Изчисляване на заграждащ RC-филтър


Категория на документа: Други


Технически Университет-Габрово

К У Р С О В А Р А Б О Т А
П О
КОМУНИКАЦИОННИ
ВЕРИГИ

На
Драгомир Илиянов Иванов-фак.№21012117
курс III,специалност"КТТ",група "1а"

Проверил:

И.Балабанова
1.Кратка теоретична част

1.1.Заграждащи RC-филтри се реализират като широколентови и основната им задача е да осигурят минимален коефициент на предаване К∞ за средната честота f∞ от лентата на непропускане.Те се използват както самостоятелно,така и като съставна част от RC-генераторите на синосуидални трептения и електронните филтри.За разлика от НЧФ,ВЧФ и ЛФ параметри на пасивните ЗФ се влияят по силно от вътрешното съпротивление на генератора Rг и съпротивление на товара Rт.

1.2.Замостени Т-звена-Този тип ЗФ представляват НЧ или ВЧ Т-звено,,което е "замостено" съответно с кондензатор или резистор.Така се създават два пътя на сигнала от входа към изхода.Резисторите R и кондензаторът C от фиг.1.2а образуват НЧФ,който пропуска сигналите с ниски честоти.В лентата на пропускане на този филтър капацитивното съпротивление на кондензаторът C/n е много голямо и сигналът не може да премине през него.В областта на високите честоти,където НЧФ вече не пропуска,капацитивното съпротивление на кондензатора C/n започва да намалява и входният сигнал преминава през този кондензатор.

1.3.Двойни Т-мостове-По принцип двийният Т-мост(или 2Т-мост) предтавлява паралелно свързване Т-образни НЧФ и ВЧФ (фиг1.3)с ендаква грамична честота,която в случая се отбелязва с f∞ и представлява честотата на максималното затихване.

Входния сигнал на 2Т-мостове от фиг.1.3 достига до изхода по два пътя-през НЧФ и през ВЧФ,изходното напрежение U2 представлява сума от изходните напрежения на тези два филтъра.При честота f∞ двете напрежение са с еднаква аплитуда и обратна фаза,поради което се изваждат и се получава K∞=0.По тозо начин 2Т-мостове за разлика от замостените Т-звена теоретически осигуряват при f∞ и коефициент на предаване K∞=0.

1.4.Настройваем Т-Мост-Обикновенно 2Т-мостовете от фиг1.3. се използват за получаване на минимален кефициент на предаване при честота f∞.Производствените толеранси на елементите обаче водят до разлика между изчисленета и реалнта f∞.Освен това е желателно да се осогури колкото е възможно по малък K∞.Заточно получаване на дадена f∞ и на минимален K∞. се извършва настройка на моста.За настройка на f∞ чрез изменение само на един елемент се препоръчва 2Т-мостът от фиг 1.4,който има практически смисъл да се използва за осигуряване на изменение на f∞ с не повече от 60-70%.Честотата на максималното затихване е:

където F=1/2πRC и представлява честотата на максимално затихване на изходната схема 1.3.Очевидно е,че при движение на плъзгача на потенциометъра R3 се изменя коефициента а ,а следователно и f∞a.На фиг.1.4.1 е показана зависимостта на отношението f∞a /f∞.от коефициента а.Основният недостатък от схемата от фиг.1.4,който ограничава и реализаирането на големи изменения на f∞a, е увеличаването на широчината на лентата на непропускане ∆fa. Широчината на непропускане се определя от израза:

На фиг.1.4.2.е дадена графично зависимостта на отношението ∆fa /f∞a от коефициента a.Независимо от изброените недостатъци схемата 1.4 намира голямо приложение,особено при донастройка на f∞ т.е. изменението на не повече от 5-10%.При практическо приложение на 2Т-мостовете е от значение и получаването на колкото е възможно по малка стойност на минималния коефициент на предаване.

2.Методика на изчисление

1.Изчисляването започва с избор на коефициента a1.Когато е необходимо f∞ да се изменя с не повече от ±5% се препоръчва a1 да въде в границата от 0,7 до 1, а при големи изменения между 0,2 и 0,7.

2.Изчислява на честотата на максимално затихване

3.Определяне големината на резистора R

4.Изчисляване на коефициента a2

5.Определят се стойностите на резисторите R1, R2, R3

6.Изчисляване на широчината на честотната лента

3.Решение на поставената задача

Да се изчисли заграждащ RC-филтър

Дадено:

Решение:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изчисляване на заграждащ RC-филтър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.