Инвестиционен процес - теми


Категория на документа: Други


- Всички факт.и правни основания за издаване ; условия , свързани с изпълн.на строежа ;
- Условия за оползотворяване на хумусния земен слой ;
- Изискв.за премахване на сградите без режим на застрояване или запазването им за опр.срок до завършване на строежа .
РС губи действието си по право в сл.случаи - ако в продълж на 3г.от датата на изд.му не е започната строит. и на 5г.ако сградата не е завършена в груб строеж , вкл.и покривът .
> Издаване на РС за неИПИ-за имоти намиращи се извън границите на урбаниз.тер-я като-земеделски,горски и защитени тер-и . Възможно е на основание дейст.подр.устр.план за ПИ или група имоти , да се промени предназн.на територията . РС се изд.при сл.условия :
* Задълж.да се изработи и одобри застроително решение ;
* Условията за застрояване в тези територии и изд.на разрешения за строеж са дадени в норм.актове ,където е посочено, че може да се изграждат най-разнообр.поостройки ;
* Осн.принцип за застрояване е % от площта на имота и за да се издаде РС са необх.сл.документи :
o Нотар.акт.или др.док.за собственост ;
o Скица в мащаб 1:500 ; ситуац.план или застроит.решение , одобрено от кмета на общината ;
o Одобрени арх.проекти и съгласувани конструктивни проекти със стат.изчисления и максимално натоварване на почвата ;
o Проекти за инж.мрежи и инсталации за строежите ; разрешение за водоползване,електроснабдяване и др.

Изпълнение на строежите - глава 14
1. Реализация на строежите .
Под строит.,като етап от инв.процес , се разбира съвк.от дейности на В.и др.изпълн., свързани с изпълн.на СМР и услуги , необх. за разреш. полз.и въвеждането в експлоатация на даден строеж.В.трябва да реши сл.осн.въпроси : Кои видове и в какво кол. СМР да се извършват ?;Каква е ст/стта и как ще се гарантира кач.на СМР ?;Каква е продълж.и кои ще са изпълнители на строит. ? ; Какъв ще е орг.модел за осъщест.на строит.? . Осн.характ.на даден строеж са - предназн.на строежа , конкр.наименование (за сгради или за съор.) , месторазположение , част от строежа е отд.сграда/съор., имащо самост.функцион.предназн. , етап от строежа е част от него , която може да бъде въведена самост.в експлоатация . По отнош.на строит.,структ.звена на В.или наета от него фирма изпълн.сл.по-важни задачи :
- Планират СМР и др.работи като съставят планове за тях ; Следят за графика на изпълн.на строит. ; Заплащат строит. ;
- Орг.съвещания за хода на строит.,проверката на строит.нива и приемането ,разрешението за ползв.на строежа ;
- Орг.пускането на готовата сграда /съор.в експлоатация .
В.за да защити своите икон.интереси е целесъобр.да използва експертен технико-ик.съвет , който да подпомага В.при проблеми , свързани с неспазване на д-рите от строителя по кач.,цена и време . Функциите на В.са свързани с контрола по отч.и заплащане на работите и кач.им , координация на участниците в инв.процес на етап строит.и контрол по спазване на предвидените срокове за нач. и край на строит. Фазите на етап "строит." са 3 - извършване на СМР ,доставка и монтаж на машини/съор. , приемане и разреш. ползв.на строежа . Към всяка фаза има опр.процедури,които имат за крайна цел приемането на строежа и док.за ползването му . През всяка фаза или процедура В.трябва да заплаща извършение работи и услуги .

