Използване на информационната мощ при управлението на сигурността


Категория на документа: Други


U(t)

C4I-системите се борят за ресурси (информационни) т.е. стратегията е да се внедряват такива ИТ, които повишават потенциалните възможности на C4I-системите.

Постигането на У и Н за военната система в периода на кризи, ескалация на кризи, конфликти и войни и тяхното прекратяване, възстановяване и реконструкция е най-общата функция на C4I-системата. Тази функция в информационен аспект означава правилно вземане на стратегическите за армията решения.

Б. АНТАГОНИСТИЧНО-КОНКУРЕНТЕН аспект.

В основата на тази форма на ИВ е основно борбата за технологии т.е. стратегическото превъзходство в ИТ технологиите и техния трансфер към ВС. Така тя е естествено продължение на концепцията на Алвин Тофлър за "войните за информация" Всички развити страни възприемат тази концепция и непрестанно засилват своето стратегическо превъзходство в информационно-технологичната област, като се подготвят за навлизане в 21 век с нова стратегическа доктрина. В тази си форма ИВ е мащабна, непрестанна и незабележима всекидневна работа за технологично развитие на системите за управление на войските и широко внедряване на интегрираната C4I-система.

В основата на тази форма е заложен механизма за трансфер на ИТ във ВС.

Пример студената война.
В. ОФАНЗИВНО-АГРЕСИВЕН аспект.

Третата форма включва войната с нови информационно базирани оръжия, по своята същност е инициатива за осигуряване на възможност и осъществяване на атаки с/у информационно обработващите инфраструктури на противника с конкретни технологични продукти. Нейната възможна реализация в рамките на конфликт предполага да се определят уязвимите области на противника и да се формулират средствата за информационна защита. Към нея можем да причислим радиоелектронната война. Тя е една от най-изяснените, тъй като при нея се атакуват основно C4I-системите на противника. Ако класифицираме елементите на C4I-системите по обектен признак основните методи за борба са антирадиолокационни, антикомуникационни и криптографски.

(примери).

Следващата форма (4-та) е психологическата война. Тя се основава върху използването на глобалното разпространение на масмедиите. Тази форма води до обработване в необходимата насока на общественото мнение в глобален мащаб. Комерсиалното спътниково ретраслиране на подобна информация осигурява достъпа на редица партии и движения (кюрди, радикални защити и др.) до всеки член на световната общност. Ефектът от такава операция е твърде значим (в Сомалия-показване на резултати от мисията на САЩ там; операция "Пустинна буря"-визуализация на ефекта от изплзването на новите оръжейни системи и др.).

Въздействието е пряко с/у личния състав и с/у командването. Обикновено се експлоатират две теми - страх от смърт или загуби и противоречие между войниците на предна линия и тези в тила. Наличието на полеви мултимедийни студия и конпютърни телевизионни приемници осигурява предаването на информация в реално време с цел въздействие в/у противника. Въздействието в/у командването е насочено главно към неговото дезориентиране, объркване и емоционално разстройване. Съществена е възможността за внасяне на невярна информация поотношение на намеренията на атакуващата страна и нейните възможности ("Пустинна буря"). Прибавянето на услията на агентурните информационни канали в тази насока дава значителен резултат.

5-та - културна война;

Настъплението на чуждата култура създава ново информационно културно пространство, което подменя коренните национални традиции и ценности и възпитава в дух на космополитизъм и мултинационалност. Културната вийна е и политика. Емигрантската вълна, изтичането на мозъци на Запад, както и вносът на културни продукти от там са основните прояви на тази "тиха и невидима война".

6-та - хакерска война.

Тя е основана на хакер-технологиите за информациооно проникване в компютърните мрежи без официална регистрация и предоставен достъп. Всичко това обикновено се формулира катро атаки с/у компютърните мрежи на противника. Използват се "дупки" в хардуера или софтуера. Така може да се достигне до тотално парализиране на компютърната мрежа, въвеждане на случайни грешки в потока от данни, кражба на информация и услиги, незаконен мониторинг на системата и събиране на разузнавателна информация, въвеждана на фалшив трафик на съобщения, модифициране на личните данни с цел заблуждаване. Най-често се атакуват цивилните компютърни мрежи, а военните са обект на C2-войната. Фактът, че (включително и съгласно ЗЗКИ) имаме физическо разделяне на двата вида системи е един от способите за защита. Различават се офанзивна и дефанзивна стратегии. Дефанзивните форми на хакерска война са насочени към защита на компютърни мрежи и като отделни форми подлежат на дискусии - поради мощните защити на комерсиалния софтуер. В някои случаи атаката се предлага като най-добрата форма на защита. Офанзивните форми са свързани с реалнат приложимост на нови съвременни методи и подходи.

Интернет, Електронната поща, предаването на данни и мултимедийни реализации, интегрирани в кабелно разпределителните среди гарантират великолепните условия за разрушаване на инфраструктурите на стопанския живот на противника. Отчетени са кражби на информация от компютърните мрежи са за над няколко милиарда долара като най-големи са тези от трафик (нелегални телефонни системи).

Като отделен раздел от тази война можем да отделим компютърната вирусология. Терористичния характер е особено опасен. Два са въпросите, които са предмет на обсъждане: как да се защити информационното пространство (социално и комерсиално) при реализацията му в компютърните мрежи и кабелно-разпределителните среди; и дали хакер-способностите са ново оръжие с ярко изразена специфика?

Решението на първия въпрос е прилагането на държавни стандарти и контрол за създаване на конкурентен продукт; а на втория: специфично не добре изучени е това оръжие, поради което е трудно да се предвиди неговото въздействие.

7-ма - икономическа информационна война;

Тя се третира като информационна блокада и информационен империализъм. При блокадата се прекъсва потока от информация така като сега се прекъсва потока от материални ресурси. Тя включва и физическа блокада на информационните носители (ленти, дискове, книги, списания, вестници). Прекъсва се достъпа в реално време до спътници, ретранслатори, сателитни системи, картографските информационни системи и др. За подобна блокада е необходимо да се притежава контрол в/у световните информационни ресурси - във вид на глобално присъствие като международен оператор. Това днес е възможно само в рамките на консорциум между най-развитите в икономическо отношение страни. С понататъшното разпространение на информационните връзки все по трудно ще бъде информациооното блокираяне на отделните държави или групи.

(пример Китай)

8-ма - войната на Гибсън.

Този тип война е тясно обвързана с Интернет и глобалните информационни мрежи, в частта мултимедийни симулации като елемент от бъдещето. При нея се визуализира аудиовизуално присъствие на войната в кибер-пространството. Симулационните войни и тези на Гибсън са бъдещи абстракции, които ще напълнят със съдържание глобалните информационни системи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Използване на информационната мощ при управлението на сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.