Инвестиране и финансиране


Категория на документа: Други


Изпитна тема: 7.Инвестиране и финансиране.

План-тезис: Същност и видове инвестиране и финансиране. Източници на финансиране. Етапи на инвестиционния процес.
Приложна задача: Да се определят равнищата на ликвидност на предприятие "Х" при предварително посочени данни.

Финансиране и видове финансиране

Предприятието е самостоятелна юридическа и предприемаческа единица, която осъществява производствен процес и реализира печалба. Формирането на капитала на предприятието и влагането му в различни активи е свързано с парични отношения. Тези отношения са между предприятието и държавата, между отделните предприятия, между предприятието и домакинствата и в своята съвкупност представляват финансите на предприятието. Материален носител на финансите на предприятието са паричните средства. Финансиране означава осигуряване на необходимия капитал. То не бива да бъде разглеждано като изолирано (самостоятелно) понятие, а като многостранна връзка с други предприемачески области и икономически субекти.

Финансовото управление предполага изпълнение на дейности по привличане на парични средства, вземане на решения по тяхното влагане в различни активи и оценка на възвръщаемостта. Финансовите мениджъри са тези, които вземат решения за източниците на финансиране на предприятието (финансиращи решения) и направленията на средствата (инвестиционни решения).

С помощта на всеки финансов план се съпоставят бъдещите постъпления (платежоспособност) и плащанията (финансова потребност) за определен период време (планов период). Размерът на финансовите средства в края на периода дава представа дали постъпленията са достатъчни, т.е. дали извършените стопански операции формират излишък или дефицит. В случай на дефицит трябва да се потърсят допълнителни възможности за финансиране. Значимостта на всеки финансов план се определя от следните принципи:

* Пълнота: Взети ли са под внимание всички постъпления и плащания? Непълните финансови планове пречат на правилната оценка на ликвидността.

* Точно фиксиране на времето: В подходящо време ли са предвидени постъпленията и плащанията? Колкото по-кратък е плановият период, толкова по-точен и по-действен е финансовият план.

* Точност на сумите: Правилно ли е планиран размерът на потоците на плащанията?

Потребността от капитал зависи от величината на планираните инвестиции.

Източниците на финансиране се класифицират според различни признаци:
* Според правно-организационната форма на предприятието различаваме:

- Собствено финансиране - включва размера на собствените средства на фирмата и формира основния капитал, който може да бъде - дялов, акционерен, резервен, неразпределена печалба.

- Чуждо финансиране - включва размера на привлечените парични средства, които трябва да бъдат върнати след определен период от време - краткосрочни и дългосрочни банкови заеми, текущи задължения на фирмата към доставчиците, към персонала, към бюджета, социално осигуряване и др.
* Според произхода на капитала:

- Вътрешно финансиране - включва амортизационните отчисления, резервните и други парични фондове, формирани в предприятието, неразпределената печалба и то онази част, която се реинвестира в предприятието.

- Външно финансиране - това са паричните средства, осигурени от финансовия пазар - акции, облигации, кредитно финансиране, финансиране от държавата (много рядко, във връзка със специални програми).

Алтернативните източници на финансиране са лизинг, факторинг, форфетиране, варанти и конвертируеми облигации.

Инвестиране и видове инвестиции

В тесен смисъл под инвестиране се разбира изразходване на пари или средства, вложени в имущество, а в широк смисъл - всеки начин на използване на средствата за придобиване на имуществото в т.ч. и за оборотни нужди.

Реализирането на един инвестиционен процес се отразява както в актива, така и в пасива на баланса. Активната балансова страна показва за какво се използват средствата (инвестиране), а пасивната балансова страна - откъде идват средствата (финансиране).

Набиране на средства = Финансиране

Използване на средства = Инвестиране

Етапи(фази) на инвестиционния процес

* Идеята за една инвестиция - може да дойде както отвътре (от ръководството или от сътрудник на предприятието), така и отвън (от външни консултанти). В тази фаза се уточняват предимствата и недостатъците, проблемите и шансовете.

* Фаза на полагането (определянето) на целта - дефинират се изискванията спрямо инвестиционното благо. Въз основа на това се съставя профил на изискванията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиране и финансиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.