Изчисляване на високочестотен LC-филтър


Категория на документа: Други
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА:
КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

КУРСОВА ЗАДАЧА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА:
"КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ"

ТЕМА:
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТЕН LC-ФИЛТЪР

Студент : АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ЯКИМОВ

Специалност:КТТ , курс : 3 , група : 1а,фак.№21012114

Проверил:

/ д-р Ивелина Балабанова /

Високочестотните филтри (ВЧФ) пропускат сигнали с честоти от граничната честота до безкрайност и спират останалите.

Фиг. 1. Основни звена на високочестотни К-филтри

Високочестотните К-филтри се реализират на основата на трите основни звена - Т, Г, и П. При много ниски честоти капацитивните съпротивления на кондензаторите са много по-големи от ундуктивните съпротивления на бобините, поради което почти цялото входно напрежение пада върху кондензаторите, а изходното напрежение и коефициента на предаване са почти равни на 0. Това е лентата на непропускане на филтъра. С увеличаване на честота нараства, а намалява при честота двете съпротивления се изравняват. При по нататъшно нарастване на честотата, вече е по-голямо от , поради което по-голяма част от входния сигнал се появява на изхода. Това е лентата на пропускане, в която при достатъчно високи честоти коефициентът на предаване става равен на 1 или 0 dB. Честотата и тук се нарича гранична честота и за трите основни звена се изчислява по формулата:

(1.3)

АЧХ и ВЧФ са показани на фиг. 2а, и 2б, а на фир. 2в е дадена ФЧХ.

а) б) в)
Фиг. 2. АЧХ и ФЧХ на високочестотни К- филтри

m-производните филтри се реализират на основата на К-филтрите чрез замяна на бобините в паралелните рамена с последователни трептящи кръгове (последователно производни филтри) или на кондензаторите в последователните рамена с паралелни трептящи кръгове (паралелно производни филтри). Така се получават двете основни схеми а) и б). При достатъчно ниски честоти последователният трептящ кръг от фиг. а) има капацитивен характер и филтърът представлява капацитивен делител на напрежение. Поради това коефициентът на предаване при честота f = 0 има някаква крайна стойност Km, която зависи от големината на m.

Честотата на максимално затихване е равна на резонансната честота на трептящите кръгове и се дава с израза:

(1.4)

При много високи честоти капацитивните съпротивления стават пренебрежимо малки и практически цялото входно напрежение се подава на изхода, т.е. коефициентът на предаване на филтъра става равен на 1 или 0 dB.

Коефициентът m (m < 7)определя положението над по отношение на . Колкото m е по-малък,толкова е по-близо до .стръмността на АЧХ в околността на нараства,но също се увеличава и приближава към 1.

Фиг.3. Т-звено на последователно производен филтър

Схемата от фиг.3 се използва за осигуряване на максимално затихване при дадена честота като същевременно трябва да пропускат сигнали от определена гранична честота до безкрайност.Освен това за изчислението на схемата е необходимо да се зададат вътрешното съпротивление на източника на сигнал и съпротивлението на товара (трябва ).

Най-напред се изчислява коефициентът m:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на високочестотен LC-филтър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.