност която по брой надхвърля броя на хората обединени с термините "нация" или "култура"
В подобен случай е допустима употребата на термина "раса". Например т.нар. кавказка раса обхваща много голямо множество от хора които в същото време не са членове на една и съща национална или културна общност. Много западно европейски страни днес имат население от кавказката раса. Освен това между хората от кавказката раса които живеят в дадена страна има ясно изразени културни различия. В България има културни различия по отношение на отделни групи където има хора от същата кавказка раса. Подобно е положението в Норвегия, Англия, Германия и др.
Понякога расите и културите се използват за да се откроят отделни социални групи в едно по-многобройно общество. Понякога расите се използват за да се установи културно различие между социалните групи. Например отново в САЩ историята на афро-американците допуска употреба на термина "раса" за да се отделят афро- американците като социална група от тази на американците от кавказката раса. Афро-американската култура е източник за открояване на идентичността на членовете на черната раса в САЩ. Американските учени днес утвърждават че афро-американската култура която има за свои корени традиционната африканска култура е различна и е уникално-своеобразна. При това в географските граници на САЩ същата тази култура вече развива свои модели и образци. Така един нигериец от Африка и един афро-американец от САЩ са и двамата по произход от една и съща раса но и двамата са носители на различни културни образци. Също и далеч не всички черни хора в САЩ са носители на афро-американската култура защото много от тях притежават собствена идентичност която се корени или е създадена в културната среда на Южна Америка, Централна Америка или в Африка-страни които в географски смисъл са далеч от Нигерия. Както историята показва употребата на термина "раса" е възможно да предизвика предразсъдъци и в мислене, емоции а и в поведението на отделни индивиди в определено време и място. Ако това се случи определено възникват бариери които възпрепятстват общуването между хората в контекста на интеркултурните комуникации. Пример в това отношение предлагат САЩ и най вече в Южните щати. Там категоризацията на хората по расов признак е основа за дискриминационни отношения и дори за физическо унищожение на отделни хора отличаващи се от другите единствено по цвета на кожата. Разбира се става дума за расизъм и геноцид.

12. Култура и етнос
"Етническата група" или "етносът" са други два идентични термина които свързваме с термина култура. Етносът се употребява когато става дума за голямо разнообразие от групи членовете на които имат общ език, исторически корени, религия и идентичност едновременно с тази която отличава идентичността на нацията, на нейната култура. Естеството на отношенията на етноса към националната култура се определя от други важни характеристики. Например много хора в САЩ и днес подържат принадлежността си към етническата група на техните прадеди които са емигрирали от други нации и културни ареали. Отново в САЩ днес е прието някои хора да твърдят че са германци, гърци, архонци до колкото става дума за произход, традиции, обичаи характерни за съответния етнос. Много от тези индивиди обаче в настоящето са типични представители на т.нар. европеско-американска култура. В други случаи има съвпадение със съответната култура. Например в бивша Югославия има три главни етнически групи-сърби, хървати и словенци. Всеки техен отделен член има свой език и съответно свой специфичен културен облик. Всички тези групи са включени в пределите на бивша Югославия след Втората световна война в една национална държава. Възможно е членовете на дадена етническа група да притежават много други различни културни черти. Например евреите живеят днес в различни части на света но всички те имат една обща етническа идентификация. Въпреки факта че всеки един от тях принадлежи и на различни културни среди а е и гражданин на много и различни нации и държави.

13. Култура и субкултура
Субкултурата е термин който се използва по отношение на малка група хора разделени от расов или етнически признак. Това са хора които са носители на обща национална култура. За пример можем да използваме отново САЩ в които наблюдаваме както афро-американци така също и арабо-американци както и местни американци и латино-американци - те са членове на съответните субкултурни общности в границите на САЩ. Термина субкултура има едно значение КОНОТАЦИЯ което е възможно да предизвика проблеми, когато неговото съдържание бъде интерпретирано в контекста на подчинението и на господството на по-широко разпространената култура. Днес е важно да се знае че повечето от различните културни общности трябва да съществуват заедно на база равноправие, равнопоставеност, уважение, достойнство и приятелство.