2. Изпълн.на СМР - Тази фаза от етап " Строит." има 8 осн.процедури и те са следните :
- Избор на изпълнители от В. - избират се строител , лиц.консултант , доставчик и др.изпълн.по преценка на В. За да се намери най-удачния изпълнител се използва методиката за избор , която се основава на опр.критерии ,п-ли и др. Критерии за оценка на отд.кандидати могат да са - цена , срок и кач.на изпълн., гаранции и др. Съществуват няколко осн.метода за избор на изпълнители , като основни са :
o Преговори - състезателен диалог и процедури за договаряне . В.избира изпълн-ля сред няколко кандидати . Този метод е най-разпространен и се състои в сл.стъпки - проучв.на евентуални изпълн.;опр.на срещи и провеждане на преговори ; обобщаване на проведените преговори с отд.участници ; допълн.срещи с евент.изпълн.за прецизиране на проектод-ра и подписване на д-р .
o Конкурс - дава право на кандидатите ,които на предв.подбор са били писмено поканени от В.да представят оферта. Състои се от сл.стъпки - проучв.на евент.изпълн.; отправяне на писмени покани за участие в конкурса ; предостав. на м-ли по конкурса на отзовалите се;дава се опр.срок за представяне на офертите им;на основата на офертите,опр. от В.комисия се произнася за евент.изпълн. ;допълн.преговори за прециз.на проектод-ра и подписване на д-р .
o Търг - открита процедура . В.отправя покана до всички заинт.лица да представят стоите оферти . Има сл.8 стъпки :
* Подготовка на тръжни книжа - разработването на тръжни книжа , които за отд.инв.проекти имат разл.съдърж. Специф.е вида и съдърж.на док.при разл.видове строежи . Тръжните книжа се изготвят от В.или от проектанта и се представят на участници в търга с/у заплащане или безплатно . Те са пакет от док.,който съдържа :
* Тръжни условия - методически указания по начина на оформяне на необх.док.към офертата ;
* Тръжен проект - изработва се в обхват и съдържание ,позволяващи да се състави офертната цена ;
* Образец на оферта - еднакъв за всички участници в търга и В.обикн.подготвя готови формуляри ;
* Образец на д-р - еднакъв формуляр към тръжните книжа за всички участници в търга .Трябва да е подписан ,попълнен и подпечатан с фирм.печат от участника в търга .
* Формиране на комисия по оценяване на оферите - изисква изд.на заповед за състав на комисия от В. Комисията представя резултатите в предв.оповестени дата , час и място .
* Обявяване на търга в медиите - извършва се от В.,орг.на търга,чрез обяви на опр.място в общината , чрез публ. на обявата . Покани за участиет трябва да са връчвани най-малко на 2 фирми , които са предпочитани от В.
* Предоставяне на тръжните книжа на участниците - изисква размножаването им и предоставянето им без или с/у заплащане .Това продълж.до предв.опр.дата ,час и място на получаване .
* Приемане на изготвени оферти от участниците - изисква сл. - да се заведат офертите в деловодството на В.и да се предостави входящ № на заявлението на кандидата за участие . Обинк.изискване е внасянето на депозит.
* Провеждане на търга - осъщест.се от опр.комисия , която подрежда представените оферти по предв.опр. критерии и п-ли и изготвя аргументирано становище за резултатите от търга.
* Обявяване на резултатите - става на предв.обявената дата , час и място в присъствието на всички участници .
* Подписване на д-р - след обявяването на резултатите , В.подписва д-р по ЗЗД с класирания на първо място .
- Подготовка на строит.площадка - необх.е В.или строителя с/у заплащане да извърши разнообр.операции свързани със сл: разчистване и ограждане на строит.пл-ка ; пол.на разрешение и откриване на партиди ; осъщест.на работи по временно захранване на строит.пл-ка с ел.енергия , вода и др . Разчистването е необх.при наличие на сгради , дървета и др.,които трябва да се премахнат . Преди откриването на строит.пл-ка В.е длъжен да скл.д-р с лиц.консултант .
- Откриване на строит.площадка и опр.на строит.линия и ниво - В.трябва да подаде заявление до общината . За целта се изготвя протокол . За начало на строежа се счита датата на съставяне на протокола за откриване . Той съдържа данни за : мерки за безопасни и здравословни условия на труд ; по безопаснот на движението ; за опазване на съседни сгради/съор.; за опазване на едроразмерна дървесна растителност,която не подлежи на премахване.Строит.линия се опр.от техн. специалист от общината , като е необх.присъствието на В.,експерт към консултант, техн.р-л и проект-т на строежа . При опр.на строит. линия и ниво за база се взема уличната мрежа или др.неподвижни точки . Строит.площадки се ограждат с временни огради и се поставят инф.табели с инф-я за - В.,лиц.конс.,строит.,техн.р-л ,координатор за безопасност и здраве , разрешение за строеж , дата на започване и завършване на строежа , максимален бр.работници и др. За извършени услуги от общината В. трябва да заплати такси за откриване .
- Регистрация и водене на заповедна книга на строежа - задълж.консултанта или техн.р-л за строежи до 3 дни да я заверят в РДНСК . Тя е тетрадка , която е прономерована и проншурована с вписани участници в изграждането на строежа , които са В. , строит.,консултанти и др. Тя трябва да бъде разчертана с графи , съобр.обр.4 Наредба №3/2003 на МРРБ . Изписват се точните наимен.на фирмите и съотв.длъжн. лица с 3те имена , единен гражд.№,адрес , данни от диплома за техн.правосп., общ бр.страници и съотв.печати на В..
- Изпълн.на СМР - осъщест.се въз основа на одобрен техн.или раб.проект , на основата на който е изд.разрешение за строеж . То е свързано със сл.осн.моменти:кол.,периоди и кач.на извърш.работи и кач.на влаганите м-ли ;спазване на технологии .
- Заплащане на извършените СМР-извършва се на базата на съставен протокол м/у В.и строителя . Осъщ.се по 3осн.метода:
* Твърда договорна ст/ст - изплащат се напълно завършени части на строежа.Общата ст-ст на строежа не се променя при никакви обстоятелства.При няговото прилагане В.и строит.се договарят за размерите на заплащане на видовете етапи ,вида на подобекта или т.е. видовете работи се разделят на пропорционални и технол.части .
* Протокол за ст/та на извърш.работи - заплащането е въз основа на двустранно съставен протокол.В зав. от периода на изготвяне може да бъде - месечен , тримесечен и окончателен .
* Заплащане по разходни док.- приложим при по-малки строежи . Строителя представя всички разх.док.,които се проверяват и подписват от представителя на В.и на тази основа се изплащат всички разходи по неговото изпълн.
- Упражн. от консултанта на строит.надзор - извършва се от лиц.конс.за 1-4 категория строежи,а за 5к.от лице упражн. техн. контрол за част " Конструктивна " . Консултанта опр.експертите по отд.части на инв.проект , които упражняват на строит.площадка строит.надзор ,като отг.за законосъобр.започване на строежа , безопасността ,оформ.на актове и др. .
- Оформяне от проектанта на екзекутивна док-я-свързана е с неизбежни промени , извърш. по време на строит. Тя отразява факт.извърш. СМР , отразени в одобрените проекти .В.е длъжен да я представи на общината , която е одобряващия орган .

3. Доставка и монтаж на машини и съор. - свърз.е с осиг.на проект.машини и съор.Към тази фаза има сл.процедури :
- Доставка на м/с- извършва се от доставчик , избран от В.по един от същест.методи . След направения избор се скл.д-р за доставка с един гл.доставчик или с няколко - в зав.от спецификата на доставките . Процедурата се осъщест.на основата на специф.за необх.машини и съор.,предвидени в проекта .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиционен процес - теми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.