Историческо развитие на одитната функция


Категория на документа: Други


-че понасянето на загуба е резултат на невярна финансова информациа въз основа,на което той е предприел някакви действия
-да докаже,че са налице факти свидетелстващи за неизпълнение от страна на одитора и неговите професионални задължения.
-да докаже,че той е имал договорни отношения с одитора-Това не винаги се третира кат необходимо условие за завеждане на иск срещу одитора
Имуществената отговорност се реализира по реда на закона за задълженията и договорите по общия рисков ред.Закона за независимия финансов одит обаче определя видовете им.отговорност и те са органичена имуществена отговорност,която е до трикратния размер на договореното възнаграждение за одит и неограничена,която се прилага в случаите на умишлено неправомерно поведение от страна на одитора.
2)Тази отговорност е предвидена в Закона за независимия финансов одит за случаите,когато одитора наруши международните одиторски стандарти,етичния кодекс или самия закон за независим финансов одит.Административната отговорност се изразява в налагането на глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000лв. Или отнемането на правото за извършване на независим финансов одит за срок от 2г.Ако след изтичането на 2те години и възстановяването на правото се установи,че одитора извършва същия тип накзуеми деяния,то той може да бъде лишен окончателно от правото да упражнява професията.За да се реализира тази отговорност проверяващите и разследващи органи най-напред издават акт за нарушение,който служи за основа за издаване на наказателно постановление.Тези органи за или дисциплинарен съвет към ИДЕС,или Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.Ако нарушението е установено от Комисията,то наказателното постановление се издава от председателя й,а когато е установено от органи на ИДЕС от председателя на ИДЕС.
Закона за административни нарушения и наказания
3)Реализира се по реда на Наказателния кодекс.В глава ''Престъпления против финансово данъчната о осигурителна система'' на НК е предвидена наказателна отговорност за одитора,който завери неверен финансов отчет,знаейки за това.Отговорността е лишаване от свобода до 1г заедно със съответнта парична глоба.Освен в този случай одиторът носи наказателна отговорност и в случайте,когато подпомогне избягване плащането на данъци в големи размери или когато с негово съдействие чрез използването на подправен документ се получат неправомернос редства от държавния бюджет.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Историческо развитие на одитната функция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.