Изграждане на фотоволтаични панели, за подпомагане захранването на цех за производство на валове на територията на северна индустриална зона – Варна


Категория на документа: Други
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ИАВЕИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ, ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗАХРАНВАНЕТО НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВАЛОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВАРНА

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
ГЛОРИЯ МИТЕВА (ДОЦ. К.ГЕОРГИЕВ)
ИМ; 7 ГРУПА (АС. ДИМИТРОВА)
Ф.Н. 108369
СЪДЪРЖАНИЕ:

1. СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
2. СИСТЕМИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРИЧНА
3. ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ
4. ОПИСАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СГРАДА - РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ВРЪЗКИ И ОСОБЕНОСТИ
5. ИЗБОР НА СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ МОЩНОСТИТЕ ИМ
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИЯТ РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ЦЕХА
7. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА
8. АНАЛИЗ НА РИСКА
9. ИЗВОДИ
10. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ - ЛЪЧЕВА ЕНЕРГИЯ, СЪЗДАДЕНА ОТ СЛЪНЦЕТО В РЕЗУЛТАТ НА ЯДРЕНО-ДИФУЗИОННИ РЕАКЦИИ. ПРЕДАВА СЕ НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ ПРОСТРАНСТВОТО В КОЛИЧЕСТВА ЕНЕРГИЯ, НАРЕЧЕНИ ФОТОНИ, КОИТО ВЗАИМОДЕЙСТВАТ С АТМОСФЕРАТА И ПОВЪРХНОСТТА НА ЗЕМЯТА. СИЛАТА НА СЛЪНЧЕВОТО ЛЪЧЕНИЕ ВЪВ ВЪНШНИЯ КРАЙ НА АТМОСФЕРАТА СЕ НАРИЧА СЛЪНЧЕВА КОНСТАНТА. СРЕДНАТА И СТОЙНОСТ Е 1,37.106 ЕРГ/МИН/СМ2, ИЛИ ОКОЛО 2 КАЛОРИИ/МИН/СМ2. НО ИНТЕНЗИТЕТЪТ НЕ Е ПОСТОЯНЕН - ТОЙ ВАРИРА С ОКОЛО 0,2% НА 30 ГОДИНИ. ИНТЕНЗИТЕТЪТ НА РЕАЛНО ПРИСЪСТВАЩАТА НА ПОВЪРХНОСТТА НА ЗЕМЯТА ЕНЕРГИЯ Е ПО-МАЛЪК ОТ СЛЪНЧЕВАТА КОНСТАНТА, ЗАРАДИ АБСОРБИРАНЕТО И РАЗПРЪСКВАНЕТО НА ЛЪЧЕВА ЕНЕРГИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ФОТОНИТЕ С АТМОСФЕРАТА. СИЛАТА НА ЕНЕРГИЯТА ВЪВ ВСЯКА ТОЧКА НА ЗЕМЯТА ЗАВИСИ, ПО СЛОЖЕН, НО ПРЕДВИДИМ НАЧИН, ОТ ДЕНЯ НА ГОДИНАТА, ЧАСА И ГЕОГРАФСКАТА ШИРИНА. ОСВЕН ТОВА, КОЛИЧЕСТВОТО СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДА СЪБРАНА, ЗАВИСИ ОТ ОРИЕНТАЦИЯТА НА СЪБИРАЩИЯ ОБЕКТ.

