Инвестиционен процес - теми


Категория на документа: Други


Осн.хар.черта на понятието И е отказ от сегашно потребление , за да се осигури по-голямо бъдещо потребление . Широк смисъл на понятието - заделяне и влагане на пар.ср-ва за придобиване на всички възможни А - реални и финансови . Тесен смисъл - заделяне и влагане на пар.ср-ва за придобиване на реални А - дълготр.и краткотрайни . По този начин се тълкуват и реалните инв. , а в по-тесен смисъл те се тъкува като заделяне и насочване на пар.ср-ва от възложителите за придобиване на МДА .

2. Видове инвестиции -с оглед рац.упр-е на инв.процес за нуждите на план.,орг., контр.и др.критерии могат да се разделят на:
* Равнище на вз.на инв.решения вкл сл.видове И : национални(енергетика , инфраструк.),регионални ( строит.в отд. области и общини ),фирмени ( строит.в отд.фирми),неправителствени ( строит.за конкр.организации) , лични/индивидуални (строит.на жилища ,къщи и др.задоволяващи потребностите на домакинствата от сгради и съоръжения ) ;
* Форма на собственост - държавни ( публ.и частни) , общински (публ.и частни) и частни .1те два вида са с публ.характер ;
* Характер на строит.- сгради ( жилищни , адм.и промишлени ) и съор. (водопроводни , енергийни , транспортни и др.);
* Технол.съдържание - инв.за проучвателни , проектански , СМР и др. по изгражд. и въвеждането в експлоатация на обекта ;
* Взаимна връзка - основни ( позволяват да се достигне поставената цел и обикн.се реализират в границите на фирмата ) и съпътстващи ( реализ. осн.инв-я или изпълн. спомагателна роля ; потребността от тези И се появява в произв., транспортни и комунални инв.проекти ) .
* Форми на развитие :
o Ново строителство - инв.за проекти , които се реализират на нов парцел (ПИ ,УПИ) и предполагат създаването на съвършено нови публ.или бизнес сгради и съоръжения . Това са най-скъпите инв-и .
o Разширение - подобряване кол.и кач.показатели на съществ.сгради и съор.То може да е по вертикала ( нагоре/надстр. или надолу , без да е необх.закупуването на нова земя ) и по хоризонтала (става на нова земя , в непосредствена близост до същест.сграда и съор. в рамките на парцела ) .
o Реконструкция и модернизация - обхващат обновяване на същест.сгради и могат да бъдат в комбинация с разширение и повишаване на кач.параметри.
o Осн.ремонт - въстановяване и съхраняване на експлоатационната годност на сградите и съор.
o Смяна на предназн.- обикн.се отнася до проекти при които има същест.сгради или обекти с сгради .
* Обект на инв. - реални ( те са мат.и немат. И са насочени за мат.А и немат.А ) и фин.(за фин.инструменти и деривативи )
* Характер на участие - разделя инв.на преки и непреки (портфейлни )
* Териториален признак - съюзни ( на територията на ЕС ) , нац.( на тер-ята на Б-я или др.страна ) , регионални ( на тер.на област или център за планиране ) и общински ( на тер.на община ) .

3. Особености на реалните инвестиции - те произтичат от тяхната същност , роля и условия на реализация . Те са :
- Национална значимост - в обхвата на цялостното икон.развитие на страната инв-те опр.темповете на това развитие , структура , равнището и просперитета на отд.фирма , регион и нац.икономика .
- Соц.значимост - оказват влияние върху степента за заетост на работосп. население , доходите , използ.на прир.ресурси , влияние върху условията на живот на населението , демографските и миграционни процеси .
- Връзка с др.икон.процеси - установяват приоритетите в нац.икономика и основавайки се на нац.инв.политика , възлож-те следва да търсят оптимални решения за фирмената инв.политика и да предвиждат последиците от тези решения .
- Динамичност на инв-те - проявява се в няколко аспекта :
o Инв.се извършват и усвояват във времето .
o Изм.на величината на инв-те във времето дава отражение върху проявлението нна взаимосвързаните с тях процеси .
o Чрез перспективността на реш-ята инв.инициативи са насочени към постигане на цели , които ще се реализ. в бъдеще .
o Неизвестност и по отнош.на търсенето , предлагането и конкуренцията .Неопределеност се внася и от инфлац.процеси .
- Иновативност - свързано е с внедряването на нововъведения .
- Фактор за решаване на проблеми във фирмите и др.организации - инв.позволяват задоволяване фирм. потребности от А , осъществ.на промени в структурата на произв., увеличаване размерите на фирмата и др.
- Инв.са ограничени по размер за всички възложители
- Продължителен процес на реализация - времето от началото на инв.процес , преминаването през експл.процес , до възвръщането на средствата в продължително .
- Кумулативност на инв-те - необх.за инв-не на нови ср-ва поради въздействието на вече извършените инвестиции .
- Приоритетност на инв-те - избор на конкр.инв.проекти , отговарящи на изискванията на фирмени , общински , областни , нац. и съюзни приоритети в условията на ограниченост .
- Териториална обособеност - участието на земята при реализацията на инв.проекти .

