Историческо развитие на одитната функция


Категория на документа: ДругиОдитинг 06.02.2013
Историческо развитие на одитната функция
Корените на финансовия одит могат да бъдат търсени още в древността-в източните стани(Китай),където са назначавани и първите контрольори.В др.Гърция до 5в.пр.н.е.същетвува правителствен орган наречен трибунал на логистите,чиято задача е била да проверява фин.средства на управниците,изразходвани за дейности за които те са били упълномощени.През 3в.пр.н.е. в Римската империя започва да функционира отдел от спец.контрольори наречени квестори-наблюдатели.Те са се занимавали с проверка на държ.бюджет.Малко по-късно е създадена комисия към Сената,която прераства в учреждение за административен контрол,което се смяра за началото на съвременната Сметна палата.Истинско развитие одитната функция получава през средните векове и това е свързано с отделянето на функцията собственост от функцията управление(18в. и 19в.).За родина на финансовия одит в днешния смисъл се счита Шотландия-Единбург,където в края на 18в.Джордж Уотсън предлага на шотландски търговци да извърши проверка на търговските книги и да докладва за резултатите.Ефекта надминал очакванията и това довежда до регистриране през 1773г.на първите 7 одитори в Единбург.През 1805 в Единбург е издаден първия одиторски справочник.Членовете на одиторската гилдия по това време стават основатели на съществуващия и до днес Институт на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW).П0-нататъшното развитие на одиторската професия е свързано с приетия през 1862 г.Закон за британските компании,който изисква поне 1 път годишно да се прави проверка на сметките и отчетите на компаниите от специалисти по счетоводна отчетност и контрол.До началото на 20в. одиторите се занимават предимно с разкриване на измамите.От началото на 20в. се поставят нови цели свързани с потвърждение от страна на одиторите дали финансовите отчети дават вярна и чесна представа за действителното състояние на предприятието.Тази промяна произтича от разширението на кръга на потребителите на информация от фин.отчети.

Потребителите на информацията от фин.отчети са на първо място настоящи и потенциални инвеститори;-различни контролни и надзорни органи:-НАП;-дан.администрация;-Комисия за фин.надзор;-НОИ и т.н.;-кредиторите;-контрагенти на предприятието;-работници и служители и обществото като цяло.
В САЩ професията първоначално се развива извън държавата като значителен период от време одиторите там са осъществявали дейността си без пряка държаван намеса.Проф.недържавни одиторски организации в САЩ са изградени в съответстие с териториално-административната структура като на федерално ниво през 1887г.е създ. AICPA -Административен институт на сертифицираните експерт-счетоводители.Н развнище отделни щати съществуват професионални одиторски организации,чиито членове имат право на упраж.дейността в рамките на съответния щат.Така е било до Голямата ик.криза(29-33г.)-държавата не е намесва,но след множесто фалити на компании по време на кризата се въвежда държ.регулиране на одита,тъй кто се оказва,че в основата на тези фалити стоят неверни финансови отчети.Публикуват се закони за ЦК и борсовите операции,с които се въвежда задължително дръжества от открит тип задължително да представят своите отчети за заверка на независими одитори.
В Германия развитието на професията показва специфики като първите законови разпоредби са свързани с публикуването през 1752г.Закон за фалитите,който се е отнасял само до Хамбург,Спецификата се изразява в това,че като клон на одиторската професия в Германия се развива дейността на т.нар.доверени лица.Задачите на тези доверени лица са били свързани с управлението на активи,наследство,завещание,попечителство и покупка на недвижими имоти,Идентично на САЩ през 29-31г. Се въвежда задължително проверка и заверка на годишното приключване от правоспособни лица.През 1932г.в Германия е създаден Инситут на експерт-счетоводителите,който поема функциите на съществуващия дотогава Институт за ревизии и попечителство.Към момента в Германия функционира още 1 организация наречена Камера на експерт-счетоводителите,която е създадена през 1961г като публично-правна организация за разлика от института,който е частно-правна организация.
