История на религиите


Категория на документа: Други


ШИВА е пастир и йога. Той притежава способността да се въплътява в различни животни, по което прилича на Дионис. Той е бог на разрушението, със задължително трето око, всевиждащ и наказващ всяко провинение. Тази му функция се изобразява с триъгълник, чиито връх е обърнат надолу. Шива е и Бог- Творец, Обновител и Съживител. Символично сътворителната му функция се изобразява с триъгълник, чиито връх е нагоре. При налагане един върху друг на тези триъгълници с противоположно ориентиране се появява известният знак на еврейската звезда. Атрибути на бог Шива:
* ЗМИЯТА, символ на мъдростта. Тя винаги е около т.н. Дърво на познанието и е пазител на познанието. Всяка пролет змията сменя кожата си, и това я свързва с идеята за прераждането;
* ОГЛЕДАЛОТО, вглеждането в огледалото не е само Нарцисовия ефект, а опит за самонаблюдение и самоопознаване Защото само след като човек добре проумее какво представлява сам и се опознае, ще може да проумее и позна е Бога. " КАКВОТО Е ДОЛУ, ТАКОВА Е И ГОРЕ";
* БРОЕНИЦАТА, безначален кръг, зърната на броеницата напомнят за това кака изживяваме дните си .
ВИШНУ - четирирък, успявал с три разкрача да прекоси пространството от земята до небето. Той е медиаторът, обединил трите свята : земя, небе и пространството помежду им.
ИНДУИЗМЪТ ВНУШАВА НА СВОИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СТРЕМЕЖ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПЪЛНА ДУХОВНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ. Пътищата за осъществяването на това са :
* МИМАНСА, изследване на Ведическия ритуал, с цел решаване на спорните въпроси в него;
* ВЕДАНТА, учение за Аз-а/ Его-то/ , което е Атман , и Божественото начало, което е Браман.;
* НЯЯ, достигане на пълно и цялостно освобождение на духа чрез логически познания;
* ЙОГА, система от дихателни, мисловни и контролирани упражнения, целящи достигане на божествения абсолют.
Жертвоприношението , както и в другите религии играе съществена роля в Индуизма. Жертвоприносителят и самата жертва са идентични, като Атман и Браман . : Боговете жертвопринасяха жертвоприношението чрез жертвоприношението."Най - значимото жертвоприношение е свързано с жертването на коня-
Свещената книжнина на Индуистката религия носи общото наименование ВЕДИ/ ЗНАНИЯ/ . Те са четири на брой:
1. РИГ ВЕДА, митологични разкази и балади под формата на диалози, молитви и магически формули;
2. АТХАРВА ВЕДА, сборник с магически и заклинателни правила и молитви;
3. ЯДЖУР ВЕДА, церемониални текстове, произнасяни по време на жертвоприношенията;
4. САМА ВЕДА, различни песенни текстове.
Като всяка религия Индуизмът същ има своя празнична система. В периода януари - февруари ежегодно се провежда празник, посветен на Шива, с цел да се измоли плодородие/ като нашия Кукеровден/. Празникът Холи е посветен на пролетта и любовта и се празнува февруари - март. Празникът на Кришна се схваща като Коледа, с много песни и танци и се провежда в периода юли - август.

ВЪПРОС 6. ЗОРОАСТРИЗЪМ

ТОВА, КОЕТО Е ДОЛУ, Е ПОДОБНО НА ТОВА, КОЕТО Е ГОРЕ, А ОНОВА, КОЕТО Е ГОРЕ, Е ПОДОБНО НО ТОВА, КОЕТО Е ДОЛУ, ТОВА Е ЧУДОТО НА ЕДИНСТВОТО НА НЕЩАТА