4. Управление на реалните инвестиции - обхваща съвк.от процеси , имащи управленски характер , свързани с вз. и изпълн. на упр.решения относно величината , разпред. , разходването , осъщест.на инв-те , възвръщ. на направените разходи и др. , насочени за мат. и немат.А . Това в своята цялост е инв.дейност на фирмата.Упр.на И се разглежда спрямо сл.осн.критерии :
- упр.на инв-те от гл.т.на упр.функции е съвк.от дейности по планиране , орг., контролиране ,анализ и др.във връзка с намирането и влагането на ср-ва в ново строит, разширение , модерн,реконстр. и осн.ремонт . В широк смисъл упр.на инв-те вкл.съвк.от разнообр.упр.процеси по финансирането и реализ.на всички възможни инв-и чрез разнообр.проекти .В тесен смисъл - съвк от упр.процеси по фин.и реализ.на инв.проекти за упр.на реалните инв-и .
- от гл.т.на жизнения цикъл на продукта - вкл.инв.и експл.процес . По време на инв.процес упр. е свързано с влагане на пар.ср-ва и целта е да се изразходват ефективно тези ср-ва за конкр.инв.проект. По време на експлоат.процес упр.е свързано с дейности по връщането на вложените ср-ва , сравняване на проектните с факт.показатели , като целта е да се извърши оценка на направените инв-и .
- от.гл.т.на осн.дейности упр. се разделя на две осн.групи :
o упр.на фин.на реалните инв. е съвк.от упр.функции по планиране , орг,контрол и др.по търсенето и намирането на пар.ср-ва. Финан.се осъщест.чрез всички възможни източници на капитал и по време на всички етапи наинв.процес .
o упр.на реализ.на РИ е съвк.от упр.функции по планиране , орг., контрол и други по влагането на пар.ср-ва в конкр.инв. проект .Реализацията се осъщест.чрез етапи , фази , процедури и операции .
Принципи на упр.на инвестициите - на тях се основават инв.решения за настоящето и бъдещето . Те са осн.ръководни начала , по които се реализ.дадена дейност и имат своите изисквания и помагат на възложителя да постигне сл.три осн.цели : да формират или аргументират опр.поведение на упр.екип ; чрез тях да се оцени инв.дейност ; те да се използват при съставянето на система за упр.на инв-те . Принципите са следните :
* отпималност - има сл.изисквания - ефективност , икономичност и възвръщ. на вложените ср-ва . Този принцип трябва да се спазва от упр.екип при всички инв.решения относно опр.размера на И , разпределянето им по инв.проекти и др.
* йерархичност - изисква вз.на инв.решения да съответства на упр.нива на фирмата .
* балансираност - отчита ограничените възможности за финансиране и определяне на приоритети. Този принцип се схваща и от др.аспект - като балансиране на ик.интереси на отд.собственици на капитала , упр.екип и др.
* всеобхватност - координация и взаимна връзка с др.решения по отношения на време , участници , размер на инв-те и др. Необх.от този принцип произтича от наличието на различни процеси . За да се постигне всеобх-ст. е необх.координация по сл.аспекти : по отношение на промените за отд.периоди и размера на инв-те,на времето за извършване на разнообр.дейности и процедури на опр.дати . Този принцип изисква комплексно да се решават въпросите по изграждане на А-те и опазване на околната среда .
* иновативност -използв. на съвр. постижения на науката и техниката при осъщест.на инв.проекти (за модерн. и реконстр. )
* законност - изисква от възложителите спазване на законодателството , търсенето и влагането на капитал да се осъществи в съотв.с нашата нормативна материя в областта на териториалното и селищното устройство ; при проектирането и строит.от съществ.значение е да се опазва и околната среда .Принципът изисква спазването на двустранни договори от възложителя с др.делови партньори за произвв.коопериране , привличането на нови чуждестранни инвеститори (особено от страни на ЕС).
* етичност - спазване на общоприети морални норми за поведение от страна на всички делови хора . Тук е необх. да се съчетават икон.интереси на възложителите с моралните принципи на поведение при вз.на решения за инвестиране .

Съдържание на инвестиционния процес - глава 3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиционен процес - теми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.