14. Определение на интеркултурната комуникация
1. Кога комуникацията става интеркултурна? 2. Какво я обособява от неинтеркултурната комуникация? 3. Какво означава да си компетентен по отношение на интеркултурната комуникация?
Най-простият начин да дефинираме интеркултурната комуникация е да използваме съдържанието на термина комуникация и да прибавим "между хората от различни страни". Следователно интеркултурната комуникация е символична,интерпретативна а и контекстуална. Когато я разглеждаме като процес на взаимна обмяна на значения - мисловно съдържание и емоции между хората от различни страни. От теоретична гледна точка тази дефиниция е коректна и точна. Но възниква въпросът - приложима ли е в практически смисъл?
Може да се случи лица от една и съща страна да са много различни в контекста на комуникацията между тях. Различията засягат вербалните(словесни) или невербалните значения(кодове); взаимоотношенията в културната среда в която те живеят; ролите които изпълняват в своето културно обкръжение а и възприятията на обкръжаващата социална и природна действителност. Възможно е и обратното- две лица от различни страни в даден момент да се потопят в едно и също културно обкръжение където времето на престоя им там да продължи година, две, пет. Очевидно тези две лица след време ще притежават социален опит който има еднакви характеристики- културни рамки на съществуване вкл. и местния език а и комуникационните контакти с хората около тях.
Възможен е и друг случай- двама чужди студенти да живеят заедно по време на своето обучение в университет. Най-малкото различие което можем да фиксираме е по отношение на облекло както и цялостната културна рамка.
ИЗВОД: ИКК наистина е символичен, интерпретативен и контекстуален процес на взаимна обмяна на значения, на емоции между хора със значителни различия които е възможно да предизвикат и твърде различни очаквания и интерпретации в условията на възникналата комуникационна ситуация cros-cultural inter-cultural са синоними на ИКК. Най-често се използват в случаите когато става дума за много култури. Обикновено се извършват серии от интеркултурни анализи и сравнения. Пример за подобни изследвания е изследването на погребални ритуали или сватбени обреди в различните култури. Тези изследвания могат да бъдат причислени към кроскултурологичните. Това са много полезни изследвания които подпомагат разбирането на културните различия. В контекста на ИКК често се употребява термина международна комуникация. Този термин се отнася до взаимодействията между хората от различни националности.
Естествено комуникацията между хората от различни страни е и интеркултурна комуникация но не винаги това е така. Например две лица от различни страни които живеят в България осем години и взаимодействат /комуникират/ по между си. В този случай обаче комуникацията между тях не е интеркултурна. Освен това прилагателното международна ограничава разбирането за времевите и за причинните рамки за осъществяване на ИКК. Например и в националните граници е възможно да се случи ИКК - транснационална компания е възможно да изпрати свой представител в клона си в дадена страна.
Когато става дума за средствата за масова комуникация или за масова комуникация- в сравнение с ИКК този тип комуникация не е междуличностна. ИКК в традиционното си разбиране е междуличностна комуникация. Възможно е обаче масовата комуникация да повлиява върху междуличностната комуникация между лицата от различни културни обкръжения. Например българските граждани имат представа за живота в САЩ, Русия, Англия, Швеция от телевизия, вестници, списания, книги, радио или те притежават съответните знания и очаквания получени посредничеството на СМК.

