История на европейската идея


Категория на документа: Други


История на европейската идея
Тема 1
1. Иржи от Подебради през 1464 г. Изпраща писмо до френския владетел Луи XI с предложение за постигане на мир в целия християнски свят. Този проект обединява християнските народи в една общоевропейска организация, в която да има обща монета, институции, пазар. Също така е предложено да се създаде съвет на владетелите, който да взема решения. Предлага се и създаването на съд за възникването на спорове м/у европейските държави.
Предложението на Иржи е свързано със заплахата от османското нашествие .
2. " Съединени европейски щати" ( В. Юго) - 1848 г.
3. През 1923 г. се появява книгата " Памевропа" , написана от граф Рихард Куденхофе- Калерги. Той твърди,че на континента след края на Първата Световна война цари анархия. Той твърди, че нито една от европейските държави не би могла да преодолее последиците от войната и предлага обединение на европейските народи. Според Калерги, Обединена Европа не включва 3 държави: Великобритания ( надраснала Европа) ;Русия ( в по- далечно бъдеще);Турция ( има колебание за нейното европейско бъдеще)
4. Аристид Бриан (м/у двте световни войни) - 1928 г. нобелова награда за мир. Известен е и със своя европейски проект от 1930 г. - меморандум с конкретни предложения към правителствата на европейските държави. На 1 май 1930 г. проектът е разпространен в рамките на обществото на народите.
5. След края на Втората Световна война през 1948 г. в Хага се свиква конгресът на оредералистите. Европейските нации ще прехвърлят някои от своите суверенни права на европейската организация. Тук става възможно създаването на интерграционна общност.
1947 г. план " Маршал" - носи името на държавния секретар на САЩ- Джордж Маршал. Този план е отправен за икономическото възстановяване на европейския континент.
Създава се след военната организация в Европа през 1948 г. Тя е за европейското икономическо сътрудничество, която е преобразувана в организация за икономическо сътрудничество и развитие.
6. През 1949 г на 5 май се създава първата чиста европейска организация, която е политическа и е за след военна Европа. Тази организация е Съветът на Европа.
Има три изисквания за държавите, които членувът в Съвета на Европа:да са демократични държави;върховенството на правото да се спазва от съответната държава'да се спазват основните права и свободи на човека

Правораздавателен орган в съвета на европа е съдът в Страсбург. България членува в тази организация от 1992
IRA - м/ународен орган за инспекция на въглищата. Този орган функционира, но не удовлетворява държавите. Този орган оказва контрол както в/у въглищата, така и в/у стоманата.
Декларация Шуман- 9 май 1950 г. - първият документ в историята на ЕС.
Карл Арнолдт - желае не само частите на държавите,но и всички да бъдат под м/ународен контрол.
Жан Моне - доразвива идеята на Арнолдт, т. е . на планът Моне.
На 18 април 1951 г. - първият договор за създване на европейска общност за въглища и стомана. Той влиза в сила юни 1952 г. Нарича се още " Парижки договор " и участват 6 държави:Франция;Германия;Италия;Белгия;Холандия;Люксембург.

Институции на ЕОВС ( европейска общност за въглища и стомана) :върховен (висш орган) - взима всички решения за отрасъла и са задължителни за всички държави в организацията;съвет на министрите - включва държавите членки на министерско равнище';самблея- това е бъдещият европейски парламент;съд

