Исторически музей на град Попово


Категория на документа: Други


Екскурзоводска беседа
Исторически музей на град Попово

1.История на сградата и музейното дело - Камелия

Самата сграда на Исторически музей гр. Попово има културно - историческа стойност. Тя е строена в 1883 г. за Околийско управление, но от 1921 до 1975 г. е ползвана първо от местната гимназия, а после и от други учебни заведения. Организираното проучване на миналото на Попово и района започва през 1927 г., когато в града е основано Археологическо дружество. Събраните от него предимно археологически паметници са съхранявани в местното читалище "Св.св. Кирил и Методий".

На 8 септември 1957 г. в гр. Попово за първи път се открива постоянна експозиция на старинни паметници на културата. Тя е разположена в приземния етаж на Народното читалище "Св. Св. Кирил и Методий" и съдържа материали, събирани от основаното през 1927 г. местно Археологическо дружество и от училищата в района.
Нова, обогатена експозиция на музейната збирка на читалището е уредена през 1978 г. в специално предоставената за целта сграда, наричана "Старата гимназия" - днешната сграда на музея.
От 1991 година читалищната музейна сбирка е със статут на Общински исторически музей.
Сегашната му експозиция е открита на 2 март 1995 г. Разположена е върху площ от 350 кв.м. Музейният фонд включва близо 30 000 единици, от които в експозицията са изложени близо 2 500. В друга сграда - къщата на обесената през 1942 г. заради политическа дейност Мара Тасева - е уредена етнографската експозиция "От село Попово към град Попово".
Мансардният етаж на бившето Доходно здание строено през 1910 г. от 2009 г. е предоставен на музея и в него е уредена Художествената галерия "Кирил Майски".
Музеят извършва археологически разкопки на късноантичната крепост "Ковачевско кале", античното селище с некропол при с.Горско Абланово и тракийската гробница при село Гагово. Периодично провежда научни конференции, докладите и съобщенията, от които се издават в сборници.
Експозицията на музея представя материали на отделите "Археология", "Етнография", "История на българските земи през 15 - 19 век" и "Нова и най-нова история".
Водещ - Сияна
Археологическата експозиция на поповския музей показва малка част от всички намерени досега в земите на този край културни паметници от древността. Останалите се съхраняват както във фонда му, така и в Археологическия Институт с Музей при Българската Академия на Науката - София, в историческите музеи на градовете Шумен, Търговише и др., а не малко са и тези в частни колекции.
Експозицията на отдел "Археология" заема около 70 м кв., като две някогашни учебни стаи са обединени в една зала, а част от експонатите са изнесени във фоайето на сградата.
В средата на първата половина на залата са подредени монетни находки, а в средата на другата е разположена голяма мраморна олтарна маса от късноантичната крепост "Ковачевско кале". На различни места между витрините са поставени поголемите предмети - питоси, амфори, жертвеници и др. Те осъществяват и връзката, прехода от една тема към друга.
Експозицията съдържа само оригинални предмети, като спомагателкният материал е сведен до минимум и се изчерпва с карта на археологическите обекти в района, няколко чертежа и фотоси на част от тези обекти, както и на находки от Поповския край съхранявани в други музеи.
На картата на археологическите обекти можете да видите големия брой регистрирани археологически обекти на територията на поповска община от праисторията, античността и средновековието. За експонатите показани в раздел Праистория ще ви разкеже повече моята колешка Галина.
2. Праистория - Галина
В началото на експозицията са показани неолитни и енеолитни оръдия на труда от камък, кремък и кост. Те свидетелстват, че през новокаменната и меднокаменната епоха като определящ вид стопанска дейност на територията на Поповския край се утвърждават земеделието и скотовъдството. Тогава възникват най-ранните терасни селища и селищни могили в района. Проследено е усъвършенстването на оръдията на труда и появата на сечива от мед. Наред с тях са представени керамични съдове от същия период. Изложени са откритите при сондажни проучвания до с. Помощица фрагментирани съдове, принадлежащи към най-ранната керамика на европейския югоизток.
Безспорно най-впечатляваща в раздел "Праситория" е култовата пластика. Тя включва женски глинени идоли, детска глава от капак на антропоморфен съд и животински фигурки. Антропоморфните фигури са силно стилизирани и богато орнаментирани (украсени). Освен керамиката от с. Помощица всички предмети в раздела са случайни находки.
