Интервали и звуково отношение


Категория на документа: Други


Тракийски университет
Педагогически факултет

Курсова задача
На тема: Интервали

Научен ръководител:
Хон. Пр. Милен Димитров
Изготвил:
Таня Господинова Тенева, ПНУП,
2 курс, Ф.№121

Стара Загора
2010
1. Определение: звуковото отношение между височините на два тона се нарича интервал.
Два тона могат да бъдат сравнявани по едно от четирите основни качества на тона (височина, сила, тембър и трайност). Ако ги сравняваме по височина говорим за интервал. Всеки интервал се характеризира взависимост от броя на степените и от тоновия състав. Два тона на интервала могат да бъдат изпълнени последователно или едновременно.
* Интервала се нарича мелодичен, когато двата му тона са изпълнени последователно. Мелодичните интервали имат посока нагоре и надолу. При възходящите интервали долния тон се нарича основа, а другия страничен (горен).
* Хармоничен е този интервал, на които двата тона се изпълняват едновременно.

Те влизат в състава на акордите като конструктивни елементи.

2. Количествена характеристика на интервалите
Всеки интервал има своя количествена величина, която се определя от броя на степените включени в интервала. Интервалите се означават с арабски цифри съответстващи на броя на степените (1,2,3,4,5,6,7,8) или с латинските числителни редни имена: прима, секунда, терца, кварта, квинта, секста, септима, октава.
Примата в строг смисъл не съдържа разлика между височината на двата тона, но при изменението и обръщението на интервала тя добива тоново съдържание и в музикалната теория се възприема за интервал. Интервалите от прима до октава се наричат прости. Интервалите по-големи от октава се наричат сложни или съставни.

3. Качествена характеристика на интервалите
Два интервала с еднаква степенна височина могат да съдържат различен брой тонове и полутонове, т.е. може да са с еднаква количествена величина, но да имат различно тоново съдържание и различно звучене. Тоновото съдържание или количествената величина на интервалите се определят от броя на включените цели тонове и полутонове.
Според това интервалите биват:
* Чисти - прима, кварта, квинта, октава
* Малки и големи -секунда, терца, секста, септима
* Увеличени и умалени - могат да бъдат всички интервали като изключение прави само чистата квинта (ч.5)
* Двойно увеличени и двойно умалени
Чистите интервали получили названието си още преди установяването на равномерно темпериран строй, защото в съществуващите дотогава строеве, те акустически съответствали на прима, кварта, квинта и октава в обертоновата скала. В настояще време във връзка със строя, този термин е запазил значението си само за интервал прима и октава. Умалената квинта и увеличената кварта (ум.5 и ув.4) имат различна количествена височина, но качествената величина при темпериран строй е еднаква.всеки от тях съдържа по три цели тона. Тритонусът които дели чистата октава (ч.8) не дава равни половини.
Качествената величина на сложните интервали се определя от тази на простите в състава на сложния. Изменяне на интервалите наричаме промяна на тоновото съдържание, при запазен степенен обем. Това става като стесним или разширим интервала с един или два хармонични полутона.
* Като повишим или понижим върховия (страничен) тон
* Като повишим или понижим основния тон
* Като повишим или понижим едновременно и двата
По същия на4ин се изменят и съставните интервали. Изменението води до изменение само на качествената величина. Умалена прима, защото от 0 тоново съдържание , при изменението на примата се получава половин или един тон.

4. Обръщение на интервали
Обръщението на интервалите е действие при което основния тон става горен, а горния тон - основен. При простите интервали то се извършва чрез:
* Прехвърляне на основния тон нагоре
* Прехвърляне на основния тон надолу
При обръщение на простите интервали се получава промяна както в количествената така и в качествената величина.
При промяна на качествените величини чистите интервали остават чисти, големите стават малки, малките - големи, увеличените - умалени, умалените - увеличени.
При сложните интервали обръщението се извършва:
* Чрез прехвърляне на горния тон две октави надолу
* Чрез прехвърляне на основния тон две октави нагоре
* Като основния тон се прехвърли една октава нагоре, а горния една октава надолу ( едновременно)
При обръщение на сложните интервали се получават прости.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интервали и звуково отношение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.