ЗОРОАСТРИЗМЪТ, или Маздаизмът, е религия на древния Иран или Персия. Наименованието Маздаизъм идва от името на главния бог в тази дуалистична религия- Ахура Мазда. Името Зороастризъм произлиза от това на създателя и разпространителя на това учение- персиецът Зердуш .Днес в Западна Европа най- често се използва името- Заратустра.
Акцента тежи върху надеждата за безсмъртие. Това вечно блаженство можело да се осъществи по три начина:
* Употребата на свещената опияняваща течност/ при гърците- амброзия/;
* По пътя на познанието;
* С едно добродетелно поведение- ДОБРИ МИСЛИ, ДОБРИ ДУМИ И ДЕЛА, ПРЕДАНОСТ КЪМ ИСТИНАТА.
Свещената книга на Зороастризмът се нарича Зенд Авеста, от която голяма част е загубена във времето. Предполага се, че Зердуш е живял някъде между 1000 и 600г. пр. Христа. Казва се, че още преди неговата поява силите на злото - девите, се опитали да го унищожат. Три дни преди раждането му родното му село било осветено с изключително ярка светлина, която подлъгала населението , че има огън и то напуснало селището. Когато се върнали хората заварили сред тази ярка светлина новороденото. Като божи пратеник Зердуш още в ранна детска възраст показвал удивителна мъдрост и зрялост, както и готовност за усамотение, за да достигне до Божията промисъл. В това отношение той напълно съответства на малкия Исус.
Като дуалистична религия в Зороастризмът се откриват две напълно противоположни начала. ГЛАВНОТО, ОСНОВНОТО И ВЕЧНОТО е Ахура Мазда/ мъдрият господар/ понякога той е изобразяван като слънце, а последователите му го възприемали под формата на огън и се наричали огнепоклонници. Ахура Мазда е първият и последният, т.е. началото и края, алфата и омегата. Той символизира светлината , доброто и святото. Ахура Мазда се явява баща на двама близнака. Единият е Благотворящия дух, т.е сътворителното начало / Доброто и Живота/ , който напълно се идентифицира със самия Ахура Мазда. Другият е Разрушителният дух, олицетворяващ Злото и Смъртта. Личен избор на всеки от нас е да се определи кой път ще избере. Според избора на всеки накрая той ще бъде съден и тези, които са избрали доброто, ще попаднат в Рая/ дома на песента/, а останалите ще бъдат насочени към Дома на злото. Напрегнатият двубой между двете напълно противоположни сили преминава през три етапа:
* Първи етап е Сътворението. Това е пълното навлизане на Духа в материята, известно като инволюция;
* Вторият етап е уравновесяване на силите на доброто и злото. Инволюцията напълно е завършила и силите видимо са изравнени;
* Времето на еволюцията- победа на Твореца над Разрушителя, на Духа над Материята.
Зороастратизмът носи и друга една оригинална идея, която след това ще се повтаря и в другите , вече монотеистични религии. В нея се говори за Спасителят. Във връзка с тази идея има и един ежегодно повтарящ се ритуал- настъпването на Нова Година, обновление на света чрез повторение на сътворението.
Както и в други религии, и в зороастратизмът жертвоприношението играе определена роля. Принасят се в жертва коне, овце/ избягват се жертването на бик/ , но и хляб и свещеното питие, масло, цветя и други. Професионални жертвоприносители били магите. Херодот: " не е редно да се извърши жертвоприношение без помощта на някой маг"
В своята същност Зороастризмът прокламира ДОБРАТА МИСЪЛ, ДОБРАТА ДУМА, ДОБРОТО ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ДАВА СВОЯ СВЕТОВЕН ПРИНОС ВЪВ ИЗВИСЯВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ.

ВЪПРОС 7 БУДИЗМЪТ- УЧЕНИЕ ЗА ТОТАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ

