Интеркултурни комуникации


Категория на документа: Други


Най-простият начин да дефинираме интеркултурната комуникация е да използваме съдържанието на термина комуникация и да прибавим "между хората от различни страни". Следователно интеркултурната комуникация е символична,интерпретативна а и контекстуална. Когато я разглеждаме като процес на взаимна обмяна на значения - мисловно съдържание и емоции между хората от различни страни. От теоретична гледна точка тази дефиниция е коректна и точна. Но възниква въпросът - приложима ли е в практически смисъл?
Може да се случи лица от една и съща страна да са много различни в контекста на комуникацията между тях. Различията засягат вербалните(словесни) или невербалните значения(кодове); взаимоотношенията в културната среда в която те живеят; ролите които изпълняват в своето културно обкръжение а и възприятията на обкръжаващата социална и природна действителност. Възможно е и обратното- две лица от различни страни в даден момент да се потопят в едно и също културно обкръжение където времето на престоя им там да продължи година, две, пет. Очевидно тези две лица след време ще притежават социален опит който има еднакви характеристики- културни рамки на съществуване вкл. и местния език а и комуникационните контакти с хората около тях.
Възможен е и друг случай- двама чужди студенти да живеят заедно по време на своето обучение в университет. Най-малкото различие което можем да фиксираме е по отношение на облекло както и цялостната културна рамка.
ИЗВОД: ИКК наистина е символичен, интерпретативен и контекстуален процес на взаимна обмяна на значения, на емоции между хора със значителни различия които е възможно да предизвикат и твърде различни очаквания и интерпретации в условията на възникналата комуникационна ситуация cros-cultural inter-cultural са синоними на ИКК. Най-често се използват в случаите когато става дума за много култури. Обикновено се извършват серии от интеркултурни анализи и сравнения. Пример за подобни изследвания е изследването на погребални ритуали или сватбени обреди в различните култури. Тези изследвания могат да бъдат причислени към кроскултурологичните. Това са много полезни изследвания които подпомагат разбирането на културните различия. В контекста на ИКК често се употребява термина международна комуникация. Този термин се отнася до взаимодействията между хората от различни националности.
Естествено комуникацията между хората от различни страни е и интеркултурна комуникация но не винаги това е така. Например две лица от различни страни които живеят в България осем години и взаимодействат /комуникират/ по между си. В този случай обаче комуникацията между тях не е интеркултурна. Освен това прилагателното международна ограничава разбирането за времевите и за причинните рамки за осъществяване на ИКК. Например и в националните граници е възможно да се случи ИКК - транснационална компания е възможно да изпрати свой представител в клона си в дадена страна.
Когато става дума за средствата за масова комуникация или за масова комуникация- в сравнение с ИКК този тип комуникация не е междуличностна. ИКК в традиционното си разбиране е междуличностна комуникация. Възможно е обаче масовата комуникация да повлиява върху междуличностната комуникация между лицата от различни културни обкръжения. Например българските граждани имат представа за живота в САЩ, Русия, Англия, Швеция от телевизия, вестници, списания, книги, радио или те притежават съответните знания и очаквания получени посредничеството на СМК.

15. Анализ на интеркултурните комуникации
Културните различия създават различни очаквания и интерпретации в различни комуникационни ситуации и този факт е основанието да се стремим да бъдем подготвени предварително за тях. Бизнесът, правителството, институциите имат интерес от осъществяване на успешна ИКК. В противен случай са възможни неосъществени бизнес инициативи и провалени държавни проекти. За да не се случи това и за да бъдем адекватно подготвени е необходимо да обърнем внимание върху:
1.Активната роля на лицата които участват в ИКК
2.Спецификата на контекста и на междуличностните отношения в условията на които се осъществява ИКК
3.Комуникационното поведение което осъществяваме в съответната интеркомуникационна ситуация. Това поведение трябва да бъде адекватно или подходящо да отговаря на очакванията и на изискванията свързани със съответната ситуация. Казано иначе подходящо или адекватно комуникационно поведение означава употреба на символи които са очаквани и подходящи за използване в дадения контекст.
4.Ефектът или ефективността на собственото ни поведение- то трябва да доведе до желания от нас резултат и до личното ни удовлетворение от него
5.Вербалните или невербални съобщения-символи които трябва да доведат до желаната от нас цел.
ОООООООООООООООООООООООООООООООХ

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интеркултурни комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.