Във Франция има 2 професионални организации:
-Палат на експерт-счетоводителите
-Комесариат на одиторите по сметки
България-одитната функция като проявление на контролната възниква и се развива след Освобождението.През 1880г. Е публикуван закон за върховната сметна палата.Съгласно този закон сметната палата извършва контрол върху изпълнението на бюджета на всички държавни институции.Извън обсега остава общинската отчетност.В закона се предвижда палата съвместно с Министерството на финансите да изработи подробен устав,който да определи реда за извършване на контрола.През 1883г.НС приема закона за устройството и общото управление на сметната палата.Този закон разширява функциите като възлага проверки не само на паричната отчетност,но и на веществената отчетност.С този закон се дава право на сметната палата да издава юрисдикционни решения за издължения или неиздължения на отчетниците!Трети законе приет през 1885г.,с който има право разширение на функциите като е включват общинската и обществена отчетност,не само държавата.Върховната сметна палата няма право на контрол и одит по отношение на частните компании затова през 1931г у нас е създаден Институт на заклетите експерт-счетоводители.Този инситут съществува до 1948г.Между 1948г и 1991г. има прекъсване във функционирането на външния независим финансов одит,който няма място условията на административната икономика.1991г е публикуван нов закон за счетоводството,който в своя отделна глава урежда възстановяването на професията-дипломирани експерт-счетоводители.Първоначално са лицензирани 7 одитори,които в следващите години организират процеси по лицензиране на нови членове и така се създава Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители,която съществува до 96г.,когато се учередява Институт на дипломирани експерт-счетоводители(ИДЕС).Към момента функциите,целите и задачите на института вече са регламентирани със самостоятелен закон-Закон за независимост във фин.одит.Органи на ИДЕС са общо събрания,управителен съвет,контролен съвет,съвет по професионална етика,съвет за контрол на качеството на одитосрските услуги и дисциплиниран съвет.Лицата придобили правоспособност,които упражняват професията регистриран одитор задължително членуват в ИДЕС.Придобиването на правоспособност става след полагането на 4 писмени изпита,които са счетоводство,одит,търговско право и данъци и социална сигурност.
13.02 Видове одит
Дефиниция-одитът се определя като систематичен процес за събиране на данни с цел изразяването на мнение относно съответствието с определени критерии и представяне на резултатите на заинтересованите потребители.Дефиницията е на Американският институт на дипломираните експерт счетоводители(АICPA).
Основна задача на одита независимо в каква разновидност се осъществява е потвърждението на данни.Класификациите на видовете одит може да бъде направено п различни критерии:
-според обекта-финансов одит;одит на изпълнението на дейността,койт се нарича управленски одит;
При финансовия одит,одиторът събира данни и доказателства с цел изразяване на мнение,дали информацията във финансовите отчети дава вярна и честна представа за финансовото и имуществено състояние във всички съществени аспекти.
Одитът на изпълнението се дефинира кат проверка на дейностите по планиране,изпълнение и контрол на всички равнища на управление,с цел изразяване на мнение за икономичното,ефективното и ефикасно изразходване на средства за тези дейности.По тази причина одитът на изпълнението се счита за много тясно свързан с теория за 3 Е (трите Е-та)-ефективност.В нашето законодателство дефиниции за ефективност,икономичност и ефикасност са дадени в Закона за сметната палата,тъй като одитът на изпълнение е характерен за тази институция-Сметна палата.
Икономичност е придобиване с най-малки разходи на необходимите ресури за осъществяване дейността на одитирания обект.
Ефективност е мярка за постигане на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на одитирания обект.
Ефикасността-степента на постигане на целите и съпоставяне на очакваните и действителните резултати от неговата дейност.Този тип е характерен за вътрешен одит и за външния одит в публичния сектор.
-според отношението-обект-субект по този критерий одитът бива вътрешен и външен.
Външният одит се провежда от външни независими одитори,каквито са регистрираните одитори или от одитори на Сметната палата,която принадлежи към семейството на върховните одитни институции
ИДЕС-регламентира ЗНФО-Закон за независим финансов одит.Закон за Сметната палата-Сметна палата(01.01.2011г)
Сметната палата в България е създадена с първия закон за СП от 1880г. И е по законопроект на П.Каравелов.Днес тя е част от Върховните одитни институции и целта й е да контролира изпълнението на бюджета и осъществяването на дейности финансирани с публични средства.Осъществява се,както финансов одит,така и одит на изпълнението тя (СП) проверява надеждността и достоверността на фин.отчети на бюджетните предприятия,както и законосъобразното,икономично,ефективно и ефикасно управление на публичните средства и дейности.Съществуването на Сметна палата у нас е конституционно установено с чл.91 от Конституцията.Основна характеристика на дейността с СП,която всъщност е основна характеристика във всички външни одитори е нейната независимост.Това означава,че въпреки че се отчита пред Народното събрания,тя не е подчинена на него или на който и да е орган на изпълнителната власт.Нейната независимост се изразява в свободата сама да планира и определя кои обекти ще одитира и сама да преценява как ще извърши одитът.Законът е дал възможност на НС да възлага до 5 одита годишнп,тогава когато сметне,че те са част от обществена значимост.Съгласно последния действащ закон за СП палатата е в състав председател и двама зам.председатели,което доближава нашата СП до палатите с еднолично управление.До 2011г. СП у нас се управлява от колегиален орган с 11 членове.
