Интернет технологиите


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Р Е Ф Е Р А Т

ТЕМА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧРЕЖДЕНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ - ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

І-ВИ КУРС
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2005 ГОД.

Проектирането, внедряването и използването на Интернет-технологиите все повече намира място и реализация в различните области на съзнателната човешка дейност.

Интернет /International Network/, който преживя истински бум в своето развитие и разпространение през 90-те години и днес свързва хора и организации от целия свят, неминуемо поставя въпроса за влиянието на WWW /World Wide Web/- мрежата и върху образователната система от регионален и световен мащаб.

За да се изясни напълно това влияние най-напред трябва да се пояснят някой понятия, които напоследък добиват все по-голяма популярност. Такива са например: "Интернет-образование", "Кибер-образование", "Онлайн -образование", и др.

Често тези понятия стават синоним на дейността "Образование чрез Интернет.

Интернет: Безспорно Интернет е най-големия социално-икономически феномен на нашето време. В последните години се появиха много книги за Интернет, които в детайли разглеждат неговите софтуерни/програмни/ и хардуерни/апаратни основи, протоколи/адреси/, хостове /всеки компютър, до който може да се стигне по мрежата/и т. н. За милиони хора по света използването на Интернет отдавна е ежедневие.

Интернет представлява система от взаимно свързани компютри в световен мащаб. Настолният компютър върху бюрото е самостоятелна машина. При локалната мрежа компютрите са свързани посредством кабел. Интернет е мрежа в световен мащаб в реално време, където компютрите са свързани към самостоятелни работни станции посредством модеми. Началото на Интернет е поставено като правителствена и университетска мрежа от свързани помежду си компютри, но с течение на времето се е разраснала до мащабите на бизнес и персонална система, в която се съдържа почти безгранична информация.

Интернет свързва независими подмрежи, като например: Университетски LAN(Lokal Area Networks)-локална мрежа; LAN -в организациите/предприятията/; MAN (Metropolitan Area Networks) или WAN (Wide Area Networks) в една глобална информационно - комуникационна мрежа.

Интернет е свободен самоорганизиращ се сбор от мрежи или мрежа от мрежи, всяка със свои ресурси и всички те са достъпни за потребители от целия свят.

Интернет може да се определи също и като сума от свързани компютри и мрежи, които използват като основен протокол/адрес/ за комуникация TCP/IP (Transmition Control Protocol/ Internet Protokol). Това е основния протокол в Интернет от 1991г. насам. Напоследък влиянието на мрежата се разширява непрекъснато и вече се използва в административните и образователните структури и учреждения .

Интернет е по-целия път на информацията - от автора, през мрежата до евентуалните клиенти и потребители. Появяват се също така и нови интернет - ориентирани браншове, специализирани за хардуерни продукти, софтуер, поддръжка на мрежата, Интернет - доставчици и т.н.

Интернет свързва информационната технология с комуникационната. В резултат на това основните функции на Мрежата може да се определят като:

- Запаметяване и съхраняване на данни ;

- Пренос на данни ;

На база широките възможности на тези функции могат да се намерят и други приложения, които включват и нови допълнителни функции. Така например съхраняването и преноса на данни прави възможно подготовката, търсенето и размяната на информация.

Други основни функции за едно учреждение, разполагащо със съответната техника са Информационната осигуреност и вътрешни и външни комуникации. Всички те намират широко приложение в почти всички негови звена .

На фона на това използването на Интернет-технологиите в управлението на образователното учреждение заема особено важно място, защото могат да намерят приложение някой от основните функции на Интернет - информационна, комуникационна, управленска и др. Тази особеност произхожда от информационно и комуникационно насочения смисъл / цел/ . Виж таблица 1.

Табл.1. Основни понятия в и връзката между тях

Ето защо всички дейности в управлението на образователния процес представляват потенциално поле за приложение на нови телекомуникационни и информационни технологии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет технологиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.