Изисквания при съставяне на писмени документи. Реквизити на документи. Редактиране и форматиране.


Категория на документа: Други
Международно висше бизнес училище

КУРСОВА РАБОТА
на тема:

Изисквания при съставяне на писмени документи. Реквизити на документи.
Редактиране и форматиране

по учебната дисциплина:
"Писмени и устни комуникации"

Студент: Ралица Георгиева Преподавател:
Фак. № 18279 доц.д-р И.Мавродиева
специалност: Туризъм, задочно

София, октомври 2012

Думата "документ", произлизаща от латинската дума "documentum - образец, свидетелство, доказателство " , е материален обект, съхраняващ информация във фиксиран вид и специално предназначен за нейното съхраняване и предаване във времето и пространството.

Съществуват различни видове комуникация, било то устна, писмена, хоризонтална, вертикална и др. В документите тя е писмена.

Първата стъпка е създаването на даден документ, като тя включва два вида дейности:

- съставяне

- форматиране

Съставянето на даден документ е логически процес, осъществяван от специалистите в учрежденията. Формиранетона документ е техническа дейност, при която им се придава пригоден вид за използване, обработка, пренасяне, съхраняване. Оформянето се изпълнява главно от деловодни, машинописни и други специализирани звена.

Съставянето на служебни документи се извършва обикновено в няколко последователни етапа: Изготвяне на чернова на документа, проект, който се съгласува с всички заинтересовани служби и лица, коригира се, преписва се - появява се белова и отново се съгласува, визира се и едва тогава се подписва. Визата също е подпис, но не на автора, а на тези, които са се запознали с документа. В зависимост от целите, задачите, които се преследват със създаването на едни или други документи, те съдържат основни, задължителни елементи, без които не се смята за правилно оформен. Тези елементи наричаме реквизити.

Реквизитите са задължителни елементи, съставна част от документа и неговата характеристика, с точно определено местоположение за вписване на конкретна информация и данни.

В зависимост от съдържанието и предназначението на съответния документ, се използват следните реквизити: Адресант, адресат (наименование и адрес на институцията), фирмата - изпращач, получател,копие до други адреси; Регистрационен индекс; Относно, или /За/; На вниманието на; Обръщение; Приложение /я/; Населено място - град/село/; Подпис(и):; Съставил(и):.

Реквизити са още: Държавен герб; Копие; Съгласувано; Утвърждавам:; Резолюция; Забележка:; Препис; Извлечение; Вярно с оригинала (Или Вярно!); Номер на втората и следващите страници; Печат; Степен на поверителност; (Поверително!); Строго поверително!; Строго поверително от особена важност!).

Някой реквизити като: Държавен герб; Адресант; Регистрационен индекс;Относно:; - са предварително отпечатани на бланката.

Всеки реквизит има определено съдържание и значение.

Относно: означава повода за написването на документа (темата на документа);

Подпис: - длъжностното наименование на лицето, което подписва този документ;

Съставители: съдържа инициалите на съставителите - авторът на текста и техническият изпълнител на документа.

Приложение: бележка, че се прилагат други документи, които се изброяват.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изисквания при съставяне на писмени документи. Реквизити на документи. Редактиране и форматиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.