Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци


Категория на документа: Други


ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - РУСЕ

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема :Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци.

Разработил: Ръководител-консултант:

Станчо Станчев инж. Н.Вълчинов

спец.ЕПХТХП

Русе 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод ................................................................................................................. 3
Глава I Литературен обзор .......................................................................... 4
1.1 Причини за развала на хранителните продукти .................................. 4
1.2 Запазване на хранителните продукти ................................................. 5
1.3 Технологии за замразяване на заленчуци .......................................... 7
1.3.1 Охлаждане на плодове и зеленчуци ................................................ 9
1.3.2 Съхраняване на охладени плодове и зеленчуци ........................... 10
1.3.3 Замразяване на плодове и зеленчуци ............................................ 11
1.3.4 Съхраняване на замразени плодове и зеленчуци ......................... 15
1.4 Цел и задачи на дипломната работа ................................................. 15
Глава II Проектиране на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци .................................................................................. 17
2.1 Техническо описание на хладилни камери .......................................... 17
2.2 Видове хладилни камери ...................................................................... 19
2.2.1 Зидани хладилни камери ..................................................................... 19
2.2.2 Сглобяеми хладилни камери ............................................................... 22
2.2.3 Определяне размери на носещата конструкция ................................. 25
2.2.4 Определяне структурата на хладилната инсталация ........................ 26
2.2.5 Изисквания при монтаж на хладилната камера ...................................37
2.3 Експлоатация на хладилна камера. ......................................................... 42
Използвана литература.....................................................................................46

УВОД

Първият хладилник за съхраняване на хранителни продукти, пуснат в експлоатация през 1911г., е хладилника в халите в гр.София. За да изпълнят своето предназначение, хладилниците трябва да произвеждат непрекъснато необходимото количество студ, който се използува при хладилното обработване и съхраняване на хранителните продукти. Освен това този студ трябва да бъде произведен при възможната най-ниска себестойност. Това може да се направи само при пълна техническа изправност и правилна експлоатация на хладилниците. Необходимо е още при проектирането и строежа на определен хладилник да се подберат и монтират такива хладилни машини и съоръжения, които най-правилно да отговарят на програмираните нужди от студ за този обект. Сградата, изолацията, хладилната инсталация и съоръженията да се поддържат винаги в изправност. Хладилникът да работи при оптимални разходи на електроенергия, вода и други материали, а също така и на работна сила. Хладилниците да се използуват целогодишно и в пълния им капацитет. Да се спазва в хладилниците правилна технология при обработката и съхраняването на хранителните продукти.

Всичко това се постига при качествено проектиране и строителство на хладилниците, наличност на контролно-измервателни уреди и автоматика, на резервни части и материали и на добре подготвен персонал, способен да борави и да поддържа днешните полуавтоматизирани и автоматизирани хладилни инсталации.

Техническият персонал при обслужването на хладилниците трябва да бъде квалифициран, да притежава съответните знания по хладотехника и да има същевременно достатъчен практически опит. Задълженията на техническия персонал за всеки хладилник се определят със специална инструкция, в която се дават подробни указания за работата на хладилната инсталация - обслужване, регулиране, ремонт и др.

ГЛАВА I ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

1.1.ПРИЧИНИ ЗА РАЗВАЛА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Хранителните продукти, съхранени при обикновена външна температура, търпят промени, в резултат на които понижават качествата си, развалят се и стават негодни за консумация.

Главна причина за развала на хранителните продукти са микроорганизмите. Те са постоянни спътници на живата и на мъртвата материя. Наличността на хранителна среда, влажност и топлина благоприятствува развитието на микроорганизмите. При тези условия те се активизират и започват бързо да се размножават. В резултат на това хранителните продукти променят своя цвят, консистенция, вкусови качества и миризма, покриват се със слуз, плесени и пр. Тези промени с течение на времето се задълбочават, докато се дойде до пълна развала на продуктите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.