Инвестиции в иновации и високотехнологични дейности


Категория на документа: Други


15. Инвестиции в иновации и високотехнологични дейности

За да се установи устойчиво развитие, всяка фирма трябва да познава добре конкурентите си и да провежда активна иновационна политика. Последната не може да бъде самоцел. Тя е резултат от два основни фактора - добро познаване както на действителния си потенциал, така и на възможностите на конкурентите.

Иновационната политика, провеждана без да се познават реалните позиции на конкурентите и действителните възможности на фирмата, е обречена на неуспех. 1

Фирмите не трябва да пренебрегват и необходимостта от сравнително точно предвиждане на екологичните промени, действащи и развиващи се в средата, с цел бърза реакция от тяхна страна.

Едно от средствата за усъвършенстване и оцеляване на фирмите в условията на глобализация е иновацията, тя е "непрекъснато възобновяващ се творчески процес на създаване и реализиране на новости с по-високи качествени характеристики". Нещо повече, иновационната дейност, свързана с екологизацията, е носител на новото, обхващаща процеси на промяна, нови идеи, решимост и готовност да се поеме по пътя на новаторството, за да се възползване от шансовете на бъдещето.2

Иновацията като резултат на иновационната политика води до промяна в различните характеристики, определящи дейността на фирмата - техника, технологии, персонал, продукти и т.н. Не всяка промяна в техните параметри обаче може да се отнесе към иновацията. За да бъде фактор в конкурентната борба, иновационната промяна трябва да доведе до изпреварване в нововъведенията, които ще й донесат и предимство пред конкуренцията.

Използването на иновационната политика като средство за конкурентна борба изисква управлението на иновациите да се схваща като комплекс от прилагани стратегии. Основни от тях могат да бъдат:
* Собствени разработки. При тази стратегия е необходимо максимално използване на наличните собствени ресурси.
* Откупуване на предприятия. При този вариант на стратегия може да се осигури бърз достъп до пазара чрез нови продукти. Той обаче е рисков по отношение но недостатъчното познаване на новата област на стопанска дейност.
* Лицензи. Като форма на стратегия те дават бърз достъп до изпитани технологии, при относително ограничени финансови разходи, но не заменят вътрешната техническа компетентност на фирмата.
* Създаване на "вътрешни предприятия". Тази форма води до мобилизиране в най-значителна степен на съществуващите ресурси на фирмата. Освен създаването на предприятие, фирмите могат да използват и някои други организационни промени като създаването на отдел за нови изделия или комитет за нови изделия.
* Съвместни предприятия от "нов тип". Изграждането се разглежда като средство за диверсифициране на производството. Обикновено се практикува от големи фирми, имащи необходимите финансови средства, като се съюзяват с малки фирми, имащи нови интересни технологии.
* "Образователно" изкупуване на предприятия. Извършва се обикновено от големи фирми. Изкупувайки малкото предприятие, те си осигуряват не само достъп до нови технологии, но стават и "собственици" на неговите специалисти.
* Влагането на рисков капитал. Използва се от големите фирми, които по този начин при слабо собствено участие си осигуряват "прозорец" към новите технологии, разработвани в по-малката фирма.

При разработването на стратегията за конкуриране чрез иновации е възможна и ситуация, когато ръководството на фирмата добре разбира нейното значение, но изпитва недостиг от средства. В тази връзка е наложително да се направи оценка на сложността на иновацията и на размера на инвестициите. При тази оценка може да се вземат решения за прилагане на такъв тип стратегия, която ще се вмести в рамките на разполагаемите средства. 3

Управлението на иновации е метод, чрез който се цели постигането на определени резултати, насочени към:
* Увеличаване и ускоряване на инвестициите и иновационните проекти
* Разширяване източниците, които пораждат новите продукти
* Съкращаване циклите за разработка и внедряване на нови изделия и дейности
* Интегриране на новите технологии в зависимост от това дали тези технологии се отнасят за възлови изделия и услуги на предприятието или за неговите вътрешни операции
* Създаване на подходящ фирмен климат, в който могат да процъфтяват иновациите
* Идентифициране и отстраняване на бариерите за иновациите и тяхното внедряване 4

Управлението на даден иновационен проект предполага адекватни действия от управляващият екип, произтичащи от неопределеността на средата и от иновационния процес, свързан с екологизиране на фирмената дейност и разпростиращ се в продължителен период.

"Новото" за различните фирми се вмества най-общо в следните случаи: нови екологични технологии, продукти, услуги, усвояване на нов пазар, нов източник или заместител на суровина и т.н.

Иновационните проекти представляват специфичен вид проекти, които фирмите разработват и изпълняват, с цел да внедрят в своята практика нещо ново, което се прави за първи път - продукт, технология, новост във фирмата или управлението. 5

Ориентирайки се към стратегии на конкуриране чрез иновации, фирмите не трябва да забравят, че това понятие не се обвързва само с продуктите, респ. с техниката, процесите и технологиите. Понятието включва и обновленията в кадровата и организационната област. В този смисъл иновацията се отнася като цяло за икономическия "заряд" на фирмата. Не трябва да се забравя и фактът, че иновацията в дадена област поражда и проблеми с иновацията в други области.

Стратегията за конкуриране чрез иновации е с изключително голяма съдържателност и почти с неизчерпаеми възможности.6

1

 Криза и устойчиво развитие, Каменов. К, стр.191

2

 Екологизация на фирмената дейност, Сирашки. Хр., стр.69-70

3
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции в иновации и високотехнологични дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.