Историческо развитие на одитната функция


Категория на документа: Други


№ Стойност Ст-ст с натрупване
1*
550
-
2*
1010
1560
3
75
1635
4*
698
2333
5*
2250
4583
6*
900
5483

I-870;начало 330
1200+870=2070 2070+870=2940+870=3810+870=4680
*-влиза в извадката
Недостатъци на метода-не може да бъде използван за оценка на евентуално занижение на данните във финансови отчети;препоръчва се прилагането му само в случай,че предварително проучване е показало възможно завишаване на данните.Извадката трудно се поддава на разширение.Не се препоръчва прилагането,когато се очакват значителен брой грешки.
Предимства:
-Той е много по-лесен за прилагане от вариационното извадково изследване.
-Той осигурява автоматична стратификация на популацията.
-ако одитора не очаква голям брой грешки този метод му позволява да направи малка по обем извадка,която да е достатъчно надеждна.

03.04.2013 Одитинг
Измами чрез финансовите отчети и отговорност на одитора

Измамите чрез финансови отчети се определят като умишлено неправилно представяне,пропускане на стойност или оповестяване на информация във финансовите отчети с цел заблуда на потребителите.За разлика от грешката,измамата е умишлено деяние,което е насочено към извличането на незаконно предимство или лична облага.За да бъде извършена измама трябва да има мотив или натиск,трябва да има възможност и организация улесняваща извършването й.Евентуалните извършители на измама могат да бъдат разкрити по-лесно,ако се знае какви да техните подбуди.
Определят се 3 типа подбуди:
-договорни-произтичащи от договор;
-пазарни;
-регулаторни;
Договорните подбуди са налице,когато договорите между компанията и трети лица се усланят на счетоводни данни за размяна между тях.С такъв характер са договори за компенсации на мениджмънт.
Пазарни подбуди-провокират от връзката между пазарните стойности на компаниите у докладването на печалбите.Редица изследвания сочат,че в период непосредствено преди и след първично публично предлагане на ценни книжа манипулирането на финаносв резултат е мнго интензивно,т.е. компания,която от непублично дружество се превръща в публично има интерес да покаже висока стойност на акциите,за да привлече повече инвеститори.
Регулаторни подбуди-произтичат от факта,че някои отрасли или дейности са подложени на строг регулаторен надзор.При тях е много възможно да се използва свободата,която дават счетоводните стандарти,за да се представят активи,пасиви,приходите и разходите по начин,по който да не бъде предизвикана регулаторна намеса,
-Подбуди свързани с плащането на по-малко данъци
Характерни мотиви за собствениците на предприятие са получаването на по-големи дивиденти,предстоящо напускане на съдружник,умишлен фалит,или извличане на печалби от повишаване курса на акциите и тяхната последваща продажба.
Мотивите на мениджърите могат да бъдат-привличане на средства чрез кредит,прикриване на измами с активи извършени в предходни периоди и нагласяне към регулаторни изисквания.
Предпоставки благоприятстващи извършването на измами са:
-слаби или несъществуващи вътрешни контроли;
-честа смяна на външни одитори;
-преднамерен избор на неподходящ външен одитор;
-продължителен контакт с един и същ одитор;
Предпоставка също с динамичното финансово и счетоводно законодателство.
Прилагането на агресивни счетоводни политики.
Навлизане на нови недостатъчно познати продукти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Историческо развитие на одитната функция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.