Изготвяне на проект за възстановяване на физкултурния салон


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

дистанционно ОБУЧЕНИЕ

1 Магистърска програма

Курсова работа

Учебна дисциплина: Управление на проекти

Тема: Изготвяне на проект за възстановяване на физкултурния салон на 32 СОУ ,,Св. Климент Охридски" по Оперативна програма ,,Регионално развитие"

Съдържание:

I.
II.

III.
IV.

V. Цел на курсовата работа

VI. Да се състави проект за възстановяване на физкултурния салон на 32 СОУ ,,Св. Климент Охридски", финансиран по Оперативна програма ,,Регионално развитие".
* Характеристика на проекта
* Характеристика на Оперативна програма ,,Регионално развитие"
* Информация за 32 СОУ ,,Св. Климент Охридски" и обосновка защо е необходимо възстановяване на физкултурния салон
* Бюджет на проекта
I. Характеристика на проекта
VII.
1. Основни характеристики-проектът е начинание, което изисква нов тип организация на съществуващите човешки, материални и финансови ресурси за постигането на предварително зададени и уникални по своята спецификация задачи в рамките на ограничен бюджет и срок. Основните характеристики на всеки проект са:
* Уникалност - изразява се в уникалността на поставените задачи, които са резултат от естеството на преследваните цели, а именно създаването на нов и уникален по своя характер продукт или услуга (в рамките на разглежданата организация);
* Изисква реорганизация и преструктуриране на съществуващите организационни ресурси (човешки, материални и финансови);
* Съществува в условията на ограничен бюджет;
* Съществува във фиксиран времеви диапазон (преходност) - всеки проект има начало и край, и в този смисъл той представлява временно начинание. Времевия диапазон на проектите може да варира от няколко месеца до години в зависимост от неговите специфики;
* Подчинен на целите поставени от бизнеса - най-често проектите обслужват краткосрочни до средносрочни бизнес цели. В случаите на дългосрочни цели обикновено те се декомпозират в няколко средносрочни до краткосрочни цели;
* Съществува в условията на динамика - резултат от съществуващите ограничения (по време/бюджет) и динамиката, присъща на бизнес средата и бизнес целите;
* Несигурност - всички посочени досега характеристики определят несигурността като присъща черта на всеки проект;
* Представлява средство за организационна промяна.
VIII.
2. Управление на проекти- управлението на проекти представлява цялостната дейност по дефинирането, планирането и изпълнението на един проект с цел той да бъде успешен за участниците в него. Успехът на един проект не е еднозначен и може да се свързва с постигането на предварително поставените цели и ограничения, удовлетвореността на клиентите, натрупаният опит и знания и др. С управлението на проекти се свързват множество техники, средства, методи, методологии, стандарти и знания, които приложени придават систематичност и ефективност в процеса на реализирането им.
3. Измерения на проектите- всеки проект се характеризира с три основни параметри. По своя характер те представляват ограничения, с които трябва да се съобрази изпълнението на проекта:
* Време (срок) - описва времевия диапазон на проекта, посочвайки неговото начало и край;
* Цена (бюджет) - описва ресурсите, които ще бъдат ангажирани и вложени в проекта;
* Обхват - описва продукта или услугата, която ще бъде създадена посредством проекта.
IX. Някои автори прибавят към основните параметри още един - качеството, в което влагат необходимостта да се удовлетворят нуждите и очакванията на клиента.
X. Между отделните параметри на проекта съществува зависимост - всяка промяна в който и да е от тях води до промяна поне в един от останалите параметри. Поради тази причина добра практика е дефинирането на два от параметрите да се извърши и съответствие с изискванията и желанията на клиента, докато третия (балансиращ) параметър се определя и контролира от организацията, реализираща проекта. Друга добра практика е определянето на водещия параметър на проекта - този, към който клиента е най-чувствителен. Той в най-висока степен предопределя спецификата при управлението и реализацията на проекта и е добре да е идентифициран възможно най-рано.
XI.
4. Жизнен цикъл на проектите- поради уникалността и разнообразността си, проектите много трудно могат да се формализират. Въпреки това може да се каже, че всеки проект се вписва в един стандартен жизнен цикъл със следните фази:
* Иницииране - на този начален етап се осъществяват някои ключови дейности свързани с определяне на спецификите и особеностите на проекта: дефинирането на неговия обхват, идентифицирането на участниците и определяне на техните роли/отговорности, анализ на средата, анализ на необходимите финансови ресурси и определянето на бюджет, анализ на риска и др. Основната цел е рамките на проекта да бъдат добре дефинирани и приети от всички заинтересовани страни. Крайният резултат е формалното стартиране на проекта;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изготвяне на проект за възстановяване на физкултурния салон 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.