Измерване на магнитни величини


Категория на документа: Други


За определяне на потока ∆Ψ или ∆Φ се измерва количеството електричество Q с балистичен галванометър или веберметър. Ако индукцията В е константа по цялото сечение s на бобинката:

или , при условие че μ=const (3)
Формулите (3) дават възможност да се изчислят средните стойности на индукцията и магнитната напрегнатост по сечението на измерителната бобинка.

При променливо намагнитване от израза (1) се вижда, че напрежението ще бъде също променливо. При това за определяне на амплитудните стойности Ψm или Φm е възможно да се изходи от средната или ефективната стойност на индуктивното електродвижещо напрежение.

(4)

(5)
При синусоидална форма на напрежението използването на (4) и (5) е равнозначно. При несинусоидално напрежение обаче е за предпочитане да се използва формула (4) , тъй като в нея не фигурира коефициента κf , който в този случай е неизвестен.

Ако магнитната индукция Bm и магнитната проницаемост μ са неизменни по сечението s на измерителната бобинка , изразите (4) и (5) се записват по следния начин:

(4а)

(5a)

От горните изрази може да се определят амплитудните стойности на индукцията или на напрегнатостта на магнитното поле. Тези изчисления, както и аналогичните при постояннотоково намагнитване могат да се извършат при условие, че са известни всички останали величини, участващи в горните изрази, включително и произведението:

(6)
наречено константа на измерителната бобинка.

В зависимост от конкретното им предназначение измерителните бобинки имат различно конструктивно изпълнение. Така например в практиката са намерили приложение плоски, сферични, неподвижни, подвижни бобинки и др. Сравнително по-често се използват плоските бобинки за измерване напрегнатостта на магнитното поле на повърхността на феромагнитни материали.

* Магнитен потенциалометър. Магнитният потенциалометър, известен в практиката още под наименованието пояс на Роговски, е предназначен за измерване на магнитовъзбудителен ток, магнитна потенциална разлика и др.

Магнитния потенциалометър представлява бобинка с относително голяма дължина и малко сечение. Тя се навива строго равномерно върху основа от гъвкав изолационен материал. Освен гъвкави в практиката се използват и твърди потенциалометри с праволинейна или дъгообразна форма.

Ако се разгледа участъка около точката М, то за магнитния поток dΨ, обхванат от навивките на потенциалометъра, разположени по елементарната дължина dl, може да се напише:

,

където: l - дължина на потенциалометъра;

ω - броят на навивките по цялата дължина на потенциалометъра;

s - сечението на потенциалометъра, за което се предполага, че е еднакво по цялата му дължина;

Hl - проекцията на вектора в точката М върху вектора . Поради малките стойности на s и dl се приема, че Hl има еднаква стойност във всички точки на разглеждания елементарен обем.

За пълния магнитен поток, обхванат от потенциалометъра, се получава:

(7)

където KП е константата на потенциалометъра, а FAB е магнитната потенциална разлика между точките А и В.

Тъй като разглеждането се извършва за потенциално поле, стойността на линейния интеграл в (7) зависи единствено от точките А и В, в които са разположени краищата на потенциалометъра, и не зависи от интеграционния контур. Следователно разположението на пояса може да е произволно.

Магнитните потенциалометри се използват за измерване на магнитна потенциална разлика и за измерване на магнитна напрегнатост, токове и пр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на магнитни величини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.