Избирателна система в Полша


Категория на документа: Други


Част А от избирателните списъци включва полцки граждани. Там трябва да се упоменат: имената на избирателя, датата му на раждане, неговия адрес, както и Единния му граждански номер, който в страната се нарича PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludnośc). Избиратели, които са полски граждани и имат постоянно местожителство в страната, трябва автоматично да бъдат включени в избирателните списъци.
Част Б от избирателните списъци покрива изборния регистър на граждани на Европейския съюз, които не са полски граждани, които пребивават постоянно на територията на страната и упражняват избирателните си права в нея. Тази част от избирателните списъци включва имената на избирателя, националността му, адреса му и номера на паспорта или друг идентификационен номер на документ. Ако гражданин на ЕС, пребиваващ постоянно на територията на Република Полша, е лишен от избирателни права в собствената си страна, то тогава той е лишен от тях във всяка друга страна членка на ЕС. Регистрирането на избирателите се извършва от общините. Общинските съвети трябва периодично да информират компетентните избирателни органи за броя на регистрираните избиратели. Между 8 и 21 дни преди изборния ден, всеки избирател мода провери в съответната община в кой избирателен списък е включен и дали въобще е включен. Всеки избирателен списък е достъпен за проверка. Всеки може да отправи оплакване относно нередности в избирателните списъци към съответния орган, изготвил избирателния списък.
Изборите за Сейм се свикват от президента на Полша не по - късно от 90 дни преди изтичането на 4 - годишния мандат на управляващия към момента Сейм. Изборите се провеждат в неработен ден. Всеки от кандидат - избирателите има право да проведе предизборна кампания в телевизионни медии и радиа. Общото време за предизборна кампания в медиите е : в национални програми - 15 часа в полски телевизии, включително 3 часа в ТВ Полония и 30 часа в Полското национално радио; в местни порграми - 10 часа в полски телевизии и 15 часа в полски радиа. По - различна е ситуацията при повеждането на предизборна кампания при изборите за Сенат: Избирателната комисия, която е регистрирала кандидат за сенатор е отговорна за разпространяването и провеждането на безплатна предизборна кампании в обществни програми, радиа и телевизии из цялата страна, ако кандидат - сенаторът е регистриран в повече от половината избирателни райони. Общото време за реклама е: 5 часа в полски телевизии и 10 часа в полски радиа, що се отнася до национални медии национални програми; както и 3 часа в местни полски телевизии и 6 часа в местни полски радиа.
Националният съвет за радио и телевизия (след съгласуване с Националната избирателна комисия) установява правилата за провеждане на предизборна кампания в радио и телевизионни предавания от страната на кандидатите за представители на Сейма и Сената.
Съществуват и специфични правила за финансиране на предизборната кампания на кандидат - сенаторите. Избирателната комисия, която е регистрирала кандидат/ кандидати за Сената, носи отговорността да финансира кампанията със средстав от бюджета на съответния избирателен район.
В деня на изборите за Сейм избирателят гласува в избирателно помещение в съответната секция. Той дава гласа си само за един списък от кандидати, поставяйки знака " x" ( две кръстосани линии) върху бюлетината в квадратчето от лявата страна на имената на кандидатите. Гласът се счита за невалиден, ако знакът " x" е поставен в квадратчето от лявата страната на повече от един кандидати. Невалидна е и празната бюлетина. Бюлетините се поставят в плик, след което в урна.
При установяване на изборните резултати в съответния избирателен район, регионалната избирателна комисия пресмята сумата от : избирателите, умълномощени да гласуват, избирателите, на които са предоставени бюлетии, избирателите, гласували чрез пълномощник, бюлетините от урната ( включително невалидните бюлетини, валидните бюлетини), навалидните гласове, валидните гласове от всички избирателни списъци, валидните гласове за всеки от списъците с кандидати, валидните гласове за индивидуалните кандидати оттези списъци. Тези данни се записват в протоколи във всеки от изборните райони, които на свои ред се предават на Националната избирателна комисия.
Резултатите от изборите за Сейм се публикуват в Официалния вестник на Република Полша, като данните се предоставят от Националната избирателна комисия под формата на официално съобщение. То трябва да съдържа основна информация от изборните регистри във всеки от изборните райони. Националанта избирателна комисия трябва да изпрати съответното известие с информация за изборните резултати и до президента на Република Полша, до Говорителя на Сейма и до Върховния съд не по - късно от 14 дни след като данните бъдат официално публикувани в Националния вестник.
Оспорване на резултатите от изборите за Сейм се отправя в писмена форма до Върховния съд в седемдневен срок след оповестяване на изборните резултати от Националната избирателна комисия в Официалния вестник на Република Полша. В случай, че Върховният съд анулира изборните резултати, се провеждат нови избори по реда, обявен в Изборния кодекс на Република Полша.
При изборите за Сенат, които подобно на изборите за Сейм се свикват от президента на Република Полша и се провеждат в неработен ден, Националната избирателна комисия е ангажирана с изготвянето на бюлетините и транспортирането им до изборните райони. Бюлетините съдържат имената на регистрираните кандидати за сенаторски мандат в азбучен ред.
Избирателят гласува за определен кандидат - сенатор, поставяйки знака "x" на бюлетината срещу съответното име. Само ако кандидат - сенаторът е регистриран, избрателят поставя знака "x" в квадратчето, маркирано с "ДА" от лявата страна на името на кандидата. Поставяйки знака "x" в квадратчето, маркирано с "НЕ" от лявата страната на кандидата, означава, че избирателят гласува против съответния кандидат - сенатор.
Ако бюлетината не е маркирана със знака "x" в квадратчето отляво до името на някои от кадидат - сенаторите, то тогава тази бюлетина се счита за невалидна. Същото важи и за бюлетини, в които знакът "x" е поставен в квадратчета до имената на повече от един кандидат - сенатори.
При отчитане на резултатите от изборите за Сенат избирателната комисия пресмята броя на :умълномощение да гласуват избиратели, избирателите, получили бюлетини, избирателите, гласували чрез пълномощник, бюлетините в урните (валидните и невалидните), валидните гласове за всички кандидати, валидните гласове за всеки един от кандидат - сенаторите.

