История на религиите


Категория на документа: Други


ВЪЗНИКВАНЕ НА РЕЛИГИЯТА КАТО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ДУХОВНА ПОТРЕБНОСТ

РЕЛИГИЯТА Е ТАЗИ КОЯТО ДАВА И ВЯРАТА , И НАДЕЖДАТА, И ЛЮБОВТА КЪМ ХОРАТА, КЪМ ТВОРЕЦА, КЪМ ВСЕМИРА, ТЯ ДАВА РАЗКОВНИЧЕТО, ИСКРИЦАТА, СОЯТО ОСВЕТЯВА МРАЧНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ.
Историята ни дава възможност да прозрем една голяма истина - религиозната идея винаги е съпровождала човечеството в неговото развитие. Самото понятие нееднократно е било обект на тълкуване. Така например в първите десетилетия на 20 век Рудолф Ото се опита да дефинира понятието с помощта на понятието " Святост" , твърдейки, че религията е това, което се базира на святостта.
От гледна точка на етимологията на думата Религия винаги се посочва връзката с латинските глаголи relegere /преписвам, събирам отново, предпочитам/. Директният произход се открива в латинската дума religio = свещено задължение, клетва, съвест. В латинския език, обаче, понятието Религия се отнася до правила, забрани, ритуали, предупреждения за определено поведение, но като цяло то не включва в себе си непременно преклонение пред определено божество.
Още при най- архаичните нива на културата да живееш като човешко същество е само по себе си религиозен акт, тъй като храненето, сексуалният живот и трудът имат сакраментална стойност. ДА БЪДЕШ, ДА СТАНЕШ ЧОВЕК, ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ " РЕЛИГИОЗЕН".
ТЕОРИИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА РЕЛИГИЯТА
* Натуралистичната, Природни обяснения, заради природни феномени са възникнали религиите;
* Политико- социална. Когато човечеството се разделя на класи , за да вземе властта, започва да говори за боговете.;
* Че от магията започва религията;
* Анимастичната теория
Лукреций за натуралистичната теория : " страхът създаде първите богове! " , т.е . боговете са създадени от човека като необходимост. Защитниците на тази теория твърдят, че първобитните хора, които са нямали необходимите знания за логично обяснение на природните явления са смятали, че зад тях стоят свръхестествени сили, способни да се разпореждат и с човешкия живот
Не по- малко са и последователите на т.н. анимистична теория . anima / душа/ Теорията има за цел да докаже , че религиозното мислене се основава на първоначалните представи на първобитните хора, че душите на предците им живеят около тях и са в състояние да им помагат и да ги закрилят.
Като разновидност на тази хипотеза се явява тотемистичната теория. При нея също се говори за предците на човешката общност, но тук те са под формата на определено животно, тотем , от което води началото си отделният човешки род. На пръв поглед в Християнството тотеми няма, но не е така, самия Христос е жертва, раздава се риба, тя е жертвата, която се дава
Идеята е , че всеки един от нас трябва да пожертва нещо в името на нещо по- голямо.

Според политико- социалната теория за възникване на религията , тя се появява в мига, в който един човешки предводител, искайки да оправдае властта си, посочил, че тя му е дадена от Бога.
Магията , черна или бяла, съществува. В свещените храмове били обучавани такива " посветени " като Орфей, Мойсеи, Питагор, Солон, и се преподавала магия. Разбира се и тогава се вижда двойственият и характер- божественото знание и черно изкуство, при първата обучавания трябвало да се постави в хармония с природата, за да прави добродетелни дела и услуги на човечеството, във втория случай- при черната магия обучавания успявал да придобие власт над духовете, правейки противоестествени и злонамерени действия.
ВСЯКА ЕДНА РЕЛИГИЯ ИМА ЗА ЦЕЛ:
* Да осъществи свещената връзка между човека и бога;
* Носи своите нравствени закони , Божите закони- не кради, не лъжи, не убивай;
* Доброто и злото са дадени от боговете, дава нравствени предписания, и право на хората да изберат пътя по който да тръгнат, по пътя на Доброто или по пътя на Злото. Съществуват постоянни категории опозиции: мъж- жена, Адам- Ева, горе- долу, ляво- дясно, светлина- тъмнина, любов- омраза, добро- зло. Всъщност злото МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО НЕДОРАЗВИТО ИЛИ ПО- СКОРО НЕПРОЯВИЛО СЕ ДОБРО;
* Съществен елемент е пропагандираната идея за безсмъртието на душата, тя преживява множество прераждания;
* ИМА СОБСТВЕНО ЛЕТОБРОЕНЕ, т.н. юдейското летоброене започва от 3760 г. пр. нулевата година, когато се смята, че е започнало сътворението на света. Следователно да се изчисли по еврейския календар коя година е 2009, трябва да се прибави 3760, т.е. 5769 г. от сътворението на света според Стария завет. При Християнството пък отправната точка е рождението на Исус Христос ,/ преди и след Христа/. Ислямът също има своя календар, чието начало се свързва с годината на утвърждаване на мюсюлманската религия- 622 г. сл. Хр.

