История на икономическите учения - Рикардо, Малтус, Сей и Мил


Категория на документа: Други


Да, актуален е.

17) В какво са сходствата и различията между научната методология на Смит, Сей, Малтус и Рикардо?
Сходствата между тях са,че са спомогнали и за развитието на съвременната икономика.
Различията се състоят в приносите които правят за икономиката чрез различните си теории, възгледи, реформи, закони, идеи, концепции и др.

18) В какво са сходствата и различията между теорията за стойността на Сей и съвременната теория за цената?
Сходното е, че стойността на стоката зависи от нейната полезност, а различието е че цената винаги се отклонява от стойността.

19) Каква е разликата между "абсолютна" и "относителна" стойност в теорията на Рикардо?
Под абсолютна стойност той разбира субстанция на стойността, а именно съдържащото се в стоката количество изразходван труд. Под относителна стойност той разбира разменната стойност - т.е. количеството други стоки, които се обменят срещу 1-ца от дадената стока.

20) Опишете накратко същността на теорията за трите фактора на Сей?
Полезността в икономическия смисъл Сей разграничава от полезността въобще. Икономическата полезност той поставя в отношение с редкостта и характера на нейното ресурсно производство.Само ако полезността на даден предмет е свързана с редкостта на неговото производство, само тогава според Сей тя го прави обект на желанието на потребностите на човека, кара го да желае и обуславя неговото търсене. Сей разделя три главни категории : природата, която свежда преди всичко до земята, трудът, разбиран като човешка промишлена дейност и капиталът, отъждествяван с всички средства и оръдия за производство без земята.

21) Опишете смисъла на теорията за диференциалната рента на Рикардо.
Той изгражда теорията за рентата на базата на трудовата теория за стойността и Относителното плодородие на почвата,а не на нейното абсолютно плодородие. Рикардо признава само диференциалната рента, като изключва абсолютната рента, т.е.този излишък, който се получава над средната печалба е селското стопанство.

22) В какво са сходствата и различията между теорията за реализацията на Сей и на Малтус?
Една от големите заслуги на Сей е, че е 1-ят икономист в Европа, който първо направил правилна оценка на принципите на Смит и второ допринесъл за развитието в определени посоки на класическата политическа икономия. Той пръв систематизира учението на Смит, като го разделя на три части: производство, разпределение, потребление. Малтус показва какви препятствия могат да попреча повишението на богатството. Той подчертава, че производството на предмети за потребление не може да действа със същата пропорция, както повишаване на населението. Заслугата на Сей и на Малтус е, че те не само уточняват системата на Смит, но и обогатяват икономическата наука с нови идеи за разширяване на границите на икономическото знание.

23) Какви последствия от закона за народонаселението предрича Малтус?
Малтус смята, че този закон действа неизменно. Населението има стремеж към неограничено размножаване. Излишъкът от населението е обречено на мизерия, глад и измиране. Ако по света съществува мизерията то вина за това има самото население поради това, че не може да овладее своите страсти. Народът трябва да вини най-много себе си за своето страдание.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на икономическите учения - Рикардо, Малтус, Сей и Мил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.