Интернационализираите дейността на фирма


Категория на документа: Други


 Интернационализираите деиността на Биовет АД

Биовет АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.
Биовет също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.
Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.
През изминалите десетилетия производството на Биовет се е определяло според променящите се изисквания на пазара. Фирмата започва производствената си дейност през 1961 година с хлортетрациклин. Биовет може да се похвали с над 50 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света.
От основаването си до днес фирмата е разширила производствения си капацитет значително и на този етап разполага с:
- специализирани ферментационни мощности,
- цехове за производство на химически технически продукти,
- цех за изолиране и пречистване на химически чисти активни субстанции,
- самостоятелна сграда за производство на гранулирани премикси, лаборатории за контрол на качеството - от входящите суровини до готовата продукция,
- редица помощни съоръжения, включително съвременна пречиствателна станция за ограничаване замърсяването на околната среда, собствен институт за научно - развойна дейност,
- модерен корпус за производство на готови лекарствени форми,
- когенерационна централа за производство на електроенергия и пара.
Фирмата прави значителни инвестиции в обновяването на производствените сгради и съоръжения, като автоматизира дигитално производствения процес, изгради модерни лаборатории и складови помещения. Понастоящем производствено-административният комплекс се простира на площ от около 150 000 м2.
Биовет АД произвежда своята продукция на 4 производствени площадки: в гр. Пещера, Ботевград и Разград. Фирмата разполага и с производствени мощности в Македония.
Административното управление, института за научно-развойна дейност и основните производствени мощности се намират в гр.Пещера.

Биовет АД е дъщерно предприятие на Huvepharma АД. Huvepharma АД е частна компания със седалище в София и е собственик на 75,58% от акциите на дружеството, останалите акции са собственост на малки инвеститори. Huvepharma е бързоразвиващa се фармацевтична компания, фокусирана върху развитие, производство и търговия на ветеринарномедицински и хуманни лекарствени продукти.
Huvepharma има офиси и поделения в Белгия, Полша, Китай, Тайланд, Тайван, Индия, Русия, Бразилия и САЩ.
Бизнес мисията на Биовет е да идентифицира общочовешките и специфични нужди на своите клиенти, да предложи ефективни решения в областта на профилактиката, лечението и храненето на животните.

Биовет осъществава търговската си политика в две основни маркетингови направления:
- директни контакти - директни контакти с животновъдни ферми и
фуражопроизводителис животновъдни ферми и фуражопроизводители (за страната);
- предлагане на продукти чрез изградените вече дистрибуторски мрежи на лицензирани търговци на едро (за чуждестранния пазар).
Изключителен приоритет за Биовет АД в България представлява подържането на непосредствени, директни взаимоотношения с животновъди и фуражопроизводители в България. Тези взаимоотношения позволяват изключително бързо и достоверно да се разкрият техните нужди и своевременно да се предоставят адекватни решения. За целта са създадени и търговски представители по региони, които да бъдат на разположение на клиентите.
Във връзка с експортния характер на производството, конкурентите на Биовет са ветеринарните девизии на мултинационалните фармацевтични компании като Intervet, Flanco, Phillip Brothers, Novartis.През лятото на 2005 година Биовет закупва един от конкурента си Интервет, поделение на Акзо Нобел, шестте му търговски марки и правото да ги продава.Което е показателен фактор , за това че Биовет АД е водеща фирма в бранша, която осигурява на продуктите си ясно отличаващо се от другите желано място на пазара и в съзнанието на целевите потребители(те са големи животновъдски ферми и малки фирмени предприемачи). Предимство на компанията е, че след изграждането на когенерация производствените разходи са намаляли с 10% и оттам е намаляла себестойността на продукцията. Допълнително разходите намаляват и от факта, че компанията не купува електроенергия. Освен това продуктите на Биовет АД се изработват в съответствие със стандартите на Системите по качество GMP и ISO 9001 - 2000.Други големи пресимства на Биовет АД пред конкуренцията са сравнително новото и модернизирано производство и конкурентноспособните цени на външния пазар.
Цените на продуктите , произвеждани от Биовет АД са конкурентни на международните пазарари на първо място именно поради слабостта на националната валута и на второ място поради евтината работна ръка.

