Инвестиционни фондове


Категория на документа: Други


Инвестиционните фондове от отворен тип, наричани често взаимни фондове, се различават от фондовете от затворен тип по това, че непрекъснато изкупуват обратно акциите, които са емитирали по желание на инвеститора, а от друга страна, емитират неограничено количество акции в зависимост от търсенето им. При този тип дружества не се проявява ефекта на ливъриджа, освен ако имат възможност да вземат заеми, която обикновено е ограничена законодателно. Покупката и продажбата на акции не се извършва на вторичния пазар, а от специализирани отдели на фонда или специално натоварен посредник.

2.2 фондове от затворен тип

И тук, както при отворените фондове се набират средства от голям брой инвеститори и с тях се закупуват ценни книжа, които съставят портфейла на фонда. Затворените фондове издават свои акции само веднъж и не изкупуват обратно инвеститорите намиращите се в обращение акции. Всички операции по следващата им покупка или продажба се извършват на фондови борси и на извънборсовия пазар, чрез посредничеството на брокер.

3. Според използването на приходите си фондовете биват:

3.1 За разпределение на приходите - годишно се разпределят отпуснатите дивиденти, лихви, дялове от печалби при продажба, както и постъпленията при осчетоводяване се правят за закупуване на нови акции;

3.2 За събиране на приходите - приходите от фондовете се събират за осъществяване на нови вложения. По този начин се увеличава стойността на фондовото имущество. Такива фондове се наричат по правило нарастващи или кумулативни фондове.

3. Инвестиционни фондове в България

Инвестиционните фондове в България - това са всички дружества, които са си поставили за цел акумулиране на парични средства с цел влагането им в различни проекти (движими и недвижими имоти, строителство, ценни книжа, допуснати до търговията на фондовата борса, държавни ценни книжа, дялове в приватизирани предприятия и др.). Главната задача на тези фондове е осигуряването за потенциалните инвеститори на достъп до диференцирани портфейли с ценни книжа и получаването на възможност за капиталова печалба и индиректна покупка на високодоходни ценни книжа на големи блокове. Основната предпочитана сфера на дейност са недвижимите имоти и строителството и отчасти вложенията в акции и облигации поради неразвития фондов пазар у нас.

В нормативните ни актове определние за инвестиционен фонд е дадено в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 на БНБ от 1993 год. Тъй като нашата правна уредба не регламентира инвестиционния фонд като отделна институция, те се създават според Търговския закон като акционерни дружества. Отличителния белег на инвестиционното дружество от обикновените акционерни дружества е неговият предмет на дейност, изразяващ се в привличане чрез публични или частни емисии на свободни парични средства и други имуществени права и инвестирането им от свое име и по занятие в ценни книжа.

Първоначалната практика показва съществуването на две форми на правно и организационно структуриране на инвестиционните фондове у нас:

1. Акционерно дружество с емисия на привилегировани акции

Последните изпълняват до известна степен функцията на инвестиционни сертификати. За разлика обаче от истинските такива е много трудно да им се осигури ликвидност. Засега поради неразвития фондов пазар единствения начин за това е механизмът на обратното изкупуване. Самото то обаче е свързано с трудности от правен и счетоводен характер, понеже при тази операция става дума за намаляване на капитала на дружеството. Търговския закон постановява, че това трябва да стане с решение на Общото събрание на акционерите, и то за всеки отделен клас акции. Друг съществен момент, залегнал в Търговския закон във връзка с намаляване на капитала, е защитата на кредиторите (всички плащания към акционерите се извършват след изтичане на 6-месечен срок и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане).

2. Командитно дружество с акции (КДА)

При КДА неограничено отговорните съдружници взимат всички важни решения и са отговорни с целия размер на своето имущество. Средствата се натрупват чрез привличане на ограничено отговорни съдружници (акционери), които от своя страна имат най-широки в сравнение с другите форми възможности за контрол. У нас единствено ИФ "Развитие" е регистрирано като КДА. За привличане на инвеститори някои от фондовете у нас (ИФ "Съвремие" и ИК "Актив") предлагат и заеми на своите акционери срещу залог на собствените им ценни книжа.

Основните насоки, в които инвестиционните фондове насочват своите дейности, могат да бъдат групирани така:

* Инвестиране на капитали в страната и чужбина в промишлени комплекси, недвижимо имущество, търговски дружества, финансови институции, застрахователни компании, туристически комплекси и т.н.

* Участие в приватизацията чрез финансиране на сделки по закупуване на цели предприятия, на обособени части от тях или акции и дялове;

* Финансиране на сделки по експорт, импорт и реекспорт на стоки и други материали, на технологично и друго оборудване, финансиране на външнотърговска дейност;

* Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни финансови институции;

* Други дейности (при инвестиционни фондове от типа холдинг) като:

o Финансиране на сделки по придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

o Финансиране на сделки по придобиване, управление и продажба на облигации;

o Финансиране на сделки по придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи и използване на патенти в дружества, в които холдинговото дружество участва;

o Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва

За осъществяване на посочените дейности е необходимо инвестиционния фонд да има подходяща организационна структура. Практиката показва, че инвестиционните фондове могат да се създават като акционерни дружества с едностепенна или двустепенна структура.

При едностепенната структура на управление негови органи са Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите и Инвестиционната комися като консултативен орган:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиционни фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.