Измерване на магнитни величини


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГР. ПЛОВДИВ

К У Р С О В П Р О Е К Т

На тема:
Измерване на магнитни величини.
Дисциплина: Електрически измервания

Изготвен от:
Специалност:
Албумен №

Проверен от: Доц. Иван Маслинков

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Магнитни измервателни преобразователи:
1) Индукционни и Фероиндукционни ..............стр.3
2) Квантови...............................................стр.6
3) Галваномагнитни....................................стр.8
4) Магнито-механични.................................стр.9

II. Измерване на магнитен поток, магнитна индукция и интензитет на магнитното поле.........................стр.11

III. Опитно построяване на характеристики на феромагнитни материали по:...............................................стр.15
1) Балистичен метод...................................стр.17
2) Осцилографски метод..............................стр.20

Магнитни измервателни преобразователи

1. Индукционни и фероиндукционни преобразователи.

Индукционни преобразователи. Това са може би най-старите преобразователи, предназначени за магнитни измервания. Използват се за измерване на постоянни и променливи магнитни потоци (Φ), магнитна индукция (В), напрегнатост на магнитното поле (Н), магнитна потенциална разлика и т.н. По принципа на действие и по предназначението си те се делят на два основни вида - измервателни бобинки (ИБ) и магнитни потенциалометри (МП).
* Измервателни бобини:

Непосредствено измерваната величина е винаги пълният магнитен поток Ψ, обхванат от навивките на бобината. Това е и входната величина на преобразователя. Изходната величина - индуктирано напрежение, ток или количество електричество - се получава в резултат на изменение на обхванатия пълен магнитен поток Ψ. Съотношенията между входните и изходните величини могат да се определят, като се изходи от закона за електромагнитната индукция:
, (1)

където ω е броят на навивките на измервателната бобинка. Уравнението (1) е основно. От него се извеждат определените изрази за изчисляване на Ф, В, Н и F при постоянно и променливо намагнитване независимо дали магнитния поток е във въздушна или феромагнитна среда. Необходимо е да се постигне изменение на обхватния магнитен поток.

При променливо намагнитване това се получава непосредствено.

При постояннотоково намагнитване магнитния поток се изменя чрез завъртане на бобинката на определен ъгъл, чрез извеждането й извън обсега на магнитното поле или пък чрез неговото отстраняване. За изменението на ∆Ψ на пълния поток и в трите случая се намира:

(2)
където: r - пълното съпротивление на веригата, в която е включена бобината;

i - токовия импулс, който протича през веригата в резултат на индуктивното напрежение е;

Q - количеството електричество, преминало през веригата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на магнитни величини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.