Методът на ценообразуването на фирмата е "установяване на равнището на разходите" - вземат се предвид печалбата , разходите и някои други елементи.Важен елемент в ценообразуване са и цените на фирмите-конкуренти.

България има стари традиции в биотехнологиите, съвременният етап от развитието им не е гладък. От приоритетна област за българската икономика до 1989, те са напълно пренебрегнати след 1990. Това води до драстичен спад и болезнено възстановяване след 1997. През последните няколко години икономическите условия в България постепенно се подобряват , което е благоприятно за развитието на българските биотехнологии. Някои от старите биотехнологични предприятия започват отново дейност чрез получени кредити, а други са приватизирани и реорганизирани в нови фирми. Научно-развойната дейност в университети и изследователски институти се активизира отново на базата на получени външни субсидии и средства по международни издследователски програми. Образователната система е реорганизирана с цел съответствие със западните стандарти и е възстановено обучението по биотехнологии в няколко университета , макар и в различни форми българските биотехнологии сега се намират в етап на бавно възстановяване. Този процес продължава най-успешно в областта на ферментационните биотехнологии, свързани с производството на антибиотици и други фармацевтични продукти, което е един от първите приватизирани отрасли в страната българските биотехнологии сега се намират в етап на бавно възстановяване.
На фона на променящите се икономически предпоставки през изминалите десетилетия производството на Биовет се е определяло според променящите се изисквания на пазара. Висшето ръководство на Биовет АД се ангажира с развитието на икономически стабилно предприятие загрижено за състоянието на околната среда и за здравето и благосъстоянието на своите служители.
За постигане на тази цел Биовет АД :
- Изгради, документира, поддържа и усъвършенства система за управление на околната среда при ангажиране на целия персонал;
- Спазва всички законови и нормативни изисквания за води, въздух и шум, отпадъци и опасни вещества, защита от аварии, както и вътрешните процедури и инструкции създадени за управление на околната среда;
- Изпълнява изискванията на МОСВ поставени в Разрешителното За Комплексно Предотвратяване и Контрол на Замърсяването;
- Отчита изискванията на заинтересовани трети страни свързани с въздействията върху околната среда, изисква от доставчици, клиенти и контрагенти спазване изискванията на екологичното законодателство;
- Усъвършенства технологиите за производство за намаляване разхода на суровини, материали, енергия и за намаляване на отпадъците и емисиите до разумни стойности;
- Обезврежда и отстранява екологосъобразно отпадъците, чието генериране не може да бъде предотвратено;
- Информира обществеността и персонала за своето влияние върху околната среда;
- Определя аспектите от своите дейности, продукти и услуги и оценява въздействието им върху околната среда, формулира цели и задачи, а за постигането им създава програми по околната среда;
- Ръководител направление Екология е отговорен за създаване на програмата по околната среда. Нейното осъществяване е задължение и отговорност на директорите, началник отделите, оперативните ръководители на производствени и спомагателни корпуси;
- Ежегодно на изпълнителните директори се представят конкретните екологични отчети, които отразяват постиженията от реализацията на екологичната програма, определят нови цели и програми за усъвършенстване на системата за управление на околната среда.
Около 98% от продукцията на Биовет се изнася в повече от 70 страни на Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Австралия, като обема на експорта се увеличава всяка година(фиг.1).Според годишните отчети на Българската търговско - промишлена палата фирмата заема шесто място в България по обем на експорта. В резултат на техните усилия в областта на качеството, съвременното производство и маркетинга, насочени към крайния клиент, те заемат водещо място на световните пазари.
В резултат на разширяването на дейността, клиенти на Биовет са станали много от животновъдните комплекси и фуражни заводи в Латинска Америка. Фирмата сътрудничи с местни компании в Африка, Австралия и Нова Зеландия.Разширили са своето присъствие в Северна Америка и продължават да предприемат всички усилия, за това да укрепят там своята позиция.

www.biovet.com Фиг.1

Независимо от експортната си ориентация Биовет АД се стреми да поддържа гъвкава търговска политика, адекватна на специфичните особености на развитието на българското животновъдство.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернационализираите дейността на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.