Инвестиции и иновации


Категория на документа: Други


СТРУКТУРА НА ФИНАНСОВО - ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПАЗАРИ В БГ

1 Същност и функции- инвестиционният мениджмънт е съвкупност от методи и принципи на управление на инвестициите. Процеса на движението на ресурсите с цел получаване на доход в бъдеще при минимизирани разходи.
Инвестиционната дейност се осъществява на 4 равнища : Държава , Община, Отрасъл и Бизнес организация.
Управлението на инвестициите изпълнява няколко функции
- Планираща - стадии на процес на управлението на който се разработва инвестиционна стратегия и политика. Инвестиционната стратегия и политика на съответният аспект са непосредсвом свързани и насочени към обезпечаване на неговата устойчивост и нагледност.
- Организационна - за да могат да бъдат разработени и организирани стратегията и политиката е необходимо да се определят потребностите от финансови средства, съотношението между собствения и превлечения капитал и формата на привлечените средства.
Целите при изпълнението на тази функция са свързани с намирането на стратегически инвеститори и на оптимални проекти, както и алгоритъм за организация и управление на инвестициите като цяло.
- Координираща - на всеки етап от управлението на инвестициите трябва да се провежда мониторинг . целта е да координира всички дейности и мероприятия по - отношение на инвестиционната политика и да коригира взети решения във връзка с изменението на инвестиционния пазар.
2. Инвестиции, инвестиране и инвестиционна дейност
Активният инвестиционен процес осъществаван на различните равнища предопределя икономическия потенциал на страната и способства за потенцяла на равнището на населението. Структурно преобразуване на страната повишаване на конкуретнособосността на местните услуги и продукти.
На микрониво инвестициите спомагат за :
- Обновяване на основни фондове
- Техническо и и технологично развитие
- Осигуряване на стабилно финансово състояние
- Устойчиво развитие
Съгласно закона за инвестиции под инвестиции следва да се разбира - парични средства, ценни книжа включени в предприемаческите обекти или други дейности с цел получаването на печалба или постигането на други полезни ефекти .
Ивестиране е влагане на капитала с цел получаване на доход в бъдеще, като се компенсира отложеното потребление за инвеститора, очаквания ръст на общото равнище на цените и неопределеността при получаване на дохода . различават се 3 фактора които оказват въздействие върху инвестициите :
- Време
- Инфлация
- Неопределеност
3. Класификация на инвестициите
А) според обекта на вложението
- реални инвестиции
- инвестиране в нематериални ценности
-инвестиране в финансови активи
- нефинансови средства

Б) според срока на вложение : Дма Дна

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ

1. Инструменти - финансови инструменти са форма на финансови задължения , предмет на покупко-продажба на финансовите пазари. Има 3 групи
А) дългови - имат формата на поето финансово задължение с конкретни суми. По своята същност това е финансов ресурс който под една или друга форма пряко или косвено е бил зает и следва да бъде върнат в определен срок. Поради това взаимоотношенията ме жду притежателя на инструмета са между заемател и заемополучател. Дълговете се делят на 2 подгрупи
- краткосрочни - спестовни депозити, депозитен сертификат, съкворищни бонове
- дългосрочни- корпоративни облигации, държавни облигации, пенсионни вноски
Б) капиталови инструменти - дялове от дружеството
- обикновенни акции
- привилигировани акции
-акции на инвестиционни фондове

по същество акциите мобилизират пари от инвестициите, тези пари се използват от професионални мениджъри за да се инвестират в различни активи, по този начин фондът създава портфейл от инвестиции, а всеки инвеститор придобива права върху портфейла на фонда.
Правата са пропорционални на инвестираните средства . те се делят на дялови, инвестиционни и тръстови.

Голяма част от инвестиционните фондове са организирани като акционерни дружества.

2. Етапи на управление на инвестициите
А) 1 етап - разработка на инвестиционна политика - насочена е към следните области :
- растеж
- размер на организацията
- отношения с персоналаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и иновации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.