Кандидат - сенаторът в определен избирателен район, получил най - много валидни гласове, е победетител в съответния район. Ако двама или повече кандидат - сенатори са получили еднакъв брой гласове, приоритет има кандидат - сенаторът, за когото са гласували избирателите от по - голям брой избирателни райони.

Областната избирателна комисия незабавно трябва да оповести резултатите от изборите за Сенат след приключване на изборния ден. Всеки изборен район изготвя протокол, който изпраща на Националата избирателна комисия. Тя на свой ред публикува изборните резултатите в Официалния вестник на Република Полша. Освен това, тя изпраща официално съобщение с изборните резултати до президента на Република Полша, Говорителя на Сената и Върховния съд не по - късно от 14 дни след публикуването на изборните резултати в Официалния вестник на Република Полша.
Мандатът на сенатор се прекратява в следните случаи: при смърт, при загуба на избирателни права, при подаване на оставка, при решение на правораздавателен държавен орган, при приемане на длъжност, която не може да се съвмести с работата на сенатор според Конституцията на Република Полша, при избиране за депутат в Сейма.
След като Националната избирателна комисия публикува резултатите от изборите за Сенат в Официалния вестник на република Полша, трябва незабавно да изпрати на Министъра на правосъдието информация за избраните за сенатори кандидати (имената им, адресите им, дата и място на раждане, Единен граждански номер/ PESEL.
Президентът на Република Полша може да изисква провеждането на допълнителни избори за Сенат в случаи на: смърт на сенатор, при изтичане на срока за обжалване на заповед на Говорителя на Сената, при провал на подобно обжалване пред Върховния съд.
Глоба между 1000 и 10 000 злоти (полска парична единица) трябва да заплати всеки, който принуждава и използва натиск върху избиратели с цел гласуване за определен кандидат. Всеки, който получава финансови или лични облаги срещу участие в подкупване или подбравяне на гласове, подлежи на глоба, която варира между 10 000 и 50 000 злоти.
Всеки, който предприема предизборна кампания без писменото съгласие на представител на закона, подлежи на глоба или лишаване от свобода.
Всеки, който си позволи преди края на изборите да оповести публично изборните резултати или да предостави, каквато и да била информация в тази посока, трябва да заплати глоба в размер от 500 000 до 1 милион злоти. С гореописаните санкции се изчерпва описанието на спецификата на провеждането на избори за Сейм и Сенат в Република Полша.
Република Полша се нарежда сред едни от най - старите страни в Европа. Основаването на полската държава се свързва с налагането на християнството през 966 година от княз Мешко I на територия, приблизително сходна с тази на съвременна Полша. През 1918г. страната връща независимостта си след оттеглянето на Русия и загубата на Германия през Първата световна война. През септември 1939 г. е нападната от Нацистка Германия, което дава началото на Втората световна война. По време на войната загиват над 6 милиона полски граждани, а голяма част от еврейското ѝ население е избито. През 1945г. СССР налага комунистически строй и страната се трансформира в Народна република до 1989 г. Падането на комунизма в Източна Европа през 1989 година дава началото на т.нар. "Трета полска република".
Въпреки огромните разрушения в следствие на войната, Полша успява да се възстанови, а след 1989 година успешно развива демократиция и пазарна икономика, и днес се нарежда сред държавите с висок индекс на човешко развитие и стандарт на живот. Страната е членка на Европейския съюз от 2004г., НАТО от 1999г., ООН от самото му основаване на 24 октомври 1945г., СТО от 1995г., както и на редица други международни организации.
Столицата Варшава е позната и като "града Феникс" заради вековете бурна история, през които градът неведнъж е бил събарян и издиган наново. Голяма част от забележителностите са изграждани отново след разрушителната Втора световна война. Тези забележителности са от различни исторически периоди, което обуславя архитектурното и културно разнообразие.
Векове наред Полша е мостът, свързващ Изтока и Запада. Разположена в сърцето на Европа, Полша е мултишлифована страна, където главните и средновековни градове са оплетени в мрежите на съвременните елегантни граждани и, където теглените от коне каруци се движат по селските пътища, недокоснати от прогреса.

Използвана литература:

1. Конституция на Република Полша
2. Изборен кодекс на Република Полша

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избирателна система в Полша 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.