Измерване, контрол и диагностика в КОТ


Категория на документа: Други


1. Методи на измервате в КОТ. Стандартизация на методиките на измерванията.Специфика на измерванията.

Преки методи на измерване.
1. Методи за непосредствено отчитане на уреда
2. Нулеви методи - измерената величина се уравновесява с еталона - мостови и компенсационни.
3. Диференциални методи - опраделяне измерваната величина по разликата на едновренно действащи върху уреда
4. Методи на съвпадение - определяне на измернавата величина чрез заместването й с еталонна при едакво показание.
5. Нулевите, диференциалните и методите за съвпадение се наричат сравнителни методи
Косвени методи - измерената величина се получава индиректно чрез други директно изчислени величини.
1. Съвместими - различни физични величини
2. Съвкупни - еднотипни физични величини
Специфика на измерванията - според величините, уредите и режимите на работа.
1. Според режима: статични и динамични
2. В зависимост от времето на измерване: дискретни и непрекъснати
3. В зависимост от работата на измервателните уреди: аналогови и цифрови.
4. В зависимост от тока: постоянно токови и променливо токови
Специфика на измерване в ЖП автоматиката - за осигуряване на висока надежност на осигурителната техника се използват прости схеми с доказана надежност. -изменението на параметрите в широки граници да не води до нарушаване на функционирането. Съоръженията са разположени на големи разстояния със специални осигурителни кабели . Апаратурата се подлага на тежки климатични изисквания
Методика на измерването -съвкупност от измерванията, условията в които се измерват, тяхната последователност, използвани литератури.
В комуникациите се използват стандартизирани измервания дадени в препоръки, препоръките определят измервания метод, измервателните постановки и методики. В измерителния протокол се описва типа и номера на апрататурата и време и място на измерване. При нестандартни измервания каквито са в осигурителната техника задължително се съставя измерителен протокол, в който се описва методиката на измерване.

3. Класификация на измерваетлните уреди. Измервателни постановки и спомагателни устройства.

1. Уреди предназначени за лабораторни измервания
2. Уреди за технически измервания
Първите са за измерване и контрол на други измервателни уреди, за сервизни цели на лабораторните измервания, а техническите са по отношение на математическите грешки.

5. инструментални грешки - причиняват се от несъвършенства на измерителните средства
6. систематични грешки - остават постоянни или се изменят закономерно при повторно измерване на една и съща величина, при едни и същи условия.
7. субективни грешки - определят се от индивидуалните особености на оператора
8. случайни грешки - имат случаен характер, най-често се причиняват от електрически шумове, ел. магн.смущения, вибрации, интерференции, утечни токове, за да бъдат избегнати трябва да отстраним систематичните грашки

3. Измерителните постановки биват
1. Лабораторни - извършнат се контролно-диагностични измервания. Обектите са концентрирани на едно място
2. Технически и експлоатационни - измерванията се извършват по трасето на комуникационните и осигурителните съоражения. При лабораторните измервания се използват спомагателни устройства, които симулират параметрите на комуникационните линии и съоражения.
1.1 Измервателни филтри - НЧ за отстраняване на висши хармоници в измервания сигнал - -ВЧ за отделяне на високочистоти компоненти от комплексен измерен сигнал лентов филтър - теснолентови, широколентови
1.2 3атихватели - необходимост от изкуствено внасяне на затихването - магазинни за НЧ измервания - затихвателни набори

-ВЧ и СВЧ затихватели използват се коаксиални и вълнови затихвателни набори
1.3 Делители на напрежение - за мащабиране на измервателните сигнали на входа или изхода: резисторни (активни), кондензаторни (реактивни), трансформаторни, постапални, компенсирани
1.4 Трансформатори: съгласуващи, съгласуващо симетриращи, симетриращи дросели.
1.5 Изкуствени линии -измерване на импеданс на кабелната линия -измерване на първични и вторични параметри на комуникационната линия
1.6 Дефазатори - извършват фазово отместване 2П електрически - RC и LC вълноводи

4. Измервателни генератори.Обща класификация. Хармонични и импулсни генератори.

Генераторите са устройства преобразуващи постояннотоковата енергия на захранващия източник в електрически трептения с определена форма, амплитуда и честота за изследване и проверка на електронните елементи, схеми и устройства.
1 .Класификация:
1.1 По честотен обхват
- инфранискочестоти от 0,001 до 100 Hz
- НЧГ от 20 Hz до 200 kHz
- ВЧГ от 100 kHz до 3 GHzСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване, контрол и диагностика в КОТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.