Историческо развитие на одитната функция


Категория на документа: Други


Жертви на измами чрез финансови отчети:
-инвестиране на капитал;
-банките и др.финансови институции и кредитори;
-доставчици и клиенти на предприятието;
-застрахователни компании;
-финансови анализатори;
-данъчната администрация;
-одитори,които могат да станат обект на разследване ,когато са заверили измамни финансови отчети;
Одиторски стандарт,който регламентира действията на одитора за установяване на измами е МОС 240.Той определя,че основната отговорност за предотвратяване и разкриване на измами е на лицата натоварени с общо управление и ръководство.Отговорността на ръководството е да създаде контролна среда-да поддтржа политики и процедури недопускащи извършването на измама.Стандартът определя също така,че одиторът носи отговорност за изразеното от него мнение,като той е длъжен да пласира и да извършва одита с отношение на професионален скептицизъм-да постави под въпрос-съмнение всяко получено доказателство.Същевременно обаче одиторите нито имат квалификацията,нито са длъжни целенасочено да търсят измами и да повърждават автентичност на документи.МОС 240 изисква одиторът да извърши определени действия на фазата на планиране като събере информация,затова до колко предприятието е отдадено на измами чрез фин.отчети,да оцени присъщия и контролният риск в тази посока и да определи процедури по същество.При невъзмжност да продължи одита,одиторът трябва да прецели професионалните и правни отговорности и да обмисли възможността да се оттегли от одита.Съответно одиторът не гарантира,че ще бъдат разкрити всички съществени неточности и отклонения резултат от измамата.
Основните схеми при измами с финансови отчети включват:
-отчитане на фиктивни приходи;
-отчитане на фиктивни разходи;
-признаването на приходи респективн на разходи в неправилен отчетен период;
-прикриване на задължения и разходи;
-неправилна оценка на активи;
-неправилно отчитане на оперативни и капиталови разходи;
-неадекватно оповестяване;
Отчитане на фиктивни приходи-Целта е показване на по-добро финансови състояние.Мотиви са доказване на произход на средства,привличане на инвеститори,получаване на премии или кредити.
Индикатори:
-последващо сторниране на приходите;
-неправомерни приходи през отделните периоди;
-наличие на необичайни сделки;
-наличие на сделки при ценови условия,значително надвишаващи обичайните;
-за установяване на тези индикатори,одиторът използва аналитични процедури;
Фиктивни разходи-мотиви.Целта е да се покаже по-нисък финансов резултат и да заплатят по-малко данъци,Чрез фиктивните разходи могат да бъдат прикрити отклонения на средства за лична полза.
Индикатори-чуждестранни лица като доставчици на услуги необичайни по вид разхди,необичайни по размер разходи;неправомерно разпределение на разходите по периоди,
Неправилно отчитане на приходи и разходи-принципи за съпоставимост между приходи и разходи.Този принцип изисква разходите по дадена сделка да бъдат отчетени тогава,когато ще бъдат счетоводно отразени приходите,ползите.
Прикриване на задължения и разходи се цели отново да се покаже по-добро финансово състояние като начините за това са няколко:
-просто пропускане на вписване на задължението;
-капитализиране на разходи;
-неначисляване и неоповестяване на гаранционните разходи и задължения;

10.04.2013 Продължение
-Капитализиране на разходи
Измамното финансово отчитане може да бъде постигнато,както чрез капитализиране на разходи,които следва да бъдат отчетени като текущи,така и чрез отчитане като текущи на разходи,които следва да бъдат характеризирани.Мотив за втория случай може да бъде желанието за заплащане на по-малко данъци.Пример за първия случай е разсрочването и отчитането като актив на разходи за реклама,които по принцип са текущи разходи.
-Пропускане на оповестяване или неправилно оповестяване.Счетоводните стандарти имат конкретни изисквание за изрично оповестяване във финансовите отчети като сред най-важните изисквание са тези за оповестяването на потенциални задължения,оповестяване на значими събития включително такива настъпили след датата на баланса,оповестяване на измами,оповестяване на следки със свързани лица,оповестяване на промени в счетоводната политика.Потенциалните задължения(условни задължения) и тъй като те ще възникнат само при настъпване на определено условия обикновенно за тех балансово записване не се прави,но се изисква изричното им оповестяване.
-Неправилна оценка и преоценка най-често на активи.Принципът,че активите се оценяват по историческа цена е прост за разбиране,но може да бъде подвеждащ.Например,когато иамаме ефекти от инфлация.В тези случай заместването на използваните активи може да изисква повече ресурси,отколкотоса осигурени от амортизацията.При тези обстоятелства едно предприятие,което на пръв поглед изглежда печелившо може да се окаже,че не е в състояние да продължжи съществуването си без да натрупа нови дългове.Ефективна алтернатива на този проблем е концепцията за преоценка по справедлива стойност.След като е оценил рисковите фактори за ... на финансовите отчети одиторът предлага конкретни техники и методи,които основно са свързани с анализ на отчетите.Има 4 основни вида/начини за анализ с цел потвърждаване неправомерни изменения в отчетите и тези начини са:
1)Сравняване на позиции от баланса или ОПР с данни за предходни години.От 4те вида този е най-ефективен.
2)Разчитане на съотношения по отделни ключови показатели-пресмятането на основни финансови показатели и съпоставянето на изменението в тях е добре познат метод в анализа,който се използва и в одита.Конкретни показатели включват:изчисляван на коефициент за ликвидност,за рентабилност.за платежоспособност,за обръщаемост и др.Целта на одитора е да установи наличието на нелогични изменения в тях,които биха могли да подсказват измамни действия от ръководството.
3)Анализ на баланса и отчета по вертикала
4) Анализ на баланса и отчета по хоризонтала
3:Отчетите се преобразуват в процент,тъй като процентите се възприемат п0лесно,В случая обшата сума на баланса се приема за 100 процента,а други позиции се представят като относителен цял.При ОПР за 100 процента се приема бр.обем продажби,а отделните следки се приемат за част от тези 100 процента.
4:Сходен с 3),тъй като също се използват проценти,но разчета се прави спрямо друг период от време.При разкриването на измами освен аналитични процедури одитора използва методите на интервюиране,сигнали,жалби,гореща линия и разбира се използва компютърно подпомогнати одитни техники,които позволяват по-лесно да бъдат установени несъответствия и разлики спрямо очаквания.

Видове юридическа отговорност на одитора
Одитора носи 3 вида отговорност:
1)имуществена
2)административно-наказателна
3)наказателна
1:Реализира се в случаите,когато лице/лица са претърпяли вреда в резултат на взети от тях решения основаващи се на фин.отчети заверени от одитор,които по-късно са признати за неверни.Ако някой счита,че одитора му е нанесъл вреда,то той трябва да докаже,че одиторът е извършил наказуеми действия.По-конкретно да докаже:
-че е налице понесена загуба от негоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Историческо развитие на одитната функция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.