Инвестиции и иновации


Категория на документа: Други


- отношение с клиентите
Когато се формира инвестиционната политика се разработва времеви график
Б) 2 ри етап- анализ на различните финансови инструменти
В) 3 ти етап - формиране на инвестиции
При втори и трети етап се използват 2 вида анализ

- фундаментален - основава се на факта че кутировките на финансовите активи указват влияние както върху състоянието на иконимиката така и на отделните отрасли и фирми. Тази връзка е необходимо да се анализира поведението и въздействието на базовите ценообразуващи фактори.
- Технически анализ - това е подоход за прогнозиране на динамиката на финансовите пазари , основава се на презмумцията за наличието на цикличност в икономическите процеси, което позволява прогнозите да се правят на основата на регистираната динамика. Техническия анализ се основава на 3 принципа : на фактори които оказват вклияние върху цената на финансовите активи , на пазара е на лице повторяемост и цените се движат в трендове.
Г) 4 ти етап - реструктуриране на инвестиционния портфейл - за да се осъществи този етап е небоходимо да се събере информация за нови активи които могат да бъдат включени в портфейла. Да се прогнозира развитието на пазара и да се определят алтернативни портфейли за различните пазарни ситуации.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРФЕЙЛ И МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Класификация - принципите за формиране на портфейл са обезпечаване на безопасност, постигане на приемлив доход, обезпечаване на ликвидност, постигане на оптимално състояние между възвращаемост и риск.
Критериите за класификация са източника на доход на активите и степента на риск. От тук се различават 2 способа за получаването на доход. Ако основни източници на доход от активите в портфейла се формират на базата на ръст при курсовите разлики такива портфейли се отнасят към портфейлния риск и се делят на :
- Портфейл с прост ръст - формира се от финансови активи чиято стойност расте. Целта е умерен ръст на стойността на портфейла.
- Портфейл с висок ръст - целта е максимален приръст на капитала в състава на портфейла се включват финансови активи на бързо растящи бизнес организации чиито инвестиции са рискови, но в същото време носят най-висок доход
- Портфейл с умерен ръст- състава на този портфейл остава стабилен за продължителен период от време, като е насочен към съхраняване на капитала. В основата му са финансови активи на добре известни организации характерни с невисоки но устойчиви темпове на ръст.
- Портфейл със среден ръст- счетава инвестиционните свойства на портфейл с умерен и висок ръст това е най-разпространеният.
Ако източниците на доход от финансови активи в портфейла носят допълнителна сума пари, то такива портфейли е прието да се отнасят към портфейлния доход. Различават се портфейли с постоянен доход характеризиращи се със среден доход при минимално равнище на риска. Порфейли с висок доход характерни с максимални приходи при средно равнище на риска.
2. Стилове на порфейлното управление
Стила на управление на портфейла се определя от инвестиционната стратегия която сме избрали. Под инвестиционна стратегия се разбира направленията и способите за използване на финансови активи за извличане на максимално възможна изгода. Стратегията се разработва в рамките на установените правила в страната за финансови институции
Има два основни стила на управление:
- Активен
- Пасивен
Пасивния стил е дългосрочна стратегия която се нарича " купи и дръпни" целта е портфейла е да проследи възвръщаемостта. Основните проблеми при тази стратегия е да се определи каква да е политиката, да се определи лимит на транзакционните разходи.
3. Възможности - непрекъснато ребалансиране - разходите са по-ниски от колкото при календарно. Тук финансовите активи се преглеждат ежедневно. Активното управление на финансовия портфейл предполага по добри резултати от пасивното управление, след отчитане на риска.
Това е стратегия която се нарича бенчмаркинг. И пасивната и активната стратегия се характеризират с различни инвестиционни философии.
Пасивната стратегия е базинара на приемането, че капиталовите пазари са ефективни и инвестициите в портфейла следва да наподобяват индексите и да не се търгуват активно.
При активното управление се предполага обратното, а именно, че пазарите не са напълно ефективни основната задача тук е да се селектират основните финансови активи.
Аномалии - пазарните аномалии се определят като феномен на поведението на цените при което движението им или не е съобразено с рационалността на инвеститорите или липсва убедителен начин то да се обясни в рамките на теорията.
Проявленията на аномалиите могат да се категоризират в 4 основни групи:
А) сезонни аномалии - ситуации повтарящи се през определен период от време. През този месец се наблюдава голяма активност в сравнение с останалата част от годината.
Б) събитийни аномалии
В)аномалии в бизнес организации - приема се че акциите на малките организации са по-перспективни от тези на големите. Причината е т.н ефект на малката организация.
Г) аномалии на отчетността - възникват при публикуване на счетоводсни или други вътрешно-фирмена инфромация. Тази аномалия се нарича ефект на дивидента.

4. Алукация на активи - използва се при структуриране на портфейли според участващите валути, използваните инвестиционни инструменти и избраните инвестиционни стратегии. Различават се :
* стратегическа алукация на активите - това е метод при който се използват т.н микс на базисната политика. В случая различни активи се включват в пропорция основана на очакваната норма на възвръщаемост . в дългосрочен план стратегията алукация на активите остава относително непроменена, понякога при наличието на добри случайни възможности инвеститорите възприемат краткосрочни фактически отклонения.
* Тактическа алукация - умерена стратегия тъй като целевия стратегически микс на активите се възстановява при достигане на желаните краткосрочни печалби.
* Динамично алукиране - стратегия при която микса от активи постоянно се коригира в зависимост от това дали пазара е във възход или спад
* Застрахована алукация - това е стратегия при която се дефинира базова миксова стойностна порфейла до като възвръщаемостта е над базовата се прилага активно управление целта е да се постигне максимална възможна възвращаемост . ако стратегията на порфейла падне под базовата се приминава към пасивно управление.
* Интегрирана алукация

РИСК И ВЪЗВРАЩАЕМОСТ

1. Подходи за построяване на вероятността на инвестиционния портфейл
А) субективен -инвеститорът трябва да определи преди всичко възможния сценарии на развитие на икономическата ситуация за конкретен период и очакваната доходност на конкретния финансов актив. Субективния подход има важно приемущество до колкото позволява да се оцени веднага бъдещото значение на доходността. Този подход не намира широко приложение тъй като за обикновенния инвеститор е трудно да направи оценка по вероятностен икономически сценарии и да изчисли очакваната доходност.
Б)обективен - често използван метод. В основата му стои предположението че разпределението на вероятните величини практически съвпадат с вероятността която вече е била наблюдавана на практика. Това означава че за да се получи представа за случайността величина в бъдеще е достатъчно да се построи разпределение на тези величини за които и да е период от време. За разлика от субективния подход който предполага различна вероятност на различните значения на доходността при обективния подход крайния резултат има еднаква вероятност.
Риск на портфейла
При определяне на риска на портфейла следва да се отчете, че дисперсията на намаляне не може да бъде намерена като средна величина от дисперсията на финансираните активи включени в портфейла. Портфейлния риск се обяснява не толкова с инвидуалния риск на отделно взетите финансови акции а с това че съществува риск на въздействие. Мярката на взаимозависимостта на двете случайни величини се измерва с ковариации и корелации. Положителната ковариация означава че в движението на доходността на два финансови актива има тенденция да се изменя в едно и също направление.
Когато взаимовръзката е обратна повишаването на дохода на 1 финансов актив води до понижаването на друг такъв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и иновации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.