Инвестиции и иновации


Категория на документа: Други


- Локални - за конкретни предприятия. Локалните не са обществено значими

3 Фази на инвестиционния проект
А) пред инвестиционна фаза - обхваща периоди от предварителното изследване до окончателното решение за приемане на инвестиционния проект. Тя преминава през няколко етапа:
1 определяне на инвестиционните възможности
2 анализ на различните алтернативи
3 окончателно приключване на разработката на пректа
4 вземане на решение за инвестиране

Б) инвестиционна: обобщава приетите стратегически планови решения които позволяват на инвеститора да определи обема и срока на инвестиране а също и да изгради оптимален план за финансирането му.
В) операционна: извършват се текущите дейности по проекта тоест това са операциите свързани с контрагента и се формират паричните потоци.
Г) ликвидация: определя се остатъчната стойност на основните средва отчитат се амортизациите определя се възможната пазарна цена.

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

1. ФОРМИ на финансирането
А) бюджетно финансиране - средствата са за сметка на държавата / общината , предоставят се на безвъзвратна и възвратна основа.
Б) акционерно финансиране - имитиране на акции
В) кредитно финансиране
Г) проектно финансиране - дели се на :
- финансиране с пълен регрес за изпълнение на проекта - тази форма е характерна при финансиране на малки ниско доходни не търговски проекти. В този случай изпълнителя на проекта поема целият риск .
- финансиране без регрес за изпълнение на проекта - предполага се че риска свързан с проекта е за сметка на кредитора а стойността на капитала е предоставен от кредитора
- с ограничен регрес за изпълнителя - тук всички участници в инвестиционния проект разпределят риска

2. Източници на финансиране - това са две големи групи СОБСТВЕНИ и ПРИВЛЕЧЕНИ
Собствените са :
- Спестявания на организацията
- Амортизационни начисления
- Суми получени от застрахователни органи
- Мобилизация на излишни оборотни средства
- Собствен капитал
- Квази собствен капитал- получава се от имитиране на привилигировани акции
- Средства от реализация на нематериални активи
Привлечени са :
- Заемни срества
- Заемни средства от банка
- Заемни средсва от други предприятия привлечени за участие в капитала
- Средва получени за безвъзмездни условия
- Субсидии
3. Ефективност на проекта - под ефективност се разбира тази категория която отразява съотвествието на проекта с инвестицията от гледна точка на целите и интересите на участниците в проекта. Необоходимо е да се разграничава ефективността на целия проект от ефективността на отделни части на проекта. При ефективност на целия проект целта е да се определи потенциалната му привлекателност както и зависимостите и финансовите възможности на участниците. Тук се включва и определяне на обществената значимост на проекта.
4. Определяне на търговската ефективност на проекта- отчитат се финансовите резултати за участниците.
5. Обща схема за оценка на ефективността на проекта - става на 2 етапа
А) определят се показателите за цялата ефективност на проекта. Ако проекта не е общесвено значим а е локален се оценя само търговската му ефективност, ако е общесвено значим се определя неговия обществен ефект ако той е неудовлетворяващ тогава финансиране на проекта не може да се търси от държавни институции. Ако общесвената ефективност е приемлива следва да се определи и търговската ефективност на проекта,ако тя не отговаря на изискванията следва да се търсят различни вариянти за достигане на приемливо равнище.

Финансов анализ за избор на оптимален вариант между проекти

Този анализ се съставя при наличието на повече от 1 варианти за проект. Като цяло приемането или отхвърлянето на проекта става възможно, след като се установи нормата на дисконтиране. Всички проекти с вътрешна норма на възвр надхвърлящи пазарната норма на установените лихв проценти са приемливи от фин гл т. Когато проектите са взаимно изключващи се при избора се проявява 2 типа усложнение :
1 Вътр норма на възвр не трябва да е уникална
2 Използването на вътрешна норман на възвр при изключващи се проекти може да доведе до селектиране на погрешен проект
При норма на дисконтиране по ниска от средната пазарна норма на съответните лихвени проценти трябва да се избере проекта с по гол нетна стойност.А при норма на дисконтиране по висока от средната обратно. Така при двата случая прилагането на критерии нетна настояща стойност не е достатъчно условие за избор. Тази двойнственост при прилагането на критерия се обуславя от 2фактора: различието в базата т.е. мащаба на инвестициите и различието във времевите значения на паричните потоци.
При наличие на повече от 2 обосновани проекта процедурата по избора трябва да вкл допълнителен и сравнителен анализ на капиталовите възможностти за финансиране и кредитиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и иновации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.