ФИГ. 1

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЛЪНЦЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ Е ПОЗНАТО ОТ ДРЕВНОСТТА. ТО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ НАПЪЛНО ВЪЗОБНОВЯЕМ РЕСУРС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, НЕ САМО НА ЗЕМЯТА, НО И НА ВСИЧКИ ПЛАНЕТИ И СПЪТНИЦИ В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА. НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ ВСИЧКИ КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ И ИЗВЪНЗЕМНИ СТАНЦИИ, ИЗПРАТЕНИ ОТ ЗЕМЯТА, ПОЛЗВАТ ЗА ОСНОВЕН ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. ИМЕННО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА, ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ СИСТЕМИ ИМАТ МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТ И СА С МНОГО ДЪЛЪГ ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ - ДО 30 ГОДИНИ. ТЕ НЕ БЯХА ИЗПОЛЗВАНИ МАСОВО В ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕЗ МИНАЛИЯ ВЕК. НО В КРАЯ МУ И В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК, ТЕ ВСЕ ПО-ШИРОКО НАВЛИЗАТ В ГРАЖДАНСКИТЕ СФЕРИ. ТОВА Е СВЪРЗАНО С ДВА ИЗВЕСТНИ ФАКТА: ПЪРВО - ДЕФИЦИТНОСТТА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ЕНЕРГОГОРИВА И ВТОРО, НО НЕ ПО-МАЛКО ВАЖНО - НАПЪЛНО ПРИРОДОСЪОБРАЗНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО.

2. СИСТЕМИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
ДИРЕКТНОТО СЪБИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ВКЛЮЧВА ИЗКУСТВЕНИ УСТРОЙСТВА, НАРЕЧЕНИ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ, СЪЗДАДЕНИ, ЗА ДА СЪБИРАТ ЕНЕРГИЯ. ЕНЕРГИЯТА, ВЕДНЪЖ СЪБРАНА, СЕ ИЗПОЛЗВА В ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕСИ ИЛИ ЧРЕЗ ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЛИ ФОТОГАЛВИНИЧНИ ПРОЦЕСИ. В ТЕРМАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА, ЗА ДА СЕ ЗАТОПЛИ ГАЗ ИЛИ ТЕЧНОСТ, КОЯТО Е СЛЕД ТОВА СКЛАДИРАНА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЯНА. ВЪВ ФОТОГАЛВИНИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ, СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА ДИРЕКТНО В ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, БЕЗ НУЖДАТА ОТ МЕЖДИННИ УСТРОЙСТВА. СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ СА 2 ОСНОВНИ ВИДА: ПЛОСКИ КОЛКЕКТОРИ И КОНЦЕНТРИРАЩИ КОЛЕКТОРИ.

2.1. ПЛОСКИ КОЛЕКТОРИ
ПЛОСКИТЕ КОЛЕКТОРИ ПРИЕМАТ СЛЪНЧВА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНИ АБСОРБИРАЩИ ПЛОЧКИ. НА ТЯХ ИМА ПРИКАЧЕНИ ИЛИ ВГРАДЕНИ КАНАЛЧЕТА, ПРЕЗ КОИТО МИНАВА Т.НАР. НОСЕЩ ФЛУИД. ТОВА МОЖЕ ДА Е ТЕЧНОСТ (ВОДА ИЛИ АНТИФРИЗНА ТЕЧНОСТ) ИЛИ ВЪЗДУХ. ОТ АБСОРБИРЩАТА ПЛОЧКА В КАНАЛЧЕТАТА ПРЕМИНАВА ТОПЛИНА ОТ СЪБРАНАТА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГЯ И ФЛУИДЪТ ПОВИШАВА ТЕМПЕРАТУРАТА СИ. ЗА ДА СЕ НАМАЛЯТ ЗАГУБИТЕ НА ТОПЛИНА, НА КОЛЕКТОРИТЕ СЕ ПОСТАВЯТ ЕДИН ИЛИ ДВА ПРОЗРАЧНИ ПОКРИВНИ СЛОЕВЕ, КОИТО ДА Я ЗАДЪРЖАТ ВЪТРЕ. ПЛОСКИТЕ КОЛЕКТОРИ МОГАТ ДА ЗАТОПЛЯТ ФЛУИД ДО ТЕМПЕРАТУРА ОКОЛО 82О И ИМАТ КПД МАЖДУ 40% И 80%. ПЛОСКИТЕ КОЛЕКТОРИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ВОДА И ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ. НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ УРЕДИ ЗА ЕДНО ДОМАКИНСТВО ВКЛЮЧВАТ ЗАКРЕПЕНИ ЗА ПОКРИВА КОЛЕКТОРИ. В СЕВЕРНОТО ПОЛУКЪЛБО, ТЕ СЕ ОРИЕНТИРАТ НА ЮГ, А В ЮЖНОТО - НА СЕВЕР. ОПТИМАЛНИЯТ ЪГЪЛ, НА КОЙТО СЕ ПОСТАВЯТ КОЛЕКТОРИ СПРЯМО ХОРИЗОНТАЛНАТА РАВНИНА, ЗАВИСИ ОТ ГЕОГРАФСКАТА ШИРИНА НА ИНСТАЛАЦИЯТА. ОБИКНОВЕНО, ЗА ЦЕЛОГОДИШНО РАБОТЕЩИ УРЕДИ ЗА ТОПЛА ВОДА, КОЛЕКТОРИТЕ СЕ НАКЛОНЯВАТ (СПРЯМО ХОРИЗОНТАЛНАТА РАВНИНА) НА ЪГЪЛ, РАВЕН НА ЪГЪЛА НА ШИРИНАТА ±15О И СЕ ОРИЕНТИРАТ ДА СОЧАТ ТОЧНО НА ЮГ (СЕВЕР) НА ОКОЛО ±20О. ОСВЕН КОЛЕКТОРИ, ЕДНО ДОМАКИНСТВО, ИЗПОЛЗВАЩО СЛЪНЧЕВАТА ТОПЛИНА, ИМА НУЖДА ОЩЕ ОТ: ПОМПА, ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ, АВТОМАТИЧНИ КОНТРОЛЕРИ ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ПОМПАТА И УРЕД ЗА СЪХРАНЕНИЕ. УСТРОЙСТВОТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ МОЖЕ ДА Е КОНТЕЙНЕР ОТ КАМЪК ИЛИ ДРУГ, ДОБРЕ ИЗОЛИРАЩ МАТЕРИАЛ.

