Инвестиционен процес - теми


Категория на документа: Други


Въведение в теорията на управлението на инв.процес- глава 1
1. Обект или предмет на упр.на инв.процес - УИП може да се разглежда от 3гл.точки на :

-Стопанска дейност - разглежда се като явление . Като практическа дейност УИП се извършва още от древността.. Историята на човечеството често се свързва с историята на построените сгради/съор.,което показва дълъг истор.период на практ.дейност при УИП . Хар.черти на УИП са силна конкуренция при упр.на проектите ; паз.подход при инв.чрез реализация на проекти с висока доходност ( увеличаване на пол.печалба, намаляне на произв.разходи ,реинв.в нови проекти,ускорено изпълн. на дадени проекти ); ускорено изпълн.на инв.програми, планове и проекти ;намаляне на произв.разходи чрез проекти.За практ.осъществ. на УИП е необх.специалистите да притежават специфични знания и умения - икон, техн,правни , управленски и др.

-Научните изследвания - свързва се с :
o Изучаване на разнообр.процеси на планиране , организиране , контрол и др.за фин-не и реализация на реалните инв-и , насочени за инв.проекти за постр/обнов.на сгради/съор.
o Изучаване на закономерностите по инициирането на инв.идеи,осн.причини за тях , извършването на проучвания , проектиране на строежи и тяхното изграждане, доставката и монтаж на оборудване , разкриването на фактори повишаващи ефективността и предлагане на научни решения .
Изследванията могат да са насочени към икон.интереси на възложителя , на участниците , на държавата и нейните взаимоотн.с възложителите и защитата на публ.интерес.Изследв. подпомагат развитието на бг икономиката , осигуряват рац.използване на инв-те и тяхното оптимално влагане в най-перспект.направления за повишаване на конкурентноспособността на бг стоките и услугите .

-Академична дисциплина - свързва се с необх.от обучение на студенти,подготвящи се да развиват собствен бизнес или да работят в областта на инв.проекти . Изискванията към специалистите в тази област са свързани с планиране на инв.проекти , търсене и намиране на пар.ср-ва за инв.проекти , привличане на чуждестранни партньори , формиране на проектен екип и др.Реализацията на най-изгодните инв.дейности и рацион.организиране на инв.процес изисква да се познава и използва от специалистите конюктурата на вътр.и на междунар.пазар.

Същността на дисциплината УИП се състои в изучаване на процесите по реализация на реалните инв-и чрез инв. проекти , методи и механизми , принципи и правила , с помощта на които се обосновават инв.решения при рац. използване на инв.ограничения : пари , време и кадрови капацитет .

2. Предмет задачи и методи .

Обекта на УИП е инв.процес и страните които участват в неговото осъществяване за реализацията на инв.проекти. Предметът на УИП е ориентиран към осн.понятия , принципи,методи ,технология и процедури за упр.на инв.процес. Целта на автора с тази дисциплина е от една страна да даде теор.знания за същността , особеностите и технологията на инв.процес , а от друга посочва конкр.практически подходи и правила за неговото ефект.упр. На базата на тази цел произтичат и следните задачи :
- Да се изучат същността и особеностите на инв-те и да се изясни ролята на инв.проекти ;
- Да се разглежда ик.същност на инв.процес и да се изучи спецификата на инв.пазар и осн.участници в него ;
- Да се анализират ик.отношения м/у възложителя и др.участници в инв.процес ;
- Да се изясни ролята на планирането и технологията му и да се разгледат инв.ограничители(бюджет,време);
- Да се посочат осн.правила за анализ и за вз.на решения за реализация на инв.проекти ;
- Да се изучат и усвоят осн.характеристики ,процедури , операции при проучването , проектирането и изграждането на инв.проекти ;
- Да се разглежда ролята на контрола на инв.проекти и да се анализира качеството в инв.процес .