15. Анализ на интеркултурните комуникации
Културните различия създават различни очаквания и интерпретации в различни комуникационни ситуации и този факт е основанието да се стремим да бъдем подготвени предварително за тях. Бизнесът, правителството, институциите имат интерес от осъществяване на успешна ИКК. В противен случай са възможни неосъществени бизнес инициативи и провалени държавни проекти. За да не се случи това и за да бъдем адекватно подготвени е необходимо да обърнем внимание върху:
1.Активната роля на лицата които участват в ИКК
2.Спецификата на контекста и на междуличностните отношения в условията на които се осъществява ИКК
3.Комуникационното поведение което осъществяваме в съответната интеркомуникационна ситуация. Това поведение трябва да бъде адекватно или подходящо да отговаря на очакванията и на изискванията свързани със съответната ситуация. Казано иначе подходящо или адекватно комуникационно поведение означава употреба на символи които са очаквани и подходящи за използване в дадения контекст.
4.Ефектът или ефективността на собственото ни поведение- то трябва да доведе до желания от нас резултат и до личното ни удовлетворение от него
5.Вербалните или невербални съобщения-символи които трябва да доведат до желаната от нас цел.
ОООООООООООООООООООООООООООООООХ
културни и международни корпорации. Друг момент предлагат т.нар. игрови ситуации-Бербатов, Манолев. В образователната система и у нас и в чужбина наблюдаваме функциониране и развитие на български училища. Десетки хиляди български студенти се обучават в Англия, САЩ, Германия и т.н.
Във всички тези случаи има културни различия. Първи извод и в международен и в национален контекст е-необходима на всеки от нас определена междукултурна компетентност-знания и практически умения.
През последните десетилетия чрез СМК(средства за масова комуникация)-книга,вестник,звукозапис,кино,радио,телевизия,НКТ(нови комуникативни технологии) контактите в реално време между хората във всяко кътче на земята довеждат до интегрирането им в една общност, цялост.Например: Вместо необходимите 80 дни човек да може да обиколи Земята /Жул Верн/ планетата ни може да бъде обиколена за 80 мин.чрез МКС(международна космическа станция)
В момента на Земята има мултимилионни градове в които живеят мултикултурни общности(Хон Конг,Лондон,Токио, Ню Йорк). С помощта на въздушен транспорт-това е обичайно днес-се ускорява движението на хора от една страна в друга. Извод втори: В настоящето нараства необходимостта от междуличностни междукултурни контакти.
Трети извод: В сферата на бизнеса,образованието,личния живот днес се очаква компетентност по отношение на междуличностните междукултурни контакти.
Четвърти извод: На основата на религиозната принадлежност и на основата на чуждестранните инвестиции в съвременния свят а и на развитието на туристическата индустрия в международен контекст следва извода че междукултурната комуникационна компетентност е необходима и от интернационална гледна точка.
Културните различия в комуникацията засягат способностите на всички хора. Илюстрация на казаното е постигнатият професионален и индивидуален успех а и личното удовлетворение. За нас е важно да знаем че с течение на времето същите те ще зависят и от способността ни да комуникираме компетентно с хора от други култури(клиенти,потребители,бизнес партньори,колеги).
Една от задачите които изпъква пред нас е запознаване с т.нар. концептуален инструментариум който може да ни помогне да разберем по-добре как културните различия рефлектират върху междуличностните комуникации. Друга задача е усвояване на основни практически препоръки относно необходимите знания и умения да ги прилагаме по начин който ще е най-ефективен и успешен за нас в случаите когато се срещаме с културни различия.

2.Видове междукултурна комуникация(контакти)
Туристът,студентът,бизнесмена,емигрантът,спортистът и т.н. могат да попаднат в ситуация която изисква комуникация с хора от друга културна общност. Някоя от тези ситуации обаче могат да бъдат кратковременни-туризмът; други например съседите ни могат да бъдат от друга културна група различна от собствената ни и е възможно те да продължат с години.
Някои от комуникационните ситуации са желани, други са по необходимост(сведения за пътувания,бизнес разговори,покани),други комуникационни ситуации не са желани, не са предвидени от нас а и не са иницирани от нас(нов шеф който да е от друга културна среда;интернационален брак на сестра брат;нова трудова заетост-работа в друго културно обкръжение). В графичен вид може да бъде изразено така: по абсцисната ос различаваме дименсията времетраене на контакта. По ординатата нанасяме мотивите на контакта.
СХЕМАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интеркултурни комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.