Инвестиции и иновации


Категория на документа: Други


5.Доставчик - възложителят може да възложи доставките и монтажната дейност на доставчика. Доставчика е отговорен за срочното и качествено изпълнение на доставката и монтажа както и за свързаните с това приемни изисквания. Различават се два вида доставчици.:
- Доставичици на машини, съоражения и технологично оборудване. Той е участник само при строежи за които се предвижда технолохично обзавеждане. Предимно производствени строежи
- Доставчик на основни строителни материали и изделия. Договора за възлагане на строителството са записани като задължения.
6.Кординатор по безопасност и здраве.
Регламетирани са 2 вира кординатори
А) кординатор по безопасност и здраве за етапа инвестиционно проектиране. Задълженията му са да кординира работата на проектантите, за осигуряване и изискванията на нормативните актове по закона за збут.
Разработва план за безопасност и здраве. Когато такъв не е възложен на проектанта. Подготвя и представя на възложители информация която отчита характера на строежа и съдържа данни за безопасността и опазване на здравето на работниците.
Б) координатор за етапа на изпълнение на строежа , задължения:
Координира осъществяването на общите принципи за правилност при осигуряването на безопасност съгласно збут.
Актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите промени с напредването на строително монтажните работи. координира контрола по правилното изпълнение на строително монтажните работи и предприема ноебоходимите мерки за допускане на строителната площадка на лицата свързани със осъществвяването на строителството.

Координатор за збут на етапа инвестиционно проектиране може да бъде консултант за всички строежи от всички категории или лице с пълна проектанска правоспособност за строежи от 3та до 5та категория. Координатор на етапа изпълнение може да бъде консултант за строежи от 1ва до 4та категория или технически ръководител за строежи от 5та категория.

7.Други - това са регулатори, контролни експертни органи. Тяхното присъствие не се регламетира с договор а със императивни клаузи записани в различни документи. Имат пълномощия и задължения с които останалите участници са длъжни да се съобразяват.
Капитално строителство

Разграничават се 2 направления на строителство:
1 Създаване на нови дълготрайни активи- 2 форми
А) Ново строителство - изграждане на стопански обекти със самостоятелно значение или нови площадки
Б) Разширяване- създаване на нови производствени мощности върху вече готови площадки
2 Форми на усъвършенстване на дълготрайните активи
А) Модернизация- частично усъвършенстване на определен елемент на съществуващи вече съоражения без да се променя значението им
Б) реконструкция- преустройство на основните елементи и конструкцията им
В) технологическо преоборудване - смяна на старите машини с нови
Етапи на капиталното строителство
* Проучване- събиране на достатъчно достоверна инфо за вземане на решение за изграждане на инвестиционен обект. Проучва се стойността му
* Проектиране- разработка на проектна документация за изпълнение на обекта( 2 фази) идейна и работна.
* Строително монтажни работи -конкр изграждане на обекта
* Приемане на обектите и въвеждане в експлоатация - проверяват се от държавна комисия след проверката се издава акт 16
Определяне на стойността на Строителството (2 етапа)
А) в рамките на проектния стадии- предварително очаквана стойност
Б) в рамките на проектната документация- определяне на сметната стойност

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

1. Понятия
Инвестиционния проект се разглежда от 2 гледни точки. Според първата се възприема като комплект от документи, които съдържат формулираните цели, предстоящи дейности и методите за действия за тяхното постигане.
Според втората гледна точка инвестиционния проект е самият комплекс от действия подредени в направления за постигането на поставените цели. Под инвестиционен проект се разбира обосновани икономически цели с определен обем и срокове за осъщесвяване на капитални вложения в това число изготвяне на необходимите документи, разработени в съответствие със законодателството на страната и описание на практическите действия по осъществяване на инвестициите.
2. Класификация
2.1. В зависимост от взаимното влияние
А) зависими проекти - ако решение за изпълнение на 1 проект оказва влияние върху друг при положение че паричните потоци по 1 проект се променят в зависимост от това дали е приет или отхвърлен 2 рия проект се говори за зависими проект. Те се делят на
- алтернативни - когато два или повече анализирани проекта не могат да бъдат реализирани едновременно то тогава приемането на единия означава че другите ще бъдат автоматично отхвърляни
- взаимно допълващи се - когато реализацията на няколко проекта може да се осъществи съвместно.
- комплексни - когато приемането на 1 инвестиционен проект води до повишаването на доходите от друг инвестиционен проект
- заменяеми - когато приемането на 1 проект води до понижаване на доходи на действащите проекти. Делението на комплексните и заменяемите проекти зависи от приоритетите и съответните инвестиционни планове.
Б) независими проекти - тези пред които решения взети по един проект не оказват влияние върху друг проект. Ако 1 проект е независим от друг то трябва да бъдат изпълнени 2 условия : 1 необоходимост от налични възможности за осъществяването на 1 проект независимо от това дали вторият ще бъде приет; 2 паричните потоци необходими за изпълнението на 1 проект не трябва да влияят наприемането или отхвърлянето на 2 рия проект.
2.2 Според срока на реализация : краткосрочни (до 3г) средносрочни (до 5) дългосрочни (над 5)
2.3 Според мащаба
- Глобални
- Национални
- Крупно-мащабни - обхващат отделни отрасли или крупни териториални образования.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и иновации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.