Обекти на СП:
-държавният бюджет;
-бюджета на НЗОК;
-бюджет на държавно обществено осигуряване;
-бюджетът на общините;
-бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити;
-средства от фондове и програми финансирани от ЕС;
-бюджетни разходи на БНБ;
-възникване и управление на държавния дълг;
-приватизация и концесиониране на държавно-общинско имущество;
-самостоятелните бюджети на определени органи и институции(БАН,БН,БНР.висшите училища)
Видове одит,които изпълнява СП освен финансов и одит на изпълненито са одит за съптветствие и специфични одити.
Одитът за съответствие при финансовото управление с проверката на системите за финансово управление и контрол,включително вътрешният одит и управленските решения във връзка с организацията,планирането,управлението и отчитането на бюджетните и другите публични средства.Основна цел на този вид одит е да се потвърди съответствието на изискванията на законови и подзаконови нормативни актове,вътрешни нормативни актове и договори.Като специфични одити се определят одитите извършени по силата и по реда на специален закон(одит с р-дите на БНБ -вътрешен и външен дълг).СП е член на Интосай-международна организация на висшите одитни институции.С последния закон от 2011г. функциите на СП са разширени като в неговия обхват са включени предприятие,които са с над 50 % държавно или общинско участие или едноличните държавни предприятия.С този закон за разширени възможностите за въздействие като на председателя е дадено право за освобождаване от длъжност на лице натоварено с управленска отговорност.Одитният процес се урежда по-ясно и точно като одитната дейност се централизира.Въвеждането на някои макар и органичени санкционни правомощия на палатата във връзка със спазването на изискванията на закона за обществените поръчки.
Вътрешен одит-има по-нова история в сравнение с външния.Институт на вътрешните одитори е регистриран 1941г. в САЩ,въпреки че данни за съществуването на вътрешен одит има от значително по-рано.Тези данни са свързани с 1885г.,тъй като от тогава датира''Наръчник по вътрешен одит на компанията Круп''.
Вътрешен одит-дефиниция-Дефиницията на вътрешните одитори-институт.Вътрешният одит е независима и обективна оценка и дейност за предоставяне на увереност и консултиране предназначена да допринася за добавянето на стойност и одобряване дейността на организацията.Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си,като прилага систематичен подход за подобряване ефективността на процесите по управление на рисковете,контрола и управлението.
Дефиниция в МОС-Вътрешният одит е оценителска дейност установена в предприятието или предоставена като услуга за предприятието.
Между вътрешният одит и вътрешния контрол има определена зависимост,която се изразява в това че вътрешният одит дава оценка на ефективността на вътрешния контрол.У нас е създаден институт на вътрешните одитори в България(ИВОБ) през 2003г.,който е член на Института на вътрешните одитори.
ИВОБ има за цел да разпространява и утвърждава професионалните практики по вътрешен одит,които представляват концептуалната рамка и структурата на вътрешния одит.Тези международни практики вкл.2 типа указания-задължителни и препоръчителни.сред задължителните са МСПП(Международни стандарти за професионални практики) и етичният кодекс.
От своя страна МСПП включва три групи стандарти и това са присъщи за дейността стандарти;стандарт за изпълнение на работата;уточняващи стандарти.Основните видове услуги предоставящи вътрешните одитори са 2:
-услуги за даване на увереност;
-услуги за консултиране;
С услугите за даване на увереност се цели одиторът да изрази мнение относно дадена дейност,програма,дадена функция или система.Услугите по консултиране-даванет на съвети и се извършват по изричното искане на клиена.
Важното е,че при 2-я тип услугив вътрешният одитор не следва да поеме управленска отговорност.Тези два вида ангажименти са регламентирани със ЗВОПС,но те се изпълняват в стопанския сектор,въпреки липсата на изричен закон.
Одитинг -20.02.2013г.
Фази и етапи в одитния процес
Различни автори разглеждат процеса на одитиране като съставен от различни брой и различен обхват фази и етапи.Все пак повечето се обединяват около 3 осн.фази:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Историческо развитие на одитната функция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.