Инвестиционни фондове


Категория на документа: Други-в Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Неограничено отговорните съдружници участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас;

-Инвестиционната комисия е постоянно действащ орган към Съвета на директорите. Всеки рисков проект за инвестиции, в който се планира дружеството да вложи повече от 10% от своя уставен капитал, трябва да бъде одобрен с единодушие от тази комисия;

-Съветът на директорите се състои по право от всички неограничено отговорни съдружници. Членовете на този съвет представляват дружеството колективно. Съветът осъществява пълно и цялостно управление на дружеството, а също така избира председател и заместник-председател сред членовете си. Отсъствието на надзорен съвет при тази система на управление намалява възможностите за контрол от страна на акционерите върху управленската дейност на дружеството.

При двустепенната структура на управление Съветът на директорите е заменен от Надзорен съвет - избиран от Общото събрание, и Управителния съвет - назначен от Надзорния съвет, с ограничен или неограничен срок на дейност.

Инвестиционните фондове у нас могат да бъдат от отворен и затворен тип, в зависимост от съществуването на задължение за обратно изкупуване на издаваните от тях акции. Имуществото на един инвестиционен фонд от отворен тип може да се състои единствено от следните пет групи активи: ценни книжа, допуснати до търговия на фондовата борса; държавни ценни книжа; акции на други инвестиционни дружества; движими и недвижими имоти, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността на фонда; парични средства.

Основни проблеми, които стоят пред инвестиционните дружества в България, могат да бъдат обобщени така:

1. Засилено недоверие на потенциалните инвеститори, почувствали върху себе си "резултатите" от дейността на печално известните у нас финансови пирамиди.

2. Друг основен проблем е намирането на банка гарант, с която те съвместно да работят и която да ги легитимира пред потенциалните инвеститори. Един възможен вариант е да се потърси сътрудничество с чуждестранни банки или клонове в България, което не е лесна задача, като се имат предвид високите финансови и други критерии на тези институции.

3. Важен проблем е също така намирането (или обучението) на квалифицирани мениджъри за управлението на инвестиционните фондове, като се отчита изискването, че те трябва да могат ефективно да управляват крупни портфейли от ценни книжа.

4. Проблем си остава и формирането в България на подходяща инвестиционна среда, като се има предвид лошото финансово състояние на преобладаващата част от фирмите, кризата в банковата система, множеството ограничения за развитието на частния сектор и др.

5. Изграждане на добър имидж чрез представяне както пред Комисията по ценните книжа и фондовите борси, така и пред потенциалните инвеститори, на достатъчно пълни, точни и верни проспекти, информиращи обществеността за техните възможности, предимства и перспективи на развитие.

Използвана литература

1. Матеев, М. Основи на инвестиционния мениджмънт. В. Търново, 1998 г.
2. Адамов, В., Пътев, Пл., Проданов Ст., Захариев Ан. Инвестиции. В. Търново, 1999 г.
3. http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod7/-Investicionni-fondove-.html

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиционни фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.