Понятието метод означава начин за постигане на опр.цел ,за теорет.изследване ,за практ.прилагане на нещо в произв.,учебно-възпиталтелна и др.работа . Това е конкр.подход за извършване на теор.и практ.изследвания . Осн. методи са :
o Системен - той е от първостепенно значение за изучаването на въпросите свързани с УИП . Сист.метод изисква формите и методите на организация на инв.процес да се разгл.както в статично , така и в динамично отношение . Този метод изисква в научни изследвания и в практ.дейност да има единство на качествена и количествена определеност .
o Статистически - разкриват вътр.същност на явленията , техния строеж , вътр.връзки , взаимозависимости и противоречия , развитието във времето и закономерн. на това развитие . Специф.им функции дават конкр.числова характер. на явленията въз основа на обработени по съотв.начин статист.данни . Такива методи са анализ на вариац.редове , ср. величини и др.
o Математически методи - ефект.инструмент за опознаване на вътр.закономерности ,присъщи на сложните процеси и явления . Такива методи са аналит. геометрия , линейна алгебра и др. Количеств. методи са специфични,подпомагат осн. сист. метод и намират широко приложение във всички етапи на инв.процес . Използв. на този тип методи дава възможност да се намират ефект.решения за избор на продукта на инв.проект , за намаляне неизвестността при инв.рискове и др.
o Методи на сравнението - отчитат в най-висока степен D и S , разл.цени , оферти , варианти на продукти и др.характерни за паз. икономика . Тези методи се основават на инф-ята за действ.ик.процеси в страната или в отд.фирма , за действителни продажби или оферти за цени на инв.стоки с характеристики позволяващи вз.на инв.решения .
o Други методи за анализ - разл.подходи и методи за оценка на активи и недв.имоти и др.

3. Предизвикателства пред теорията и практиката на УИП .
Актуални проблеми при УИП са :
- Членството на Б-я в ЕС и изпълнението на Лисабонската стратегия ;
- Създаването в Б-я на благоприятна бизнес среда за привличане на инв-и и методи и подходи за упр.на инв-те ;
- Адм.капацитет на публ.администрация и на възложителите при фин-то и реализ.на инв.проекти ;
- Взаимоотн.м/у участниците в инв.процес за партньорство в единен и обвързан процес по ефект.упр.на инв.
Тези проблеми могат да бъдат решени чрез формир. на нов тип управление от страна на публ.и фирмени възложители . Решението на проблемите при УИП е целесъобразно да вкл.упр , което да : осигури съпричастността на целия персонал и да обедини усилията на участниците в инв.процес към една цел и да е ориентирано към рац.използване на ресурсите на държавата и фирмите .
Осн.приоритети на новия тип управление могат да са :
o Нарастване на размера на инв-те или по-точно въстановяването им преди фин.криза и промяна на структурата на инв-те ;
o Повишаване на доходността(ползата ) от инв-те и ускоряване на инв.процес (по-бързо извършване на всички дейности на инв.процес ) ;
o Приложение на информ.технологии за повишаване на ефект.на инв.процес - персонала трябва да владее и прилага новите инф.технологии , за да може да обработва повече информация и по този начин да ускорява инв.процес и да повишава ефект.на инв-те .
o
Същност на инвестициите - глава 2
1. Определение на понятието " инвестиции " . - от лат.език investo - обличам .

Понятието инвестиции се свързва с формата(физ.обект),която зависи от различни фактори , като например конкр.фирма или публ. институция ,която ги осъществява . Често с цел разграничаване и дефиниране на И , те се разглеждат като противоположни на спестяванията . В тези случаи С се опр.като пропусната консумация , а И се ограничават до реални И , т.е. биха увеличили БВП в бъдеще . Инв-те в опр.инв.стоки с дълготрайна употреба се нар. реални инв-и . Има и опр.различия по отношение на обхвата на самите реални И . За да се създадат предпоставки за добро упр.на инв. те се класифицират на реални и финансови , което дава основание да се дефинират и два сектора в икономика - реален ( нефин.) и финансов . Тези сектори предопределят вида на И в разл. направления : влагане на ср-ва в недв.имоти , машини , съор.,запаси и др. се нар.реални , а извършването на покупка на акции , облигации ,валута и др. се нар.финансови (портфейлни ) . Инв-те са активи , притежавани от конкр.субекти ( инвеститори) , от които се очаква бъдещ доход . Някои инв-и вкл също и задължения , като например кредита .

Осн.характерна черта на И в реални активи е участието на природата - чрез земята , т.е. реалните активи се опр.като насочване на ср-ва за създаване на материални и духовни блага , за да се постигне опр.ефект в бъдеще.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиционен процес - теми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.