Инвестиции и инвестиционна политика на предприятието


Категория на документа: Други


Инвестиций и инвестиционна политика

1.Същност на инвестициите - инвестициите в широк смисъл означават влагане на нещо, пари, ресурси и други. Влагането на капитали за покупка на не движими имоти в средства за производство или в ценни книжа. Прирастът на капитала получен като резултат от инвестирането, трябва да е достатъчен за да компенсираотказа от потребление на средствата през текущия период, да възнагради инвенститура за риска и да го възнагради от евентуални инфлационни загуби. Инвестициите се разглейдат като:
а) Финансови;
б)Имуществени;
в)Интелектуални;
- Тяхната цел е повишаване на доходите, капитала или други положителни резултати за фирмата.

2. Реални и финансови инвестиций
В зависимост от вида на обекта на влагане на капитала, инвестициите биват: реални

( осезаеми ), нематериални ( неосезаеми ) и финансови.
* Реални ( осезаеми ) - обхващат придоиването на сгради, машини, съоръжения, материални запаси от суровини и полуфабрикати и други, които се използват за произвоство на стоки и услуги, с цел максимизиране благосъстоянието на собствениците.
* Нематериални ( неосезаеми ) - са свързани с извършването на разходи за учредяване и разширяване, а също с придобиването на патенти, лицензий, фирмени марки, търговски образци, ноухау, репутация и други.
* Финансови инвестиций - те се дефинират като права върху парични суми,например, банкови депозити, , или права върхуфинансови инструменти - акций, облагаций, фючърси, опций и други. Инвестициите могат да бъдат разграничени и в зависимост от степента на риска .

3. Инвестиционен проект - те са рискови проекти.
Той включва: кратка характиристика на проекта; Основна идея и предпоставки за проекта; Анализ на пазара и концепцията за маркетинга; Ресурсна осигуреност суровини и доставчици; Местоположение, инфраструктура, околна среда; Проектиране и технология, организацията на управлението; Трудови ресурси; План за реализация на проекта; Финансов план и оценка на ефективността на инвестицията.
Инвестиционните проекти са средство, чрез което могат да бъдат постигнати конкурентни предимства, особено в отрасли с интензивно технологично развитие и поява на нови и усъвършенствани продукти. Смята се, че управлението на риска при инвестиционните проекти е необходимо и възмойно.

4.- Икономическа целесъобразност, инвестиционен избор - прогнозни парични потоци.Избор на най-добър вариант на проекта и целесъобразност на проекта с интересите на банки, кредитори, акционери, доставчици, правителство и други.
- Ефиктивността на инвестицията се оценява чрез съпоставяне на инвестиционите разходи със сумите или сроковете на инвестицията;
- Този метод за определяне на ефективността на инвестицията е бърз, лесен - изчисленията не са трудни
- Парични потоци - паричния поток се формира като сбор от нетния годишен доход от инвестицията и стойността на амортизационните отчисления. При определянето му се отчитат само паричните потоци , който са резултат от внедряването на инвестицията - повишава или печеливши парични потоци.
Решаващо значение има икономическата оценка, която се прави на база на основните показатели за парични потоци на проекта:
* Нетна настояща стойност;
* Вътрешна норма на възвръщаемост;
* Срок на възвръщане;
*коефивиент на доходност;

5.- Оценка на риска - свързан е с получаването на бъдещите доходи. Трябва да се има в предвид, че нерядко резултатите от инвестиционния проект са по-лоши от прогнозите. Рискът при инвестицийте е резултат от бъдещите промени на едективно търсене, на равнището на целите на капацитета на техниката, на колебанията в стопанската икономика и други.

6.- Данъчни разчети. Същност
- Съвкупност от вземания и задължения на предприятието.Те са паричен израз на отношенията му с други лица.
- Физически, юредически;
- Вътрешни и Външни разчети; Разчетите се делят на: Разчети с клиенти, с подотчетни лица; присъдени вземания; разчети с доставчици и други.

7.- Инвестиционна политика на правителството (ЕС) Инвестиционната дейност на правителството е подчинена на няколко основни принципа:
- Значимост на проектите за осъществяване на политиката за икономически растеж, европейската интеграция;
- Европейските инвеститори се нуждаят от открит, стабилен и предсказуем бизнес или имат, за да се раэвиват добре.Эа цел укрепването на способността на ЕС
- Една по-цялостна инвестиционна политика ще эапази поэицията на Европа,като осигури въэможно най-добрите условия эа всички европейски предприятия,ще
се отраэи благоприятно эа растежа и ще съэдаде повече работни места.Инвестиционната политика може да допринесе по най-добрия начин эа интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж целите на стратегията Европа.
- Инвестициите отдавна ца преминали границите на държавата и са се превърнали в международни. Както приемащи страни, така и страните, които се стреми да реализира чрез инвестициите.
- Всяка страна - инвенститор се ръководи от определени критерии, които целят максимизиране на доходите при възможно по-голяма сигурност.Наред с икономическите цели и критерии, тези страни се ръководят и от политически и други цели.
- Страните, които са източник на инвестиции, които са като правило икономически развити, са в сравнително по-благоприятна позиция, тъй като те са тези , които имат финансовите ресурси и те могат да избират каде да ги вложат. По принцип те имат по-либерални режими за инвестиране в други държави.
- Страните, които приемат чуждестранни инвестиции, разглеждани според икономическото им развитие, могат условно да се отнесат към страни с развита икономика и страни с слабо развита икономика. Развитите страни са най-често едновременно и в ролята на източник на инвестиции и в ролята на приемащи. За тях капиталовите инвестиционни постъпления са средство за преструктъриране на икономиките и по-ефективно участие на международния пазар.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и инвестиционна политика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.