Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци


Категория на документа: Други- температурата на въздуха в хладилната камера при включване и изключване на агрегата; разликата между температурите трябва да бъде 2-З°С; при по-голяма разлика да се намали диференциалът на термостата;

- движението на течния хладилен агент в наблюдателното стъкло; не трябва да се виждат мехури в стъклото.

- отсъствието на скреж на смукателната страна на компресора, което означава, че работи на сух ход; ако не е така, трябва да се коригира прегряването на ТРВ.

Окончателната проверка за работата на хладилната инсталация се извършва след 2-3 дни непрекъсната работа по описания начин, след което се предава за редовна експлоатация.

Забележка. При монтажа на хладилни камери с комплексни въздухоохладителни агрегати (АКВОН) има някои особености. Преди поставяне на таванните панели се пристъпва към монтажа на АКВОН. Той се монтира така, че въздухоохладителят да е разположен в хладилната камера. Монтирането му се извършва, като се повдигне агрегатът на достатъчна височина, за да може въздухоохладителят да премине над стенния панел с изрези и се "наниже" на панела отгоре надолу. Закрепването му към панела се извършва с полиамидни болтове през предварително направени отвори. Ако височината на помещението не позволява такова повдигане на агрегата, той трябва да се монтира на стенния панел преди завършване на монтажа на стенните панели. Сглобяването на камерата завършва с монтирането на таванните панели.

2.3 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ

Общи положения. Продължителността на използуване на изделието и сигурността на неговата работа зависят от спазването на правилата за експлоатация и използуването му по предназначение, от внимателното манипулиране и поддържането на чистота.

За организацията на експлоатация, осигуряването на изпълнение на графика за плановите работи по техническото обслужване и ремонта и за техническото състояние на съоръженията носи отговорност лицето, назначено от ръководителя на предприятието.

В периода между техническите прегледи и ремонти, предвидени по график, се провеждат следните работи, които не изискват инструменти и разглобяване:

- Наблюдение на състоянието на изделието, правилното му зареждане и контрол на системата за отвеждане на водата.

- Периодично почистване, измиване и подсушаване след завършване на работа.

- Визуален контрол за температурата в охлаждаемия обем по термометъра.

Преди започване на работа работникът е длъжен да приеме изделието от предидущата смяна и да се убеди в неговата изправност.

В случай на неизправности или повреди работникът е длъжен да съобщи незабавно на ръководителя си, които от своя страна да установи причината за неизправността и да вземе мерки за ремонт и пускане в действие на съоръжението.
Категорично се забранява работа с неизправно съоръжение!
Изисквания по техника на безопасност:

- Към експлоатация на хладилната камера се допускат само лица, преминали техническо обучение и инструктаж по техника на безопасност при работа с фреонови хладилни инсталации.

- При появяване на каквито и да са признаци за ненормална работа на хладилната инсталация, а също неизправности по електрическата част (нарушена изолация на проводници, повредена пускова апаратура и др.) и при откриване на следи от масло по хладилния агрегат и въздухоохладителя е необходимо веднага да се изключи хладилният агрегат и да се извика обслужващият механик.До идването на механика към съоръжението да не се допускат външни лица.

- След спиране на хладилната камера за дълъг период пускането й в работа може да извършва след щателна проверка с разрешение на лицето, отговорно за безопасната експлоатация.

Правила за работа. Купувачът на изделието трябва да е предупреден за недопустимостта от самоволно регулиране на уредите за автоматично управление на хладилната камера.

С оглед на минимални загуби на студ вратата на камерата трябва да се отваря само в случай на необходимост и за кратко време. Когато е затворена. Вратата на камерата трябва да прилепва плътно по целия периметър на отвора.

Зареждането на охлаждания обем на камерата с продукти трябва да става след пускане на хладилния агрегат и достигане на изискваната температура в камерата. Температурата на замразените продукти да не бъде по-висока от -8 0С (отнася се само за камерите с ниски температури).

За избягване на нарушение на циркулацията на въздуха в охлаждания обем замразените продукти или кашони не трябва да се поставят плътно един до друг или до стените на камерата.

Хладилната камера работи автоматично, при което се осигуряват необходимата ниска температура и автоматичното обезскрежаване. Водата от изпарителя се отвежда извън камерата в канализацията или в друг съд с маркуч.

Стрелката на термостата в камерата трябва да се намира на деление -18/-20 °С. Не се препоръчва настройване на температурата, по ниска от -20 °С.

Камерата трябва да се поддържа чиста. Външните стени е необходимо периодично да се изтриват с леко влажна кърпа и да се избърсват до сухо. Преди зареждане с продукти вътрешните стени се измиват добре с топла вода и се подсушават.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.