ФИГ. 2

2.2. КОНЦЕНТРИРАЩИ КОЛЕКТОРИ
ЗА ИНДУСТРИАЛНИ И ДРУГИ НУЖДИ, КЪДЕТО Е НЕОБОДИМА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ФЛУИДА, ПЛОСКИТЕ КОЛЕКТОРИ НЕ СА ЕФЕКТИВНИ. ТЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО ДА ПОВИШАТ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ФЛУИДА ДО НЯКЪДЕ, А ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОВИШАВАНЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КОНВЕНЦИОНАЛНИ СРЕДСТВА. АЛТЕРНАТИВА НА ТОЗИ МЕТОД СА ПО-СЛОЖНИТЕ И ПО-СКЪПИ КОНЦЕНТРИРАЩИ КОЛЕКТОРИ. ТОВА СА УСТРОЙСТВА, КОИТО ОПТИЧЕСКИ ОТРАЗЯВАТ И ФОКУСИРАТ СЛУЧАЙНА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ВЪРХУ МАЛКА ПРИЕМАЩА ПОВЪРХНОСТ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА, ИНТЕНЗИТЕТЪТ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ СЕ УВЕЛИЧАВА И ТЕМП., КОЯТО СЕ ДОСТИГА В ПОЛУЧАТЕЛЯ (НАРЕЧЕН "МИШЕНА") МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ НЯКОЛКОСТОТИН ИЛИ ДОРИ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ГРАДУСА. КОНЦЕНТРАТОРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДВИЖАТ С ЦЕЛ ДА ПРОСЛЕДЯВАТ СЛЪНЦЕТО. УСТРОЙСТВАТА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, СЕ НАРИЧАТ ХЕЛИОСТАТИ.

