Изграждане на нов тип административна култура


Категория на документа: Други
8ма тема
Култура и имидж-
Какво е функция-някой считат видовете дейност които се вършат в някоя организация или основни направления на дейността.Общото което вменяват тези схващания че всички приемат че функ. Е проява
На качествата на дадена система във взаимодействието и с други обекти или още по-конкретно това е относително устойчива реакция на организацията като соц. Система във връзка с измененията на вътрешното и състояние и външната среда.Функциите са винаги тясно свързани с целта и мисията,предназначението на дадена организация.Няма еднозначно виждане затова колко на брой са функциите на административната култура.
Биват 3 групи схващания по този въпрос:
1.Че културата на организациите имат 3 функции.
-че спомага идеите на ръководителите за събитията и действията в дадената организация да бъдат усвоени и правилно разбрани от членовете и.
-формира нагласи по членовете на организацията за да се постигне консенсус по политиката на ръководството и практиката на тази организация.
-служи като механизъм който контролира членовете на организацията поощрявайки или порицавайки определен тип поведение.
2.Е свързан с това че има 2 основни фукции които могат да се конкретизират в още по голям брой,но тези две основни разкриват ..взаимната връзка култура лично организация.
-системно образуваща функция -за обвързване на отделните индивиди в една цялостна общност чрез обявяването на общи цели и изграждане на правилно отношение към труда и организацията на работа в тази общност.
-социализащата фукция-показва как отделняи индивид заварва правила,ценности,нагласи в дадената организация.Т.е.какъв е процеса на включване в организацията и в каква степен нейните ценности проникват в ценносната система на отделния човек.Това показва значението на културата на организациите като изключително важно средство определяшия вътрешния духовен климат и отношенията с външната среда на организацията
3.Което е важно за ръководилите на орг за да прилагат многостранното въздействие на админстр.култура
-предаване на знания .Чрез съществуващите правила членовете си позляват да си изработват позция кое е най-важното тук,по какъв начин са уредени взаимоотношенията.Т.е. това ги ориентира в случващото се в орг. И намалява възможността от хаотичност от обърканост в действията.Осигурява целенасоченост в поведението,внася яснота в служебните взаимоотношения.Това е важно за вземането на адекватни управленски решения защото служителите са наясно с това какво се очаква от тях и как по какъв начин да постигат общо разбиране по основните въпроси
-обединяваща или интегративна функция-тази функция се реализира чрез съгласуването във възгледите и оценките на членовете на организацията което позволява да се кординират действията на всички нива да се контролират и по този начин да се изпълняват обшите цели на организацията

Тема 9

Структора на административната култура ,ценности митове,ритуали -елементи на административната култура.

За да знаем как на практика тя функционира,2ро за да можем да организираме по добре процеса на усвояването и от новопостъпващи служители в организацията.
3то да можем по-добре да организираме процеса на осъвършенстването на тази култура,на нейната промяна,чрез съответни изменения в отделните елементи.Основен елементи в структората на административната култура като вид организационна култура,това са ценностите,те имат водещо място и около тях се групират организират и осмислят останалите елементи .Ценностите са основен изразител на същността на дадената култура ,те създават на хората в организацията качествената определеност на орг.Разкриват съдържанието и начина на поведение превръщайки се в своеобразен основен рефлекс на действие,характерно за ценностите е че те се възприемат както от хората в организацията така и извън нея чрез други видими измерители на професионално поведение.Ценностите са изключително устойчиви и тяхната промяна е наложителна само тогава когато са в противоречие със стратегията за развитие на дадената организация.Друг съществен елемент на административната култура това са митовете разказите,спомените и героите
-Митовете-едни от най-мощните фактори влиящи върху човешкото поведение това са вярвания за миналото ,които оформят начина по който възприемаме не само миналото но и настоящето и които въздействат върху начина на вземане на решения.Митовете в организацията това е всъщност идеализирано виждане за миналото ,но отразяващо успехите на организацията .Тук се включват и отличили се в миналото герои,които служат като модели за подражание в настоящето или митовете в организацията изпълняват конпенсационна функция.Това кеото ни липсва в сивото ежедниевие като отвърждават етични образци от миналото,изпъкват се положителни примери,придава им се някакъв ореол на герой за да се поддържа духа на организацията.Или митовете на героите разказите изпълняват следната роля
1.Установяват стандарти на поведение,които трябва да се усвоят и поддържат и в съвременните условия.
2.Поддържат нагласата че успехите се постигат чрез услията на всеки.
3.Създават положителните черти на образа/имиджа на организацията пред вънщния свят .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изграждане на нов тип административна култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.