Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци


Категория на документа: Други


Консервация и правила за съхранение и транспортиране на камерата. Консервацията на камерата в завода производител гарантира сигурна защита от корозия при транспортиране и съхранение в течение на не повече от 12 месеца.

Съхранението на опакованото съоръжение се допуска в складови помещения или на специални площадки с твърдо покритие и навес, предпазващ от дъжд и слънце.

Транспортирането на изделието се разрешава с всякакъв вид транспорт само в опакован вид. При автомобилни превози скоростта не трябва да бъде по-висока от 40 до 50 км/ч. в зависимост от пътните условия.

Техническо обслужване. Експлоатацията и ремонтът на камерата се извършват в съответствие със системата за планово-предпазния ремонт, която включва:
- технически преглед (ТП);
- текущи ремонти (ТК) - той се извършва на място. При него през определен период от време се спират за кратко време хладилните машини и се отстраняват малките дефекти. Извършва се замяна на пресостати, термостати, терморегулиращи вентили, филтри-дехидрататори и др.;
- среден ремонт (СР) - поради естественото износване на машините през определен период те трябва да се спират за смяна на бързоизносващите се елементи. Включват се всички операции от текущия ремонт, както и тези свързани с разглобяване на цели възли, почистване, измиване, монтаж и изпитване за възстановяване на инсталацията в нормално състояние;
- основен ремонт (ОР) - в резултат на продължителната работа на хладилните машини и голямото износване на детайлитесе налага спиране на хладилниците и цялостното разглобяване. Една част от детайлите се възстановяват, а друга се заменят с нови. Основния ремонт а и повечето работи от средния ремонт се извършват в специализирани работилници.

Внимание/ Обезскрежаването u пускането на хладилния агрегат е автоматично, поради което регулирането, чистенето и ремонтът на камерата може да стават само при изключване с главния прекъсвач от електрическата мрежа.

Електросъоръженията и пусковите уреди задължително трябва да се заземят съгласно с "Правилник за устройството на електрическите уредби" и съответните стандартизационни документи.

Към зануляващия проводник е забранено включването на каквито и да са консуматори. На зануляване подлежат: термостатът, релето за време, агрегатът, електрическото табло и вентилаторът на въздухоохладителя.

Забранява се работа в зоната на изпарителя при свален щит. Видовете и периодичността на техническото обслужване са както при хладилните витрини.

Запомнете! Преди началото на техническото обслужване е необходимо принудително да се извърши обезскрежаване на изпарителя, да се изключи съоръжението от електрическата мрежа и камерата да се измие и почисти.

Използвана литература
1.Гатев.Г, "Монтаж, експлоатация и ремонт на хладилна техника", Техника, София, 1997г.
2.Хаджипетров Е.А, "Наръчник по хладилна техника", Техника, София, 1970г.
3.Дичев С, "Хладилни машини и инсталации", Техника, София, 1980г.
4.Головкин Н.А, "Холодильная технология пищевьх продуктов", Госторгиздат, Москва, 1955 г.
5.Станчев С, "Кратък справочник по използуване на хладилниците", Техника, София, 1973г.
6.Тодоров.Т, "Хладилна техника", Техника, София, 1969г.
??

??

??

??

1

Сглобяема хладилна камера за съхранение на зеленчуци

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на сглобяема хладилна камера за съхранение на замразени зеленчуци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.