Интернет технологиите


Категория на документа: ДругиОсобеностите на Интернет и най-вече виртуалния свят ,който създава на потребителя, дава ключа за успешното прилагане на Мрежата за образователни цели. Всеки участник е едновременно подател и получател на информация. Очаква се преход от традиционния модел на общуване "един към много" към един нов "много към много" модел, съществуващ благодарение на Интернет.

Възможностите за пренос и доставка на информация, които Интернет предлага, могат да бъдат използвани относително лесно от всички йерархични отдели на една организация, каквато е образователното учреждение. В Интернет има на разположение много безплатни сайтове, страници и др. с информация. Допълнително в мрежата се намират и много страници с платен достъп, които предлагат специализирана информация в почти всички сфери на живота. В случаите, когато традиционните източници на информация се заменят с нови, могат да се спестят разходи от платения достъп. Такъв е случаят напр., когато досегашното периодично печатно издание е трябвало да се купува - вестник, който сега вече може да се чете онлайн. Много източници в Интернет се предлагат особено изгодно, понеже разходите на предлагащата фирма значително се намаляват от WWW-мрежата. Онлайн - информацията спестява много време за търсене и проучване. Например безплатните електронни библиотеки от типа OPAC (Online Public Access Catalogies) доставят за миг желания списък с литература. Съществуват също и платени служби за доставка на документи, които могат да ви изпратят необходимите документи по e-mail /електронната поща/или факс.

Международния пренос на информация чрез Интернет изисква като минимално оборудване - компютър, модем и интернет - връзка. Днес достъп до Интернет предлагат множество доставчици, на различни цени и според различни системи за оценяване и изчисляване. Могат да се разграничат 4 различни модела за заплащане - тарифи на бит; на час, твърда месечна такса или комбинация от предишните три. В отделните държави на различните континенти по света таксите за достъп до Интернет са различни и зависят от телекомуникационните компании и доставчиците на услуги.

Общуването между отделите в едно учреждение чрез Интернет се оказва доста интересно занимание. Комуникацията чрез e-mail, чрез мрежата или чрез "News" може да е насочена не само към вътрешни, но и външни за учреждението партньори в същата или друга област. Така се осъществява връзка между тях и между учрежденията и местните/държавните/ органи за управление, които също имат връзка с Интернет. Докато учреждението/ВУЗ, средно училище и др./общува по мрежата с вътрешни и външни партньори, то информационния мениджмънт слага акцент главно върху вътрешно-информационните дейности.

Шест са основните страни в света с най-добра Интернет осигуреност - САЩ, Япония, Канада, Великобритания, Германия и Австралия.Там се намират 80% от потребителите, сървърите и хостовете. Това говори за едно неравномерно разпределение на Интернет. В някои райони /държави/ в Африка, Централна и Южна Америка той е по-малко познат. Това рязко ограничава броя на хората, които нямат достъп до мрежата и до тях международния маркетинг трудно може да достигне.

Докато в някои региони няма дори компютри, за Интернет не може и да се мисли, то в други общуването чрез Интернет отдавна е реалност. Такива са напр. Сингапур и Хонконг, където местните власти насърчават и подпомагат всякакви технически и информационни нововъведения в различните области на обществения живот.

Като пример може да се посочи Сингапур, където много служби и управления изцяло са представени в мрежата - напр. Митницата. Вносители и износители могат да получат информация не само за формалностите, но съществува от доста време и онлайн борса, която улеснява международните търговски контакти. Хонконг също не остава по-назад. На адрес(http://www.tdclink.tdc.org.hk/) e представен списък с над 100 000 фирми от региона, както и техните адреси за кореспонденция. Описанията на фирмите са доста подробни, така че евентуалния чуждестранен партньор може да се осведоми подробно, преди да осъществи първия контакт.

Използването на информационните технологии в управлението на образователното учреждение може да се определи, като процес на Планиране, Организиране, Съгласуване и Контрол на всички дейности, насочени към подобряване и разширяване на образователния процес и с голямо приложение в управлението.

Виж таблица 2

Табл.2. Как функционира управленския процес?

Информационна осигуреност Комуникация в отделни

звена на учреждението чрез Интернет

При вземане на решенията трябва да се вземат предвид редица външни фактори и променливи, които оказват влияние.

Планиране: Планирането обхваща всички дейности на учреждението, които се извършват в сферата на образованието.

Колкото по-оперативно е планирането, толкова по-скоро ще може да се приложи на практика, докато стратегическото планиране в повечето случай е зададено от висшето ведомство/министерството на образованието и науката/.

В двете "равнини" на планиране / местно и национално/ е нужна информация, която се доставя от Интернет, понякога и от Интранет/локална мрежа за вътрешна употреба/.

Интернет може да служи като основен начин на общуване между главния офис и филиалите/ВУЗ-а и неговите филиали/. Това улеснява много преноса на информация. Така планиращият отдел може да получава бързо новата информация за последните промени.

Резултатът от процеса на планиране е обединяващ план, който включва в себе си плановете на различните отдели/звена/. Обединяването на отделните планове също не е лесна задача. За взаимното разбиране и доверие се налагат и чести лични контакти между партньорите. Те не могат да бъдат заменени от Интернет. Все пак Мрежата се разглежда, като електронна комуникация, обогатяваща традиционните начини на общуване.

Докато днес "e-mail"-а преодолява безпроблемно пространството и времето, все по-упорито се говори за едно ново и също толкова революционно изобретение. Става дума за автоматичен електронен преводач, който ще превежда мигновено и така ще се спестява време за анализиране на информацията получена или намерена в различните международни сайтове или страници.

Организиране: Задачата му е създаването на оптимални организационни структури, отговарящи на нуждите на учреждението. Организирането може да цели създаването на централизирани и децентрализирани структури.

Бързите, ефективни и евтини комуникации играят важна роля за успеха на процесите по организиране.

Интернет подпомага децентрализираните организации, съответно прави възможна децентрализацията, което в същото време позволява разходите за комуникации да се запазят ниски. По този начин става възможен "виртуалния колектив", колегите са разделени в пространството и общуват "онлайн".

Все повече започва да се говори и за "виртуално учреждение", където служителите са географски и времево разделени и не съществува централен офис в сегашния му смисъл.

Съгласуване: Налага се от специфичните проблеми, които съществуват при управление на образованието

Такива са например различните цели, поведение и лични мотиви на в различните образователни учреждения. За успеха на цялостната образователна стратегия от огромно значение е съгласуването и координацията между министерството и образователното учреждение, а също и между различните отдели - Изследователски, Логистика, Финансов, отдел "Човешки ресурси" и т.н. в самото учреждение или министерство.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интернет технологиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.