Инвестиции и иновации


Категория на документа: Други


2 класификация на реалните инвестиции. Има няколко основни критерия на които се правят класификациите:
А) според предназначението си :
- производсвени
- капиталови вложения
- не производствени - вложения в социалната сфера здравеопазване обучение и др.
Б) според възпроизводсвената структора
- капитало вложения свързани с интензивно равитие. (реконструкции и преоборудване)
-капитало вложения с екстензивно развитие - строителство на нови обекти
В) според източника на финансиране
-централизирани- инвест за сметна на бюджета на държавата
-децентрализирани- инвестиции за сметка на собствения капитал
Г) според структурата
- брутни капиталовложения, когато инвестициите са насочени за възстановяване на изхабени основен капитал и за разширяване на дейността
- частни капиталовложения - делят се на : положителни, нулеви, отрицателни
Субекти
1. възложител - това е собственика на имота, лицето което е учредено право на строене в чужд имот по силата на специален закон. По закон инвеститора е длъжен и носи пълна отговорност за изграждане на строежа . обезпечаващ всички изисквания. Това свое задължение той може да изпълни по 2 начина:
- като изпълни целия инвестиционен процес сам
- като възложи различните етапи от инвестиционния процес за изпълнение на специалисти.
Строителя може да бъде предприемач, кредитор на инвеститора, който изцяло или частично финансира проекта и е отговорен за качеството на строителството, както и за спазване на нормативните изисквания по безопасност и опазване на околната среда.
Б) начин на строителсво чрез възлагане - в този случай инвеститоръ може да
- възлага изпълнението на проучвателен и проектантски екип
- поръва изграждането на строителна и друга специализирана организация наречена строителна
- възлага изпълнението на доставките
- уптражняват инвеститорски контрол по вереме на стройтелството по спазване цената и качеството
- осигурява финансиране на строежа предоставя възможност за изпълнението на проекта чрез външно финансиране.
2. проектант- физическо или юридическо лице включващо в състава си физически лица притежаващи мужната проектанскта способност. Пректанта е автор на проекта по който се изгражда строежа по договор с инвеститора. Проектанта изпълнява пред инвестиционни и пред проектни проучвания:
- инвестиционни проектирания
- консултантски и експертни дейности
- авторски надзор и надзор върху строителството
- управление на проекта
Тези дейности се изпълняват от проектант с пълна проектантска правоспособност. За архитектите в бг тя се признава от камарата на архитектите.
3 Строител - физическо или юридическо лице включващо в състава си физически лица притежаващи техническа правоспособност с писмен договор с възложители изпълняват строежа в съответствие с издадените строителни книжа. Строителя е участник в процеса само при строежите които се изпълняват чрез възлагане. Задълженията му се представят в 2 групи:
А) задължения произтичащи от закона за устройство на територията а именно да изгради строежа с материали и продукти отговарящи на изискванията към строежите, да има съответствие със строителните книжа и спазване на техническите и технологичните правила, за изпълнение на строителните и монтажни работи. Трябва да осигури безопасни условия на труд и опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка и живеещите около строежа. Да съхранява техническите документи по изпълнение на строежа. Носи имуществена отговорност за пречинените щети и пропуснати ползи от свои действия или бездействия.
Б) задължения произтичащи от догова с възложителя - да изпълнява строежа в договорения срок, цена и качество.

Към строителя се причислява и под изпълнител който е физическо или юридическо лице което се наема да изпълни от името на строителя някои от задълженията му по договора с клиента. Като участва в изграждането на обекта със свои работници и техника.
4.Консултант - търговец по смисъла на търговския закон с лиценз да извършва следните дейности
- Оценява съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите в етапа на проектиране.
- Упражнява строителен надзор при изпълнението на строежа от 1 ва до 4 категория.
- Изпълнява пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и кординира строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. Когато консултантът извършва оценаване на съответствието на ивестиционнте проекти със съществените изисквания към строежа е длъжен да :
- Изиска от възложителя всички документи касаещи строежа
- Да провери спазени ли са всички изисквания и нормативни актове за проучване и проектиране , съответствието на проекта
- Да подпише и подпечата всички части на инвестиционния проект
- Да изготви комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа.
Когато консултанта изпълнява строителен надзор:
1) Носи отговорност законосъобразното започване на процеса
2) Правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.
3) Спазване на условията за збут
4) Осигуряване на достъпност до строежа на лица с увреждания
С това консултанта се превръща в защитник на интересите на държавата и гарантира че инвеститора изпълнява своето задължение за законосъобразно и безопасно изпълнение на строежа.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и иновации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.