Сияна: експозицията в отдел "Археология" продължава с експонатите от раздел "Античност", за които ще чуем от колешката Бранимира.
3. Античност - Бранимира
Находките от късноантичната крепост "Ковачевско кале" оформят отделен раздел в експозицията. Всички останали паметници от античността са групирани тематично, съответно: оръдия на труда, керамика, мраморна и бронзова пластика, накити и други.
Сред паметниците на класическата и елинистическата епоха вниманието привличат добре запазените глинени урни и канички, бронзово ойнохое, фибули, акротерий и фрагментиран фриз, изработени от глина.
Тук виждате керамични съдове от желязната епоха; фрагмент от фриз и акротерий от с. Гърчиново; жертвеник от с. Гърчиново; бронзови върхове на стрели, фибули, ойнохое.
Керамиката представя различни по форма и големина съдове - амфоровидни, керноси, чашки, панички, канички, ойнохоета, лампи.
Експозицията разполага със сравнително богата колекция от малка бронзова пластика, включваща две великолепни статуетки на Аполон, две статуетки на Венера, също статуетка на Зевс, Хермес, на весталка, бюстове на жена и мъж, статуйка на гладиатор - тези последните три са очевидно апликации на колесница. Показани са още статуетки на бик и кон, умбо от патера с релефно изображение на спящо дете и змия.
В тази витрина може да видите и сгъваем стол от римската епоха.
Експозицията продължава с още интересни експонати като бронзови съдове, дръжки на патери и хидрии, стригили, пръстени - печати, бронзови камбанки, токи за колан и апликации. Всички тези предмети свидетелстват за развитието на бронзолеенето в този край през римската епоха.
Накитите са представени от фибули, сред които две посребрени от не толкова често срещан тип - с форма на свастика, от токи, колани, апликации, гривни - между които две сребърни с форма на змия, копчета, огледала и други дребни предмети.
Интерес представлява и набор медицински прибори от Горско Абланово.
Предметите от желязо показват голямо разнообразие на оръдия на труда - различни видове лемежи, мотики, брадви, косери, сърпове, също оръжия (върхове на стрели и копия), и др.
Не е малък бройот на мраморните оброчни плочи, между които преобладават релефите на Тракийския конник. Силно впечатление прави фрагмент от една плоча на Хероса, изпълнена с дълбок релеф. Изложени са и 4 релефа от с. Садина. Заедно с оброчните плочки на Тракийския конник от други села са експонирани и мраморни релефи от Зевс, Зевс и Хера, Кибела, както и глава на мраморна статуетка на Венера. Каменната пластика е представена още от торсо на мъж, ара с релеф на орел, жертвеник на Аполон, от други жертвеници или части от тях.
"Ковачевско кале" - Бранимира
В частта от експозицията определена за находките от "Ковачевско кале", освен споменатата олтарна маса и откритите с нея колонки - също от мрамор, са представени еднофитилна бронзова лампа с дръжка, завършваща с глава на пантера, гробен инвентар, амфори и други керамични съдове. Експонирани са земеделски сечива, бронзови токи и апликации, монети, гребени и други предмети от кост и рог, варовикова база и колона. Особен интерес предизвиква двуфитилна бронзова лампа на високо столче, както и бронзов пръстен - печат с монограм, върху който се чете името Теодор. Тук са и множеството тухли с печати, както и римската военна бронзова диплома от 160 г. дадена от император Антоний Пий на Бит, син на Сола, от тракийското племе беси.
4. Средновековие - Евелина
Значително по-малко от античните находки са средновековните паметници - оръжия (върхове на стрели и копия, бойни брадви, боздугани, бойни топки), земеделски и занаятчийски оръдия на труда, везни, глинени свещници и съдове, накити - апликации, обеци, пръстени, гривни, както и амулети, енколпиони и други. Представени са на фона на макрофотос със скалния манастир при с. Крепча, съхранил най-стария датиран славянски надпис на кирилица.
В залата на отдел "Археология" са представени и експонати от раздел "Нумизматика".
Нумизматика - Евелина

Експозицията представя най-добре запазените монети от фонда на музея. По-голямата част от тях са случайни находки, събрани от Археологическото дружество, създадено през 1923 г. Монетите са подредени в хронологичен вид, както следва:
- монети на гръцки колонии (Одесос, Истрос, Маронея)
- елинистически монети на македонски владетели (Филип II, Александър Велики)
- сребърни римски монети (денари и антониниани)
- провинциални бронзови монети, отсечени в монетарниците на градове от Балканския полуостров
- късноантични монети
- средновековни монети
- колективни находки и редки единични екземпляриСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Исторически музей на град Попово 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.