Инвестиционно посредничество


Категория на документа: Други
Факлутет "Икономика на инфраструктурата"
Специалност "Икономика на търговията"

Курсова работа на тема:
Инвестиционно посредничество

Учебна дисциплина: Търговско посредничество

Изготвил: Проверил:
Мартина Тошева, ф.№ 1222513 Доц. Я. Коралиев

София
2013
Съдържание

Увод...............................................................................................................3 стр.
Същност на инвестиционното посредничество........................................4 стр.

Инвестиционно посредничество и инвестиционни посредници..................4 стр.

Причини за наличието на инвестиционно посредничество.........................6 стр.

Инвестиционни дружества......................................................................6 стр.

Договорни фондове................................................................................7 стр.
Обобщение....................................................................................................9 стр.
Използвана литература..............................................................................10 стр.

Увод

Общественото разделение на труда представлява единство на два неразделни взаимосвързани момента - от една страна е процес на непрекъсната диференциация и специализация на производството, от друга представлява установяване на икономически връзки и взаимоотношения. Тези връзки имат два начина на осъществяване - пряко и непряко. При непряката форма не се осъществява директен контакт между производителите и крайните купувачи и именно тук се намесват търговските посредници.

Разглеждайки икономическите взаимоотношение, не може да не споменем и развитието на финансовите пазари. Те изпълняват основна функция на канализиране на фондовете от тези, които ги имат в излишък към тези, които изпитват недостиг от тях. Основни участници на финансовите пазари у нас са инвестиционните дружества, инвестиционните посредници и дружествата със специална инвестиционна цел. Те изпълняват ролята на посредници, като привличат свободни парични средства и ги инвестират в дялове, съучастия и ценни книжа. За тях това е бизнес дейност, от която реализират постъпления. Следователно може да се каже, че тези субекти извършват инвестиционно посредничество по занятие и развиват функцията си между собствениците на собствени парични средства и потребителите им.

Същност на инвестиционното посредничество

Инвестиционно посредничество и инвестиционни посредници

Инвестиционното посредничество е вид търговска сделка, чрез която се прехвърлят права на собственост върху ценните книжа и се създават доходи на контрагентите. Инвестиционният посредник, от своя страна, е лицето, чрез което законът дава право на частните и институционални инвеститори да търгуват на официалния финансови пазар. Инвестиционните посредници могат да бъдат банкови или небанкови институции, които по занятие извършват определени, законово регламентирани сделки. В правомощията на инвестиционните посредници влизат сделки с ценни книжа или посредничество за сключването на такива сделки. В България обикновения инвеститор няма пряк достъп до капиталовите пазари и единствения начин да търгува на тях е чрез оторизирани посредници. Инвестиционните посредници са тези, на които законът дава право да извършват още и управлението на индивидуални портфейли от ценни книжа и държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция. При възлагане на управление на индивидуални портфейли инвеститорът предварително се уговаря с инвестиционния посредник за количеството на ценните книжа, които иска да придобие, цената, която е готов да плати и риска, който е склонен да поеме. Възможно е също така инвеститорът да остави решенията изцяло в ръцете на инвестиционния посредник, разчитайки на знанията, усета и информацията, с които последният разполага. Последният вид дейност, която законът оправомощява посредниците да извършват, е поемането на емисии на ценни книжа. Поемането представлява закупуване на цялата емисия облигации от един инвестиционен посредник и в последствие пласирането й на останалите инвеститори.

При извършване на дейността си инвестиционния посредник е длъжен да защитава интересите на доверителите си, като сключва изгодни сделки и ги предпазва от рисковете, съпътстващи сделките. Коректността в търговските отношения изисква инвестиционния посредник да отдели своя портфейл от ценни книжа от тези на инвеститорите си. За да защитава и гарантира интересите им, инвестиционния посредник е длъжен да формира две резерви:
> Фонд резерви - общ: трябва да е над 10% от основния капитал. Средствата се набират за сметка на печалбата след данъци и са не по-малко от 20% от печалбата.
> Фонд резерви - специално предназначение: предвижда се за покриване на определени рискове

Инвестиционният посредник извършва задълбочен маркетингов анализ на пазарните позиции, конкурентоспособността на продуктите и услугите, перспективите за финансово - икономическа стабилност, ликвидността на обектите, в които ще се инвестира.

Инвестиционните посредници биват следните видове:
> Инвестиционни посредници от чист вид - извършват само основна дейност (сделки с ценни книжа)
> Инвестиционни посредници, които не са банка и освен основна дейност извършват и сделки с чужда валутаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиционно посредничество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.