Измерване на магнитни величини


Категория на документа: ДругиЗа да се отчита от екрана на осцилоскопа, е необходимо да се познават константите му за интензитет и за индукция. Константата за интензитет се определя от израза:
(6)
Тук Cx е константата на осцилоскопа за напрежението по хоризонтала, а lср - средната дължина на магнитната линия в тороида.

При използване на интегратор с време-константата τи1 константата на осцилоскопа за индукция е:
(7)
Тук Су е константата на осцилоскопа за напрежение по вертикала, а s - сечението на образеца. За пасивната верига от фиг.а

При използването на фазовъртящо звено за СВ се намира:
(8) ,
като ω2 е пълния брой навивки на измервателната бобинка.

От екрана се отчитат координатите xm и ym на върховете на семейството постепенно увеличаващи или намаляващи се хистерезисни цикли и по точки се постоява динамична основна крива на намагнитване Bm(Hm).

По точки или чрез фотографиране може да се снеме изображението на избран хистерезисен цикъл. По цикъла се определят загубите в материала за конкретния режим на променливо намагнитване, определен от честотата, формата на B(t) или на H(t).

Площта на цикъла В(Н) е еднозначно определена от изображението y(x), като и . Може да се запише:

Изразът представя необратимо изразходваната енергия за пренамагнитването на единица обем от материала за един пълен цикъл. Следователно пълните специфични загуби в материала при честота на пренамагнитване f и плътността γ са:

.

Като се отчете (6) и (7) или (8) се намира съответно:
(9) и
(10)
Тук е масата на образеца. За намиране на Sц цикълът се планиметрира.

Предимството на осцилоскопа пред класическите методи е във възможността изследването да се проведе при висока честота върху много малки размери на образеца.

Изследване на лентови образци. Лентовите образци се поставят в пермеаметър или в полето на соленоид. Сигналът за Н се получава чрез преобразовател на Хол или чрез бобина, поставени в непосредствена близост до повърхността на образеца. Във втория случай между бобината и входа на осцилоскопа се включва интегратор. Напрежението на изхода на интегратора е :

където e константата на бобината.

За получаването на магнитните характеристики изображението от екрана се използва като при тороидалните образци.

За изследването на тънкослойни образци се използва диференциален метод. Правят се две идентични измервателни намотки с ωВ навивки и се свързват последователно и насрещно. В едната се помества образецът със сечение s. При поставянето на намотките и образеца в еднородно променливо поле в тях се индуктират напрежения с разлика, зависеща от намагнитеността на J на материала:

.

Обикновено тънкослойните феромагнетици се изследват в отворена магнитна верига. Поради нищожното им сечение коефициентът на размагнитване на образците е много малък. Сигналът за интензитета на полето се формира по тока през соленоида.

С двуканален осцилоскоп могат да се правят сравнителни измервания на изпитвания образец със стандартен образец. По този начин точността на определянето на характеристиките се повишава дори без отчитане на някои от систематичните грешки.

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на магнитни величини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.