Основни опорни точки в плана на Жан Моне:да се създаде единна,мирна и демократична Европа;ервопейското обединение да се създаде въз основа на конкретни предложения, т.е. принципът на солидарност;интеграцията първо да започне в икономическата област и после в политическата;движението към обединена Европа да е постепенно:митнически съюз;общ пазар;икономически и валутен съюз;политически съюз;< да се започва от по-прости към по- сложни задачи;< принцип на над националност - ЕС е над национална м/ународна организация.
Има два процеса за разглеждане на европейска интеграция:1) процес на задълбочаване:ЕИО (ЕЕС) - 1957 г. ;ЕОАЕ;това е първично право( законодателство на ЕС) ;ЕЕА;ДЕС;ДА;ДН;първичното право се създава от държавите членки на ЕС, а вторичното- от институциите на ЕС. 2) ЕИО, ЕОАЕ- те имат:комисия ;съвет на министерско равнище; асамблея и съд- те са общи и в трите общности.
Това положение продължава до 1965 г. при подписване на договора за сливане. Той влиза в сила 1967 г. С него се сливат комисиите и съветите.
В историята на европейската интеграция има два провала: (1) план за обща европейска отбрана (план Плевен) ; (2) проект за европейска политическа общност.
7. През 60- те години на XX в. - период на застой от гледна точка на европейските интеграционни процеси. Политиката на Франция се нарича политика на " празния стол" . Френското поведение се изразява и в двукратното отхвърляне на великобританското кандидатиране. Тази политика на " празния стол" приключва с Люксембургския компромис през 1966 г. С него Франция се завръща в съвета, но на много висока цена- когато един акт би трябвало да се приеме с мнозинство, засяга много важни интереси на държавата членка, то не се пристъпва към гласуване, а към търсене на консенсус. В този случай решението може да се приеме само с единодушие.
Единен европейски акт - първа генерална ревизия на учредителните договори. Подписан е през 1986 г. в Хага и Люксембург. Той влиза в сила през следващата година. Този акт е първият документ, който съдържа 2 вида разпоредби:свързани с икономическото сътрудничество;свързани с политическото сътрудничество.
Европейският съвет се занимава с европейското политическо сътрудничество. Съществуват 3 съвета:съвет на европа;съвет на ЕС;европейски съвет
Съвет на Европа - м/ународна организация от класически тип. Създадена е на 5 май 1949 г.
Съвет на ЕС - има старо наименование преди ДЕС - съвет на министрите. Държавите членки са представени на ниво министри. Това е институция на ЕС.
Европейски съвет - състои се от държави или правителствени ръководители на държавите членки. Създава се 1986 г. с единния европейски акт. Има изказване, че този съвет е институция на ЕС ( предположения, дискусия, че е било орган на ЕС) .

Единен европейски акт.
Тема 2
Единен европейски акт (ЕЕА)- обединява два вида разпоредби:
* представляващи най- сериозното изменение на договора за европейска общност;
* регламентиращи сътрудничеството в областта на външната политика и сигурността.
Чл. 1 от общите разпоредби уточнява, че общности и европейското икономическо сътрудничество имат задача да допринесът заедно за напредъка на ЕС. Затова ЕЕА се състои от 34 члена, разпределени в четири части:
* първа част- общи разпоредби;
* втора част- разпоредби за изменение на учредителните договори за ЕС;
* трета част- разпоредби, относно европейското политическо сътрудничество;
* четвърта част- общи и заключителни разпоредби.
Основното направления на ЕЕА е, че се създават правни предпоставки за постепенно изграждане до 31. 12. 1992 г. на вътрешния пазар, който получава обновено определение и то е: вътрешният пазар като територия без вътрешни граници, в която свободно движение на стоки, хора, услуги и капитал се осъществява в съответствие с разпоредбите на този договор.
Приет е списък от 279 мерки, вкючени в т. нар. "Бяла книга" под ръководството на лорд Кок Фийлд.
В областта на институционалния механизъм се въвежда засиленото участие на европейския парламент в законодателния процес чрез нововъведената процедура по сътрудничество. На парламента е предоставено правото на вето по въпроси свързани с приемането на нови държави членки и сключване на споразумения с асоциирани страни. Създава се първо инстанционният съд, който цели да подпомага работата на съда на европейските общности.
В областта на политическото сътрудничество е институционализиран европейски съвет и концепцията за европейско политическо сътрудничество, въз основа на която държавите членки въвеждат и формулират намерението си за обща външна политика.
С оглед на поставените цели се кодифицират, но без да стават част от европейското аки ( достижението на правото на ЕС) .
Разширяват се правомощията на европейската комисия. При определени условия и съветът на министрите може да делегира определени правомощия на европейската комисия.
От голямо значение е разширяването на приложното поле на гласуването с квалифицирано мнозинство. Така въз основа на чл. 100 А , решения могат да се взимат и с квалифицирано мнозинство. Това се нарича ново възраждане на европейската интеграция и разширяване на наднационалното начало, като по този начин се ограничава нац. суверенитет.
За първи път в чл. 130, параграф 4 от договора за европейска общност се въвежда принципа на субсидиарност за разрешаване на противоречията м/у правомощията на суверенните държави и наднационалните институции, но по въпроси, касаещи само проблемите за околната среда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на европейската идея 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.