Инвестиционни фондове


Категория на документа: Други-дялови инвестиционни тръстове - инвестиционни фондове, които обичайно управляват своите портфейли;

-компании за мениджмънт - инвестиционни фондове, които активно управляват своите портфейли.

* Според вида на активите си те биват:

-фондове за вложения в облигации - закупуват държавни, корпоративни или общински облигации, чието придобиване е свързано с ползването на някакви данъчни преференции или облекчения. Освен това те подобряват състоянието на ликвидността на инвестиционния фонд;

-фондове за вложения в акции- най-често срещаният тип инвестиционен фонд,като отчасти това се дължи на наслоената традиция по отношение на преобладаващите инвестиции на инвестиционния фонд в акции;

-балансирани фондове - инвестират в обикновени и привилегировани акции, облигации и хибридни интрументи и предоставят възможност за голяма степен на диверсификация. В зависимост от конюнктурата на пазара, в едните или другите типове ценни книжа се влага относително голяма част от средствата на посоченитефондове;

-специализирани фондове-инвестициите им са насочени към определен отрасъл, обикновено към най-големите и кредитоспособни компании в него. За специализирани се считат и фондовете, които купуват акции на сружества, намиращи се в особено положение, т.е. такива, на които им предстои сливане, реорганизиране и т.н., което ще доведе до покачване стойността на акциите им;

-индексни фондове - подбират портфейла си така, че да копират популярен индекс и по този начин възвръщаемостта им се движи както тази на пазарния портфейл, ако приемем, че той е еквивалентен на ценните книжа, включени при изчисляването на индекса. Обикновено такива фондове следват пасивна управленска стратегия, базирана на теорията за ефективността на пазара. Според нея в дългосрочна перспектива активното управление на портфейла не постига по-добра възвръщаемост от тази на пазарния портфейл;

-смесени фондове само за акции и ценни книжа с фиксиран доход; също фондове за вложения в сгради и земи и т.н.

* Фондовете могат да бъдат още открити и закрити;

-първите могат постоянно да купуват и продават активи на всеки, който пожелае да ги закупи, и непрекъснато издават и купуват обратно своите сертификати. Следователно общите активи на един открит фонд (известен още като взаимен фонд) имат тенденция да нарастват в зависимост от желанията на спестителите;

-вторите обикновено имат твърд портфейл активи (т.е. не могат да променят размера на капитала си) и не купуват и продават свои сертификати. Тук са познати две форми: а)закрит отдолу - фондът не може да намалява капитала си, но може да го увеличава, б)закрит отгоре - фонд, който няма право да увеличава капитала си (да издава сертификати).

Разбира се, в практиката съществуват множество модификации, които могат да бъдат групирани по най-различни признаци. Ето най-вайните от тях:

1. Според имуществената си стойност те биват:

1.1 фондове от ценни книжа

1.1.1 отраслови фондове;

1.1.2 фондове с национални имуществени стойности;

1.1.3 фондове с чуждестранни имуществени стойности;

1.1.4 смесени фондове

1.2 фондове на недвижимо имущество:

1.2.1 открити фондове с промени в недвижимостите;

1.2.2 закрити фондове със строго определени недвижимости.

1.3 стокови фондове - например Златен фонд, Уиски фонд и др. Тези фондове имат силно ограничено значение.

2. Според конструкцията си те биват:

2.1 фондове от отворен тип
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиционни фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.