История на икономическите учения - Рикардо, Малтус, Сей и Мил


Категория на документа: Други
Теоретичен въпрос по История на икономическите учения:
"РИКАРДО, МАЛТУС, СЕЙ И МИЛ"

1) Формулирайте закона на Сей.
Закона на Сей е формулиран на база тълкуването му за класическия закон за стойността, според който продажбата на едни стоки на пазара оказва положително влияние върху пласмента на стоки , свързани с тях. Същността на Закона на Сей е, че продажбата на всяка новопроизведена стока води автоматично до съответна покупка на стоката.

2) Като имате в предвид закона на Сей, обяснете на кратко неговото отношение към състоянието на икономическите кризи.
По негова логика състоянието на икономическата криза, е почти невъзможно. Според Сей кризисното състояние в икономиката се достига само тогава, когато в цялото пазарно стопанство е на лице свръхпроизводство.Сей твърди,че достигането на свръхпроизводство в цялото стопанство е невъзможно, защото той го допуска само в определени отрасли.

3) Кой е авторът на теорията за сравнителните предимства във външната търговия?
Авторът е Дейвид Рикардо

4) Защо името на Малтус се отнася към радикалните класици?
Той е класик и привърженик на идеите на Смит и Рикардо. Счита ,че икономиката не се нуждае от държавно регулиране, но в отделни сектори и направления, където се наблюдава пазарно изкривяване е нужна държавна намеса. Малтус става известен с есе за народонаселението. Негова основна идея е нуждата от мерки за регулиране на ръста на населението, тъй като то се увеличава с много по-бързи темпове, отколкото темповете ,с които расте материалното производство.

5) Формулирайте накратко закона за народонаселението на Малтус.
Законът за народонаселението гласи: населението се ограничава от средствата за съществуване. То се размножава, където средствата за съществуване нарастват.

6) Каква е взаимната връзка между "закона за спадащото плодородие на почвата" и "железния закон за работната заплата" на Малтус?
Закона за падащото плодородие е измислен от хората, които използват земята хищнически т.е. от хората, които не мислят каква земя ще оставят на идните поколения. Работната заплата, според Дейвид Рикардо трябва да е в пределите на установеното от "железния закон за работната заплата", който гласи, че тя трябва да се приближава към оскъдния екзистенц-минимум, определян от стойността на средствата, необходими за физическото съществуване на работниците.

7) Рикардо е автор на първата цялостна теория за ......
стойността

8) Напишете кой за първи път теоретически осмисля поземлената рента като икономическа категория.
- Дейвид Рикардо

9) Посочете вярно ли е твърдението: "Смит и Рикардо са автори на теорията за свободната търговия на страните". Обяснете избора си.
Не, защото исторически първата теория е тази на меркантилизма. Сред основните постулати на меркантилизма са идеите, че богатството на една нация се измерва чрез благата, които могат да бъдат превърнати в злато. Меркантилизмът отрежда важна роля на държавата - тя трябва всячески да ограничава вноса и да стимулира износа. В историята на световното стопанство нито една друга държава не е провеждала в чист вид политика на протекционизъм или на свободна търговия. В резултат на тези изключително строги протекционистични мерки, Великобритания развива мощна индустрия, превръща се във фабриката на света, нейните стоки са конкурентноспособни. При тези у-вия тя може да се откаже от протекционизма и да осъществява политика на свободна търговия. Свободната търговия защитава интересите на местните потребители.

10) По какъв начин Сей обяснява нивото на регулация на реалният обществен продукт спрямо потенциалния?
Чрез закона за пазарите, наречен закон на Сей.

11) Какъв сценарий за социални реформи предлага Мил?
В своята изследователска работа той достига до идеята за реформи и с това се отдалечава от другите икономически класици, тъй като създадената от него програма предвижда премахване на наемния труд, социализиране на поземлената рента и ограничаване правата на унаследяване правата на имуществото.

12) До какви параметри трябва да се свежда икономическата намеса на държавата, според Мил?
Според мил темповете на икономически прогрес зависят не на последно място от рамките на квалификацията на работниците, която трябва да се поощрява.

13) На какво се дължи парадокса, който Малтус поставя в центъра на кризисните си предвиждания за бъдещето на капитализма?
Малтусианството се смята за радикално направление на класическата политикономия. Независимо от радикалните възгледи на Малтус /напр. директно елиминиране на броя на потребителите/, той смята, че общите икономически кризи са временно състояние. Малтус смята, че при уместна държавна политика свързана с корекции в икономическото равновесие, което ще предотврати свръхпроизводството, кризисните икономически параметри са лечими.

14) Каква е разликата между теорията за стойността на - Сей от трудовата теория за стойността?
Сей смята, че стойността зависи главно от полезността на стоките. Затова той остава в историята на икономическите учения като утилитарист. Трудовата теория за стойността е икономическа теория за стойността, според която стойността на стоките е относима към труда, необходим за тяхното произвеждане.

15) Какво е отношението на Рикардо към абсолютната и към диференциалната поземлена рента?
Рикардо развива идеята на Смит за абсолютната рента като формулира концепцията си за диференциалната рента. Според него стойността й всъщност е разликата между стойностите на продуктите от земеделие получена от от най-плодородните спрямо най-неплодородните участъци.

16) Парадоксът, свързан със закона за народонаселението, развит от Малтус, актуален ли е в момента?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на икономическите учения - Рикардо, Малтус, Сей и Мил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.