История на философската мисъл в България


Категория на документа: Други


съдържанието, което ще се влага в горните термини - А. Стаматов
говори за тези етапи относно "философската култура", а не
философията в България, което дава доста голяма разлика. Във всеки случай с оглед на вече поставените граници на изследване в тази работа, посочените термини са излишни. Заслужава да се отбележи приоритета на гносеологическата проблематика в трудовете на повечето български философи - нещо, което се очертава като особен белег при проникването на философията в България. Изключение от това не прави и Гюзелев, който в качеството си и на математик е особено чувствителен към
проблемите на познанието. В този смисъл е очевидно, че
гносеологическите аргументи ще са най-силната част от изложението на Гюзелев, когато става въпрос за "Светът като продукт насъзнанието", още повече ако се има предвид, че тази негова книга се явява продължение на концепцията, която авторът излага в един по- ранен труд - "Елементи на познанието" от 1904г. Ако се отиде още малко по-назад във времето, ще се види, че тази система, която Гюзелев разгръща в посочените две съчинения, от своя страна има своята първоначална основа в един друг труд на автора, който дори само със заглавието се явява в голяма степен показателен - "Теория на доказателствата. Опит за откриване същинските основания на реалната логика" - 1895г. В последното съчинение се намира и едно задълбочено критическо изследване на индукцията като метод, както и критически анализ на идеите на Дж. Ст. Мил. - нещо, на което аз няма да се спирам тук. Не може да не направи впечатление обаче изключително доброто познаване от страна на Гюзелев относно системата на Мил, както и елегантната критика, която той прави на индуктивните методи в нея. От казаното до тук бих могъл да изведа заключението, че
благодарение на Гюзелев се открива една принципно нова стратегия за проникване и разпространение на философията в България. Философията тук не е разказ за появата и смяната на

определени философски теории, школи или системи (Георгов), а самата е вече теория - концепция, която дава Едно обяснение за света, както и Една логика на това обяснение. В този смисъл тя се явява и по- автентична в българската култура, ако се върна към неточната си фотографска аналогия - тя вече е по-близо до оригинала. Казано по друг начин Ив. Гюзелев не разказва за философията като за нещо чуждо, а започва сам да прави такава.

Използвана литература:
1. http://old-philosophy.issk-bas.org
2. http://bg.wikipedia.org
3. http://eprints.nbu.bg
4. Лекции на Проф. Дфн Димитър Цацов
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на философската мисъл в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.