НЕИЗВЪРШВАНЕТО НА НИКАКВИ ГРЕХОВЕ, ПРАВЕНЕТО НА ДОБРО И ОЧИСТВАНЕТО НА СВОЯ УМ- ТОВА Е УЧЕНИЕТО НА ПРОБУДИЛИЯ СЕ
Будизмът е учение, което почива на основата на Индуизма. То поучава хората ,разпространява Благата вест сред тях, по какъв начин да се преодолее житейското страдание и да се стигне до избавлението.
Създател на учението е Буда/ пробуден, просветлен/ в мига, когато Гуатама Буда се родил станали 32 000 чудеса, при което природата онемяла: облаците спрели своето движение, птиците замлъкнали , водите в потоците спряла неуморния си бяг, дори разпукването на цветчетата спряло., животните стрели храненето си, слепите виждали, и сакатите и немите се излекували...
Сидхарта вероятно живее в периода 560-480 г. пр. Христа. Той се ражда в подножието на Хималаите , Североизточна Индия. Баща му бил цар на племето Саки , а майка му, царица Мая.Той отрасъл в двореца във веселие и безгрижие и нямал представа колко мъки , трудности и страдания има в живота. Когато, обаче излязъл извън двореца, сред хората, той разбрал, че съществува една горчива истина- старост, болест, страдание, смърт. Основната мисъл, която почнала да го занимава е по какъв начин да избегне завинаги преминаването през тези тягостни и тежки страдания. Присъединил се монасите скитници, приемайки прозвището Сакия Муни, което означава Безмълвника от племето Саки. Скиталческият монашески период бил изпълнен с редица негови опити да се подлага на жестоки телесни изпитания, за да може по- бързо да се достигне пълното душевно освобождение, т.н. Нирвана. След 6 години най- сетне осъзнал безполезността и безсмислието на подобно умъртвяване на плътта и по време на медитация под едно смокиново дърво получил просветлението си, придобивайки познанието си за Четирите благородни истини. Едновременно с това той преминава и през редица изпитания и изкушения, внушени му от изкусителя Мара- високомерие, суета, мания за величие , както и три девици, които той с лекота преодолял. Буда се заема с отговорната мисия да разкрие на хората същността на Колелото на закона и да разясни четирите истини за " страданието обреченост" и за осемстепенния път на избавление. Буда се обрича на 45- годишно скиталчество, за да може да бъде сред хората и да ги поучава по какъв начин самите те да получават просветлението и да се самоусъвършенстват. Достигнали са до нас последните думи на Просветеления, които той изрича преди смъртта си / почива от отравяне/: " Всичко в човешкия живот е преходно. Погрижете се за своето спасение!" . така той умира в нирвана, загубвайки по свое желание завинаги способността за следващо превъплъщение/ имал е 550 пререждания/.
Последователите му организират събори и систематизират първо устно, а после писмено, цялостното му учение, оформено в т.н. Трите кошници./ трипитака/. Учението било изписано на палмови листа, поставени в кошници
* В първата кошница, Винаяпитака, имало текстове, отнасящи се до монашеската дисциплина - какви грехове трябва да се избягват. Тук се включва и сборник с разкази за живота и дейността на Буда;
* Втората кошница се нарича Сутапитака. Тя е същината от проповядваното учение от Буда. Централна роля тук играе Мъдростта на закона както Преражданията, където са описани 550 прераждания на Буда;
* Третата е Абидхамапатика/ проучване на закона/, за тези, които познават добре закона да могат по- добре и по- бързо да достигнат до бързо освобождаване.
Същността на учението на Буда се състои в това да препоръчва на хората най- добрият начин за самоусъвършенстване и достигане до нирвана." От две крайности, о монаси, трябва да се пазите...да не се привързваш към чувствените наслади, което е долно, вулгарно , недостойно , но и да не умъртвяваш плътта си чрез изтезания, което е мъчително, недостойно.......Това е благородния път с осемте степени: ПРАВИЛНОТО ВИЖДАНЕ , ПРАВИЛНАТА МИСЪЛ, ПРАВИЛНОТО СЛОВО, ПРАВИЛНОТО ДЕЙСТВИЕ , ПРАВИЛНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ , ПРАВИЛНОТО УСИЛИЕ, ПРАВИЛНОТО ВНИМАНИЕ, ПРАВИЛНОТО ВГЛЪБЯВАНЕ. С ДРУГИ ДУМИ 4-ТЕ СВЕТИ ИСТИНИ МОГАТ НАКРАТКО ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ТАКА- ВСЕКИ, КОЙТО СЕ Е РОДИЛ, СТРАДА, но не зарад първородния грях, а заради своето невежество."
Крайната цел е нирвана, достигане до единствената ИСТИНА и единствената реалност, окончателна смърт с пълно освобождение и без нови прераждания.
Цитати:
" не се занимавай с чуждите грешки и постъпки, нито с чуждото нехайство, а осъзнайте вашите собствени постъпки и вашето нехайство" ;
Истина ви казвам- омразата не се облекчава с омраза. Омразата се лекува с любов, това е вечния закон."Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на религиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.