Изчислаяване на импулсен трансформатор за еднотактен DC/DC преобразувател


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА : ЕЛЕКТРОНИКА
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА : КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА
ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА

КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА :
Изчислаяване на импулсен трансформатор за еднотактен DC/DC преобразовател.

Студент : Преподавател :

Фак. № Подпис : ..........................................
Специалност :
Подпис : ................................................
Габрово 2013

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Задание
2. Теоритична обосновка
3. Методики за изчисляване на импулсен трансформатор
4. Използвана литература

II. Теоритична обосновка

Трансформатора е статичен електромагнитен материал, чието основно предназначение е да преобразува параметрите на променливотоковата електрическа енергия - напрежение, ток, честота, брой на фазите, и да осигурява галванично разделяне на електрическите вериги.

Съществуват трансформатори с най - разнообразно предназначение в различните електронни устройства, сьобщителни апаратури и др. Трансформаторите са основен блок на всеки токоизправител на токозахранващо устройство и служат за преобразуване на мрежовото напрежени в напрежение с необходимата в конкретния случай стойност.

При проектиране и изследване на импулсни трансформатори , с правоъгълна форма на сигнала, особен интерес представлява формата на изходния импулс. По стръмността на фронтовете и плоската част на импулса е възможна количествена оценка на вносимите от ИТР изкривявания.

При проектиране на импусни трансформатори се препоръчва да се започне с избора на материала и подбор на магнитопровода. Първото което се прави е да се избере основата на ферита. Най - важният фактор при избора са загубите при работна честота и необходимата магнитна индукция. Феритът наречен мопермалой, съдържа съставка от немагнитния материал молибден. Молибдена действа като разпределена въздушна междина, което прави този материал много подходящ при наличие на еднопосочен магнитен поток или с постоянна съставка. За съжаление мопермалоя се предлага само под формата на троид и обикновено се използва за бобината в изхода. Магнитопроводите се произвеждат от електротехническа стомана ( ϶310 ; ϶340 ; ϶350), от пермалой ( 80HXC; 79HM ). Ферити ( N27; N67; N47; 3F3). След избор на магнитния материал трябва да се определи формата на магнитропровода. Фирмите производители предлагат различни форми, най-срещаните форми са Ш-образна, П-образна, чашковидни и тороидална форма. Всеки тип магнитопровод има някакви предимства по отношение на размери, цена или екранировка, което трябва да се оцени за конкретното приложени. При електрическите изчисления е необходимо да са известни токовете и напреженията които трябва да има на входа и изхода, работната честота и продължителността на импулса, неговата форма, спада на плоската част на импулса.

Хармоничния състав на входния сигнал, обикновено съдържа целия честотен спектър и определя решаващо влияние на реактивните му елементи върху изхода.

Импулсни трансформатори в появчето случаи се разбират трансформатори с входен импулсен сигнал. Тяхна характерна особеност е бързото намагнитване и размагнитване на магнитопровода обособено от импулсния характер на тока. Това изисква материал за магнитопровода със стръмна намагнетяваща крива, малки загуби от пренамагнитване и загуби от токове на Фуко. Стръмният токов импулс определя намагнитването на магнитопровода по крива, която е част от затворения хистерзисен цикъл. При свършване на токовия импулс магнитопровода се размагнитва като в него остава остатъчна магнитна индукция В0. При подаване на друг импулс с по-голяма амплитуда работната точка се мести по кривата на намагнитване. При подаване на еднаква поредица от токови импулси работната точка се установява по кривата на намагнитване, а намагнитването и размагнитването на магнитопровода става по затворена крива наречена хистерзисен цикъл. Площта заградена от тази крива определя загубите от магнитопровода. Протичащият импулсен ток през намотката създава магнитно поле, чиито линии се затварят в магнитопровода, при несъобразни импулсни токове магнитопровода лесно се насища ето защо даден импулсен трансформатор се изчислява за определен импулсен ток. Работната индукция се явява ординатата на хистерзисния цикъл. Тя може да се определи по формулата :

Относителният спад на плоската част на импулса λ се задава по условие . Този параметър зависи от подмагнитването на трансформатора. Всички импулсни трансформатори имащи на първичната намотка еднополярни импулси се подмагнитват:
λ= ∆U2UU2U

Импулсите във вторичната намотка в зависимост от стръмността на фронта, индуктивността на разсейване и капацитета могат да имат колебателен или апериодичен характер. За нивото на преходния процес се съди по един коефициент наречен коефициент на съгласуване. Коефициента на запълване на импулсите е:
КЗАП =tUT = tU*f

III. Методики за изчисляване на импулсен трансформатор

Еднотактен импулсен трансформатор

Данни за изчисление
* Изход: UAi, IAi
* Вход: Минимално напрежение на мрежата - UE=220Vac.(1-20%)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчислаяване на импулсен трансформатор за еднотактен DC/DC преобразувател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.