N.B. НЯМА РАВЕНСТВО МЕЖДУ РЕЛИГИЯТА И СЪОТВЕТНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ.

РЕЛИГИОЗНОТО МИСЛЕНЕ В КАМЕННАТА ЕПОХА

ТОВА НЕ Е ДЕЛО НА ДНЕШНИЯ ДЕН ИЛИ НА ВЧЕРАШНИЯ- ТО Е СЪЩЕСТВУВАЛО ПРЕЗ ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, И НИКОЙ НЕ НИ Е КАЗАЛ ОТКЪДЕ И КАК ТО Е ДОШЛО.
СОФОКЪЛ

Още в най- древни времена човечеството е имало своите духовни ценности. Тяхното присъствие, развитие и запазване определя моралния кодекс на земните жители.
Преди около 200 000 години се наблюдава изключителен революционен скок в развитието на антропоидите на Земята. Homo erectus се превръща в homo sapiens, при което мозъкът му се увеличава с 50 %, а и придобива способност за езикова комуникация.
Учените не оспорват факта , че още в палеолита хората са имали религия:
* На много места се откриват в пещери черепи и дълги кости/ н-р на мечки/, положени или в скални ниши или покрай стените на пещерите. Изследователите предполагат, че става дума за най9 древния ловен ритуал, целящ заравянето на животинските останки с цел осигуряването на възможността животните да се преродят." Сухи кости, чуйте словото Господне. Тъй казва Господ Бог на тия кости: Аз ще въведа във вас дух- и ще оживеете...произлезе шум , и ето- движение, и почнаха да се сближават костите, кост до кост , Иезекиил .;
* Наред с идеята, че костният материал след време може да е необходим за прераждането, тук е налице и вярата в задгробния живот , за което свидетелства погребалния инвентар, съдове, храна, украшения, за да може погребаният и в задгробния живот да продължи привичните си дейности. От тези времена датират т.н. хокерни погребения, при които погребваният се поставя в ембрионална поза, покрит с червена охра, т.е. след смъртта тялото отива в утроба. Човекът е създаден от пръстта и в пръстта се връща, както твърди и Християнската религия;
* На много места археологическите разкопки свидетелстват за обичая черепите на предците да се пазят, защото се вярвало, че човешката душа обитава в черепа;
* Находките на късния палеолит и мезолита свидетелстват за въвеждането на още по- сложни религиозни представи и практики- жертвоприношенията, жертвопринасяне на животни чрез удавяне;
* В новопоявилото се изобразително изкуство от мезолита / среднокаменната епоха/ нататък също се откриват елементи от религиозните ритуали и жертвоприношения- т.н. ловни сцени по стените на пещери;
* От осмото хилядолетие пр Христа, насетне, когато човечеството вече е опитомило животни и е започнало да отглежда житни култури, в религиозната символика се появява нов символ- фалосът с определена магико- религиозно значение.Сексуалният символизъм бил предназначен за предизвикване на плодородие. Същото значение имали и сексуалните сцени, рисувани по пещерни стени;
* Развитието на земеделието усложнява още повече религиозните представи на човека. Появява се вярата в божество, което е пренесено в жертва, за да може да се родят съответните растения, нужни за препитанието на хората. ;
* Земеделието, което започва да играе най- важната роля за оцеляването на рода налага нова ценностна система. Плодородието на земята тясно се съотнася с женското плодородие. Богът на небето и богинята- земя се свързва в свещен брак, за да може да се извърши мистерията на раждането, на смъртта и на повторното раждане;
* ПЕРИОДИЧНАТА ОБНОВА НА СВЕТА, РАЗГЛЕЖДАН КАТО ЕДИНЕН ОРГАНИЗЪМ, В КОЙТО ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ СА ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ. Тази взаимовръзка се осъществява от друг единен и навсякъде повтарящ се символ- КОСМИЧЕСКОТО ДЪРВО, което обединява трите свята: небе- земя- подземие / подводие/. Ежегодното обновяване на света е намерило излаз в митико - ритуалния сценарий за всяка Нова Година, когато се преповтаря космическата цикличност и природната креативност- раждане- смърт- повторно раждане/
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ ВИНАГИ ПРЕПОРЪКИ И ВНУШЕНИЯ СЕ ВЪЗПРИЕМАТ БЕЗРЕЗЕРВНО ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СОЦИУМА , ПОРАДИ КОЕТО ДНЕС ВСЕ ОЩЕ СМЕ ТВЪРДЕ ДАЛЕКО ОТ ТАКА НУЖНАТА ЗА БЛАГОДЕНСТВОТО НА ЧОВЕШКАТА РАСА ХАРМОНИЯ.
ЖЕЛАНИЯТА И НАДЕЖДИТЕ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ СА ОБАЧЕ ВИНАГИ НАЛИЦЕ
ЗА ДА НИ ИМА !

АНИМИЗЪМ, ТОТЕМИЗЪМ

ТРЯБВА ДА СЕ УЧИ, ЗА ДА СЕ ЗНАЕ; ДА СЕ ЗНАЕ, ЗА ДА СЕ РАЗБИРА; ДА СЕ РАЗБИРА, ЗА ДА СЕ СЪДИ !Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на религиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.