Измерване на електрически мощности


Категория на документа: Други
Катедра: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

На тема :

Измерване на електрически мощности: измерване на мощност във вериги за постоянен ток; измерване на мощности в еднофазни и трифазни вериги за синусоидален ток при промишлени честоти; измерване на мощности във вериги с повишени и високи честоти.

Разработил: Проверил:....................

дата: . . 2013

1. Мощност: Измерване на мощност

Мощността - оценката на извършваната работа е равна на напрежението, умножено по протичащия ток. Единицата за електрическа мощност се нарича ват и тя е равна на един волт, умножен по един ампер. Ето защо математическият израз За мощност е:

P=EI
Където:
Р - е мощността във ватове (W)
E - електродвижещото напрежение (V)
I - протичащият ток (А)

Най-често използуваните подразделения на вата са миливат - една хилядна от вата, и киловат, равняващ се на хиляда вата.

Пример. Анодното напрежение на една предавателна радиолампа е 2000V, a анодният ток е 350 mА. (Преди да се замести във формулата, токът трябва да се превърне в ампери , т. е. той е 0,35 А.)
Тогава:
Р = EI=2300 X 0,35 = 700 W

При заместване на Е и I в закона на Ом с техните еквивалентни изрази могат да се получат следните формули за изчисляване на мощност:

Тези формули са полезни за изчисляване на мощността, когато са известни съпротивлението и напрежението или съпротивлението и протичащият ток.
Пример. Каква ще бъде мощността, развивана е едни резистор 4000 , ако върху него е приложено напрежение 200 V ? От формулата

Ако предположим, че през едни резистор 300 протича ток 20 mА:

Р = I²R = (0,02)² X 300 = 0,0004 X 300 = 0,12 W.

Единицата за измерване на мощност се нарича ват (W).Един ват е такава мощност, при която за 1 секунда се извършва работа 1 J.

Мощността в постояннотокови вериги се измерва във ватове; активната мощност в променливо токови вериги - също във ватове.
Знаем, че във всеки източник се извършва работа, за сметка на която се получава електрическа енергия. Можем да изчислим, полезната работа, защото напрежението в краищата на консуматора е равно на работата, която извършва източника за пренасяне на единица заряд през консуматора:

Като заместим q=It, получаваме

Ако разделим горните формули на времето, ще получим работата, извършена за единица време, или енергията, която за единица време се превръща в друг вид енергия, т. е. мощността на консуматора:

Ако извършената работа е един джаул, а времето една секунда, мощността е един ват Използват се следните кратни измерителни единици за мощност: киловат kW-1000 W; мегават MW = 106 W. Джаулът е малка единица за електрическа енергия, затова в практиката се използва много по-голямата единица киловатчас - kWh.
Пример. Електрическа лампа с мощност 100 W е за напрежение 200 V. Колко е съпротивлението на лампата и каква енергия ще консумира за 10 часа?

Да разгледаме израза I2Rt. Това е познатата формула от физиката, наречена закон на Джаул Ленц електрическата енергия в съпротивлението R се превръща в топлинна енергия. Тъй като в системата СИ всички видове енергия се измерват в джаули, формулите за електрическа енергия и топлинна енергия са еднакви.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на електрически мощности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.