ФИГ. 3

2.3. СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
ЗАРАДИ ПРОМЕНЛИВАТА ПРИРОДА НА СЛЪНЧЕВОТО ЛЪЧЕНИЕ КАТО ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК, ИЗЛИШНАТА ЕНЕРГИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДИ С ПО-МАЛКИ НУЖДИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗВА, ЗА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО РЕЗЕРВА, КОГАТО ИМА НЕДОСТИГ. ОСВЕН ПРОСТИТЕ ВОДНИ И КАМЕННИ ХРАНИЛИЩА, ПО-КОМПАКТНИ УСТРОЙСТВА, РАЗЧИТАЩИ НА ФАЗОВО-ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕВТЕНИЧНИТЕ СОЛИ (СОЛИ, КОИТО СЕ ТОПЯТ НА НИСКА ТЕМП.) МОГАТ СЪЩО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ, ОСОБЕНО В ОХЛАЖДАЩИ УРЕДИ. БАТЕРИИ МОГАТ ДА СЛУЖАТ ЗА УРЕДИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИЗЛИШНАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЯТЪРНИ ИЛИ ФОТОГАЛВИНИСИЧНИ УСТРОЙСТВА. ЕДНА ПО-ШИРОКА КОНЦЕПЦИЯ Е ДОСТАВЯНЕТО НА ИЗЛИШНАТА ЕНЕРГИЯ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ МРЕЖИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧИЦИ, КОГАТО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА НЕ ДОСТИГА. ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРАНА НА ТАЗИ СХЕМА, ОБАЧЕ, Й ПОСТАВЯ ГРАНИЦИ КАТО АЛТЕРНАТИВА.

3. ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ
ОБИКНОВЕНО СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ СЕ РАЗПОЛАГАТ НА ПОКРИВА НА СГРАДИТЕ И ПО - РЯДКО НА СПЕЦИАЛНИ ПЛОЩАДКИ ВЪРХУ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ. ИЗБОРА НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ СЕ БАЗИРА НА ТОВА КАКВО Е ЗАСЕНЧВАНЕТО ОТ САМАТА СГРАДА ИЛИ ОТ СЪСЕДНИ ПОСТРОЙКИ, ДАЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО Е ОРИЕНТИРАНО НА ЮГ. КОГАТО ПАНЕЛИТЕ СЕ МОНТИРАТ ВЪРХУ ПОКРИВА НА СГРАДА, ТЕ НЯМА НУЖДА ДА СА РАЗПОЛОЖЕНИ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ, НО ВЪПРЕКИ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА НАКЛОНА, КОЙТО ДА Е В ГРАНИЦИТЕ НА 30-600. ПРИ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПАНЕЛИТЕ ВЪРХУ ПОКРИВА НА СГРАДА СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПЛЪТНЯВАНЕТО И ЗАКРЕПВАНЕТО ВЪРХУ КЕРЕМИДИТЕ.
ПРИ МОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛИТЕ ВЪРХУ ПЛОСЪК ПОКРИВ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ЧРЕЗ ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ РЕГУЛИРА НАКЛОНА И ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЪГЪЛА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПАНЕЛИТЕ ДА Е В ГРАНИЦИТЕ 30-60, КАКТО И ДА СЕ РАЗПОЛОЖАТ В ПОСОКА ЮГ, ЮГОИЗТОК. МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ СЕ ОРАЗМЕРЯВА ЗА НАТОВАРВАНЕ ОТ СНЯГ И НАПОР НА ВЯТЪРА, СЪЩО И ДА Е С АНТИКОРОЗИОННО ПАКРИТИЕ, КАТО ДОЛНИЯТ РЪБ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ ДА Е НА ПОНЕ 30 СМ ОТ ЗЕМЯТА.
НАЙ - ПОДХОДЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ НА СЛЪНЧЕВИТЕ КОЛЕКТОРИ:
- НЕБЕСНА ОРЕНТАЦИЯ - ЮГ
- НАКЛОН СПРЯМО ХОРИЗОНТАЛНАТА ПОВЪРХНИНА 30О ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН, 60О ПРЕЗ ЗИМНИЯТ СЕЗОН
- РАЗСТОЯНИЕ НА ДОЛНИЯТ РЪБ НА КОЛЕКТОРА - 30-40 СМ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изграждане на фотоволтаични панели, за подпомагане захранването на цех за производство на валове на територията на северна индустриална зона – Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.